Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2023

Återkallelse efter samlad bedömning

En fastighetsmäklare som har fått flera anmälningar i olika förmedlingsuppdrag har fått sin registrering återkallad. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit i tillsynsärendena fann FMI att mäklaren inte kunde anses redbar och lämplig som fastighetsmäklare.

Mäklaren varnades i december 2022 för en förseelse i ett förmedlingsuppdrag och i juni 2023 för att hen hade betalat den årliga avgiften och påminnelseavgiften först efter det att FMI inlett ett tillsynsärende emot mäklaren. Besluten är överklagade och har inte vunnit laga kraft.

Vid disciplinnämndens sammanträde i augusti 2023 prövades fyra nya tillsynsärenden mot mäklaren. Ärendena grundades på anmälningar från olika personer och de gällde olika förmedlingsuppdrag. I ett av ärendena meddelades mäklaren en erinran och i två av ärendena meddelades hen en varning. I det fjärde ärendet bedömde FMI att det fanns flera förseelser i förmedlingsuppdraget som utgjorde grund för en varning, men att det även behövde göras en samlad bedömning av mäklarens redbarhet och lämplighet mot bakgrund av vad som framkommit i samtliga tillsynsärenden mot mäklaren.

Vid valet av påföljd beaktade FMI bland annat att mäklaren hade varit registrerad som mäklare endast en kortare tid och att mäklaren under den tiden blivit anmäld till inspektionen flera gånger varav fem anmälningar lett till att FMI funnit skäl för disciplinpåföljd. Enligt FMI:s uppfattning hade mäklaren genomgående i tillsynsärendena visat bristande ordning på handlingarna i förmedlingsuppdragen och hen hade kommunicerat med parterna på ett sätt som inte är korrekt och affärsmässigt. Mäklaren har även haft mycket svårt att i rätt tid besvara de frågor som FMI ställt samt att ge in begärda handlingar.

Vid en samlad bedömning fann FMI att det inte var tillräckligt att meddela mäklaren en varning utan registreringen återkallades.

Beslutet om återkallelse av registreringen fattades i ärende 23-0588. Vid sammanträdet fattades även beslut i ärendena:

Senast uppdaterad 2023-09-08