För företag

Den 1 juli 2021 räknar vi med att en ny fastighetsmäklarlag börjar gälla. Den medför att även mäklarföretag behöver vara registrerade hos FMI. Företagen kommer också att hamna under FMI:s tillsyn och ska betala en årlig avgift.

Informationen som följer baserar sig på statens utredning "Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen" som genomfördes 2017–2018 samt justitiedepartementets lagrådsremiss som publicerades 4 februari 2021. Det är viktigt att tänka på att ändringar kan komma att ske under det pågående lagstiftningsarbetet. Vi uppdaterar och utökar vår information efter hand.

Företag ska ansöka om registrering

 • Alla företag där registrerade mäklare är verksamma ska ansöka om registrering och betala en ansökningsavgift.

 • Kravet gäller dock inte enskilda firmor.

 • Företaget ansöker digitalt på fmi.se med start runt sommaren 2021.

 • Senast 1 januari 2022 (preliminärt) ska alla mäklarföretag ha ansökt.

 • Ett mäklarföretag som inte ansöker om registrering kommer inte att få fortsätta med sin verksamhet.

Olika registreringskrav för olika företag

Precis som för mäklare så kommer företag att kunna ansöka om antingen fullständig registrering eller registrering för hyresförmedlare. Det kommer också att finnas en särskild registreringstyp för företag med mäklare som förmedlar hyresobjekt med en månadshyra på €10 000 eller mer.

Undantag finns för exempelvis advokatföretag och företag som förmedlar vissa typer av hyresrätter. Däremot kommer vissa företag som arbetar med företagsförmedling att behöva registrera sig, eftersom fastigheter ofta ingår i deras förmedlingsuppdrag.

Vad FMI kommer att titta på vid registreringen

Kontroll av företaget

När ett företag ansöker ska vi kontrollera att företaget uppfyller vissa krav. Det handlar bland annat om att företaget ska ha skött sin ekonomi och inte ha begått brott.

Kontroll av ledning, styrelse och ägare

Vi ska också kontrollera personer i företagets ledning, styrelse och ägare som äger tio procent eller mer. Dessa ska ha skött sin näringsverksamhet och inte ha begått allvarliga brott. Om en sådan person är, eller har varit, registrerad mäklare ska vi även kontrollera om personen har fått någon disciplinär påföljd av FMI. Om personen har fått sin registrering återkallad av Disciplinnämnden kan det leda till att företaget nekas registrering.

Kontrollerna gäller de företag som ansöker om fullständig registrering eller särskild registrering för hyresförmedling, eftersom de omfattas av penningtvättslagen.

Personer kan behöva bytas ut

För att FMI ska kunna bevilja registrering kan ett företag med andra ord komma att behöva byta ut olämpliga personer som ingår i ledningen och styrelsen eller som är ägare. Företaget bör göra detta i god tid så att offentliga register med företagsuppgifter hinner uppdateras innan företaget ansöker om registrering.

FMI:s tillsyn omfattar företagen

 • Mäklarföretagen kommer att omfattas av både fastighetsmäklarlagen och regler om penningtvätt.

 • FMI kan inleda tillsynsärenden mot företag på egen hand eller utifrån anmälningar från allmänheten.

 • Tillsynen kan ske skriftligt eller genom platsbesök på företaget.

 • FMI:s disciplinnämnd kan ge företag som gör fel en disciplinpåföljd: erinran, varning eller – i allvarliga fall – återkalla registreringen.

 • Företaget kan även få en disciplinpåföljd om det inte meddelar ändringar av sina företagsuppgifter till FMI.

 • Om ett företag bryter mot penningtvättslagen kan FMI kräva rättelse och besluta om en sanktionsavgift mot företaget, eller ett sanktionsförläggande mot en person i företagets ledning.

Mäklaren har fortfarande huvudansvaret

Även framöver kommer den enskilde mäklaren att ha huvudansvaret för förmedlingsuppdraget. Mäklarföretaget ansvarar för att ge företagets mäklare förutsättningar för att sköta sina uppdrag – företaget ska göra vad det kan för att se till att dess mäklare följer lagen.

Företag omfattas av formella krav

 • Registrerade företag ska betala en årlig avgift till FMI.

 • Företaget ska hålla sina uppgifter i FMI:s företagsregister uppdaterade. Till exempel måste ändringar av ledning, styrelse och ägare rapporteras.

 • Vi kommer löpande att kontrollera att företag fortfarande är "redbara och lämpliga". Det innebär bland kontroller av ekonomi, ledning, styrelse och ägare.

 • FMI får förelägga företag som inte längre uppfyller kraven för registrering att göra rättelse.

Ägare och ledning kan behöva bytas ut

Om ett registrerat företag bryter mot de formella kraven kan vi inleda ett tillsynsärende. I de fall det handlar om olämpliga ägare eller personer i ledning, styrelsen inkluderad, kommer vi att kunna begära att företag ska ersätta dessa.

Ingripande mot företag som inte registrerar sig

FMI kommer att kunna ingripa mot ett mäklarföretag som inte är registrerat men som borde vara det. Vi kommer då att förelägga ett sådant företag att registrera sig eller att upphöra med den verksamhet som kräver registrering.

Fler ändringar i nya lagen

Av den nya fastighetsmäklarlagen följer även en del ändringar som inte enbart rör företag. Här följer några av dem.

Särskild registrering för hyresförmedlare

En särskild typ av registrering införs för mäklare som förmedlar hyresrätter med en månadshyra på €10 000 eller mer. Hittills har det funnits undantag från att behöva vara registrerad för den som förmedlar vissa typer av hyresrätter – exempelvis lokaler. I den nya lagen gäller dessa undantag bara om hyresrätternas månadshyra understiger €10 000. Till skillnad från en "vanlig" hyresförmedlare kommer mäklare med särskild registrering för hyresförmedlare att omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen.  

En motsvarande typ av registrering kommer att finnas för företag där dessa "särskilda hyresförmedlare" arbetar. Även dessa företag omfattas, till skillnad från "vanliga" hyresförmedlarföretag, av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen.

Mäklarens oberoende roll stärks

För att stärka mäklarens opartiskhet kommer en mäklare inte att få förmedla fastigheter till eller från andra mäklare som arbetar i samma mäklarföretag. Detsamma gäller mäklare i andra företag som har en ”nära anknytning” till företaget – till exempel företag som tillhör samma varumärke. Mäklaren får inte heller förmedla till eller från den som hen har en nära anknytning till – exempelvis en mäklare på samma kontor.

Även företagen ska vara opartiska. Företaget får inte uppträda som ombud eller köpa en fastighet som en av företagets mäklare förmedlar. Företaget får inte heller ägna sig åt verksamhet som rubbar förtroendet för sina mäklare.

Digitala dokument

Regeringen föreslår att uppdrags- och depositionsavtalen ska få undertecknas med elektronisk underskrift. Regeringen anser däremot att mäklaren fortfarande ska tillhandahålla objektsbeskrivningen till konsumenter på samma sätt som tidigare – det räcker alltså inte att den visas digitalt vilket skulle ha möjliggjorts av utredningens ursprungliga förslag.

Övergångsbestämmelser

Med den nya lagen kommer ett antal övergångsbestämmelser. Några exempel följer här:

Den gamla lagen kommer att gälla för uppdragsavtal som ingicks, och överträdelser som inträffade, före tiden för den nya lagens ikraftträdande.

Ett företag som bedriver verksamhet den 1 juli och ansöker om registrering senast den 1 januari 2022 kan fortsätta som oregistrerat tills FMI:s har fattat beslut i registreringsärendet och det har vunnit laga kraft. Detsamma gäller de personer som när den nya lagen träder i kraft ägnar sig åt verksamhet som kräver särskild registrering för hyresförmedling.

En mäklare kan också få bli registrerad som särskild hyresförmedlare utan att uppfylla kravet på utbildning. Det gäller om hen den 1 juli 2021 sedan minst ett år tillbaka bedriver – och har rätt att bedriva – yrkesmässig förmedling av hyresrätter.

Vill du veta mer?

I dagsläget har vi på FMI inte mycket mer information än den som framgår ovan. Vi kommer att utveckla och uppdatera vår webbplats varefter lagstiftningsarbetet fortskrider och våra egna rutiner blir klara.

Självklart vill vi ändå göra vårt bästa för att svara på frågor som kan uppstå redan i detta tidiga skede. Om du har en fråga som rör företagsregistrering eller -tillsyn är du välkommen att skicka ett mejl till foretag@fmi.se.

Vanliga frågor om nya fastighetsmäklarlagen

 • FMI:s tolkning av definitionen i regeringens lagförslag är att ett företag ska ansöka om registrering om det i företaget finns åtminstone en mäklare som bedriver registreringspliktig verksamhet – det vill säga har förmedlingsuppdrag och är aktiv. Om mäklaren bedriver verksamheten genom att vara anställd i företaget, eller genom ett samarbetsavtal två företag emellan, spelar ingen roll. 

  Definitionen av ett mäklarföretag i regeringens lagförslag är ”juridiska personer i vilken en eller flera fastighetsmäklare bedriver yrkesmässig förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter”.

 • Du har ett stort ansvar att utifrån lagens definition av mäklarföretag själv avgöra om du i ditt företag bedriver sådan verksamhet som kräver att företaget registrerar sig. Se även vårt frågesvar på hur FMI tolkar definitionen.

  FMI kan komma att kräva att ett mäklarföretag som inte har ansökt om registrering ska göra det. Du behöver då kunna bevisa att verksamheten i praktiken bedrivs i ett annat företag, genom att låta FMI granska samarbetsavtalet mellan företagen.

 • Utredningen föreslår att både ansökningsavgiften och den årliga avgiften för mäklarföretag ska vara på samma nivå som för mäklare. Det innebär i dagsläget 2 900 kr respektive 3 250 kr. Det är dock preliminära uppgifter och det är först när den slutgiltiga förordningstexten är klar som vi vet säkert.

Senast uppdaterad 2021-03-01