Krav för att bli registrerat

Om det finns en eller flera fastighetsmäklare som bedriver registreringspliktig verksamhet i ett företag, ska även företaget vara registrerat hos FMI.

Krav på företaget

För att företaget ska kunna bli registrerat krävs det att:

  • Företaget har betalat ansökningsavgiften.

  • Företaget inte är i konkurs eller likvidation.

  • Företaget är redbart och i övrigt lämpat att bedriva fastighetsmäklarverksamhet i.

  • De som ingår i företagets ledning och de som har ett kvalificerat innehav i företaget varken gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet eller i väsentlig utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet.

Kontroller som FMI gör

När företaget har ansökt och betalat ansökningsavgiften kontrollerar vi företaget och vissa av de personer som har kopplingar till det. 

När ett företag ansöker kontrollerar vi att företaget uppfyller vissa krav. Det handlar bland annat om att företaget inte ska ha varit inblandat i brottslig verksamhet, till exempel penningtvätt eller annan ekonomisk brottslighet, eller ådömts företagsbot. 

Företaget ska även ha följt sina skyldigheter i de lagar som reglerar verksamheten, framförallt fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen. 

Även företagets ekonomiska skötsamhet har betydelse i bedömningen. Har företaget skatteskulder, misskött betalningen av andra skulder eller är under företagsrekonstruktion kan det påverka möjligheterna att bli registrerat. 

Vi kontrollerar också personer i företagets ledning, styrelse och ägare som äger tio procent eller mer. Vi tar i samband med ansökan in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Vi kontrollerar även om någon person tidigare har varit registrerad som fastighetsmäklare och fått sin registrering återkallad av Disciplinnämnden.

Om någon ägare eller person i företagets ledning förekommer i något av dessa register kan det leda till att företaget nekas registrering. Vi gör en samlad bedömning i varje enskilt ärende.

Dessa kontroller gäller de företag som ansöker om fullständig registrering eller särskild registrering för hyresförmedling, eftersom de omfattas av penningtvättslagen.

Undantag från registreringskravet

Skyldigheten att registrera sig gäller många mäklarföretag men inte alla.

Enskilda näringsidkare och advokatbolag behöver inte vara registrerade.

Om mäklarna i företaget förmedlar hyresrätter finns det också några undantag. Det gäller om de förmedlar hyresrätter där månadshyran understiger 10 000 euro per månad och det är fråga om:  

  • Kommunal förmedling av hyresrätter.
  • Kostnadsfri förmedling av hyresrätter till studerande.
  • Förmedling av hyresrätter till fritidsändamål.
  • Förmedling av hyresrätter till lokaler.
  • Förmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två veckor.

Om ett företag inte ansöker om registrering

FMI kan ingripa mot ett mäklarföretag som inte är registrerat men som borde vara det. Vi kommer då att förelägga företaget att registrera sig eller att upphöra med den verksamhet som kräver registrering.

Vad säger lagen?

Om du vill fördjupa dig i vad som gäller för registrering av företag kan du läsa regeringens proposition. Se andra kapitlet i förslaget till ny fastighetsmäklarlag.

Vanliga frågor om nya fastighetsmäklarlagen

Senast uppdaterad 2021-06-14