För företag

Den 1 juli 2021 börjar en ny fastighetsmäklarlag gälla. Den medför att även mäklarföretag behöver vara registrerade hos FMI. Företagen kommer också att hamna under FMI:s tillsyn och ska betala en årlig avgift.

Informationen på denna sida kommer att uppdateras och utökas allt eftersom vårt arbete med den nya lagen och förordningen fortskrider.

Informationen på denna sida har sitt ursprung ur statens utredning "Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64)" som genomfördes 2017–2018.

Därefter uppdaterades informationen när justitiedepartementet publicerade sin lagrådsremiss den 4 februari 2021 och när det kom ett yttrande från lagrådet den 16 februari.

Ytterligare information tillkom i Regeringens proposition (2020/21:119) till en ny fastighetsmäklarlag som publicerades 16 mars 2021 och beslutades av Riksdagen den 26 maj.

Den nya fastighetsmäklarlagen och fastighetsmäklarförordningen utfärdades av Regeringen den 3 juni.

Företag ska ansöka om registrering

 • Alla företag där registrerade mäklare är verksamma ska ansöka om registrering och betala en ansökningsavgift.

 • Kravet gäller dock inte enskilda firmor, advokatföretag och vissa typer av företag inom hyresförmedling.

 • Företaget ansöker digitalt på fmi.se från 1 juli 2021 och ska ha ansökt senast 1 januari 2022.

Mer om registrering av företag

Om ett företag inte registrerar sig

FMI kommer att kunna ingripa mot ett mäklarföretag som borde vara registrerat men som inte är det. Vi kommer då att förelägga företaget om att registrera sig eller att upphöra med den verksamhet som kräver registrering.

FMI:s tillsyn omfattar företagen

 • Mäklarföretagen kommer att omfattas av både fastighetsmäklarlagen och regler om penningtvätt.

 • FMI kan inleda tillsynsärenden mot företag på egen hand eller utifrån anmälningar från allmänheten.

 • Tillsynen kan ske skriftligt eller genom platsbesök på företaget.

 • FMI:s disciplinnämnd kan ge företag som gör fel en disciplinpåföljd: erinran, varning eller – i allvarliga fall – återkalla registreringen.

 • Företaget kan även få en disciplinpåföljd om det inte meddelar ändringar av sina företagsuppgifter till FMI.

 • Om ett företag bryter mot penningtvättslagen kan FMI kräva rättelse och besluta om en sanktionsavgift mot företaget, eller ett sanktionsförläggande mot en person i företagets ledning.

Mäklaren har fortfarande ansvaret

Även framöver kommer den enskilde mäklaren att ha ett personligt ansvar för förmedlingsuppdraget. Mäklarföretaget ansvarar för att ge företagets mäklare förutsättningar för att sköta sina uppdrag – företaget ska göra vad det kan för att se till att dess mäklare följer lagen.

Företag omfattas av formella krav

 • Registrerade företag ska betala en årlig avgift till FMI.

 • Företaget ska hålla sina uppgifter i FMI:s företagsregister uppdaterade. Till exempel måste ändringar av ledning, styrelse och ägare rapporteras.

 • Vi kommer löpande att kontrollera att företag fortfarande är "redbara och lämpliga". Det innebär bland kontroller av ekonomi, ledning, styrelse och ägare.

 • FMI får förelägga företag som inte längre uppfyller kraven för registrering att göra rättelse.

Ägare och ledning kan behöva bytas ut

Om ett registrerat företag bryter mot de formella kraven kan vi inleda ett tillsynsärende. I de fall det handlar om olämpliga ägare eller personer i ledning, styrelsen inkluderad, kommer vi att kunna begära att företag ska ersätta dessa.

Fler ändringar i nya lagen

Av den nya fastighetsmäklarlagen följer även en del ändringar som inte enbart rör företag. Här följer några av dem.

Särskild registrering för hyresförmedling

En särskild typ av registrering kommer att krävas för att få förmedla en hyresrätt där månadshyran är 10 000 euro eller mer. Hittills har det funnits undantag från att behöva vara registrerad för den som förmedlar vissa typer av hyresrätter – exempelvis lokaler. I den nya lagen gäller dessa undantag bara om personen inte förmedlar någon hyresrätt där månadshyran är på 10 000 euro eller mer. Till skillnad från en "vanlig" hyresförmedlare kommer mäklare med särskild registrering för hyresförmedling att omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen.

En motsvarande typ av registrering kommer att finnas för företag där dessa "särskilda hyresförmedlare" är verksamma. Även dessa företag omfattas, till skillnad från "vanliga" hyresförmedlarföretag, av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen.

Mäklarens oberoende roll stärks

För att stärka mäklarens opartiskhet kommer en mäklare inte att få förmedla fastigheter till eller från andra mäklare som arbetar i samma mäklarföretag. Detsamma gäller mäklare i andra företag som har en ”nära anknytning” till företaget – till exempel företag som tillhör samma varumärke. Mäklaren får inte heller förmedla till eller från den som hen har en nära anknytning till – exempelvis en mäklare på samma kontor.

Även företagen ska vara opartiska. Företaget får inte uppträda som ombud eller köpa en fastighet som en av företagets mäklare förmedlar. Företaget får inte heller ägna sig åt verksamhet som rubbar förtroendet för sina mäklare.

Digitala dokument

Regeringen föreslår att uppdrags- och depositionsavtalen ska få undertecknas med elektronisk underskrift. Regeringen anser däremot att mäklaren fortfarande ska tillhandahålla objektsbeskrivningen till konsumenter på samma sätt som tidigare – det räcker alltså inte att den visas digitalt vilket skulle ha möjliggjorts av utredningens ursprungliga förslag.

Övergångsbestämmelser

Med den nya lagen kommer ett antal övergångsbestämmelser. Några exempel följer här:

Den gamla lagen kommer att gälla för uppdragsavtal som ingicks, och överträdelser som inträffade, före tiden för den nya lagens ikraftträdande.

Ett företag som bedriver verksamhet den 1 juli och ansöker om registrering senast den 1 januari 2022 kan fortsätta som oregistrerat tills FMI:s har fattat beslut i registreringsärendet och det har vunnit laga kraft. Detsamma gäller de personer som när den nya lagen träder i kraft ägnar sig åt verksamhet som kräver särskild registrering för hyresförmedling.

En mäklare kan också få bli registrerad för särskild hyresförmedling utan att uppfylla kravet på utbildning. Det gäller om hen den 1 juli 2021 sedan minst ett år tillbaka bedriver – och har rätt att bedriva – yrkesmässig förmedling av hyresrätter.

Vill du veta mer?

Vi utvecklar och uppdaterar kontinuerligt vår webbplats med information om den nya lagen. Mycket av den nya informationen kommer att publiceras strax innan den nya lagen börjar att gälla 1 juli. Om du redan nu har en fråga som rör företagsregistrering eller -tillsyn är du välkommen att skicka ett mejl till foretag@fmi.se.

Brev till mäklarföretag

Viss information från vår webbplats sammanställer vi som pdf-brev och mejlar ut till större mäklarkedjor. Breven publiceras även här nedanför. Om du vill få dessa brev vie e-post löpande kan du meddela det till foretag@fmi.se. Du kan också prenumerera på vårt ordinarie nyhetsbrev. Där skriver vi om den nya lagen och länkar till de brev vi tar fram.

Vanliga frågor om nya fastighetsmäklarlagen

Senast uppdaterad 2021-04-29