För företag

Den 1 juli 2021 räknar vi med att en ny fastighetsmäklarlag börjar gälla. Den medför att även mäklarföretag behöver vara registrerade hos FMI. Företagen kommer också att hamna under FMI:s tillsyn och ska betala en årlig avgift.

Informationen som följer baserar sig på statens utredning "Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen" som genomfördes 2017–2018. Det är viktigt att tänka på att ändringar kan komma att ske under det pågående lagstiftningsarbetet. Vi uppdaterar och utökar vår information efter hand.

Företag ska ansöka om registrering

 • Alla företag där registrerade mäklare är verksamma ska ansöka om registrering och betala en ansökningsavgift.

 • Kravet gäller dock inte enskilda firmor.

 • Företaget ansöker digitalt på fmi.se med start runt sommaren 2021.

 • Senast 2 januari 2022 (preliminärt) ska alla mäklarföretag ha ansökt.

 • Ett mäklarföretag som inte ansöker om registrering kommer inte att få fortsätta med sin verksamhet.

Olika registreringskrav för olika företag

Precis som för mäklare så kommer företag att kunna ansöka om antingen fullständig registrering eller registrering för hyresförmedlare. Det kommer också att finnas en särskild registreringstyp för företag med mäklare som förmedlar hyresobjekt med en månadshyra på €10 000 eller mer.

Undantag finns för exempelvis advokatföretag och företag som förmedlar vissa typer av hyresrätter. Däremot kommer vissa företag som arbetar med företagsförmedling att behöva registrera sig, eftersom fastigheter ofta ingår i deras förmedlingsuppdrag.

Vad FMI kommer att titta på vid registreringen

Kontroll av företaget

När ett företag ansöker ska vi kontrollera att företaget uppfyller vissa krav. Det handlar bland annat om att företaget ska ha skött sin ekonomi, inte ha begått brott och att det har en aktiv ansvarsförsäkring.

Kontroll av ledning, styrelse och ägare

Vi ska också kontrollera personer i företagets ledning, styrelse och ägare som äger tio procent eller mer. Dessa ska ha skött sin näringsverksamhet och inte ha begått allvarliga brott. Om en sådan person är, eller har varit, registrerad mäklare ska vi även kontrollera om personen har fått någon disciplinär påföljd av FMI. Om personen har fått sin registrering återkallad av Disciplinnämnden kan det leda till att företaget nekas registrering.

Personer kan behöva bytas ut

För att FMI ska kunna bevilja registrering kan ett företag med andra ord komma att behöva byta ut olämpliga personer som ingår i ledningen och styrelsen eller som är ägare. Företaget bör göra detta i god tid så att offentliga register med företagsuppgifter hinner uppdateras innan företaget ansöker om registrering.

FMI:s tillsyn omfattar företagen

 • Mäklarföretagen kommer att omfattas av både fastighetsmäklarlagen
  och regler om penningtvätt.
 • Allmänheten kan skicka in anmälningar mot registrerade företag.

 • FMI kan inleda tillsynsärenden mot företag på egen hand eller utifrån anmälningar.

 • Tillsynen kan ske skriftligt eller genom platsbesök på företaget.

 • FMI:s disciplinnämnd kan ge företag som gör fel en erinran, varning eller – i allvarliga fall – en återkallelse av registreringen.

 • Utredningen föreslår också att FMI ska kunna utfärda sanktionsavgifter eller begära rättelse.

Mäklaren har fortfarande huvudansvaret

Även framöver kommer den enskilde mäklaren att ha huvudansvaret för förmedlingsuppdraget. Mäklarföretaget ansvarar för att ge företagets mäklare förutsättningar för att sköta sina uppdrag – företaget ska göra vad det kan för att se till att dess mäklare följer lagen.

Företag omfattas av formella krav

 • Registrerade företag ska betala en årlig avgift till FMI.

 • Företaget ska hålla sina uppgifter i FMI:s företagsregister uppdaterade.

 • Företaget ska ha en aktiv ansvarsförsäkring.

 • FMI kommer löpande att kontrollera att företag fortfarande är "redbara och lämpliga". Det innebär bland kontroller av ekonomi, ledning, ägare och styrelse.

Ägare och ledning kan behöva bytas ut

Om ett registrerat företag bryter mot de formella kraven kan vi inleda ett tillsynsärende. I de fall det handlar om olämpliga ägare eller personer i ledning, styrelsen inkluderad, kommer vi att kunna begära att företag ska ersätta dessa.

Fler ändringar i nya lagen

Av den nya fastighetsmäklarlagen följer även en del ändringar som inte enbart rör företag. Här följer några av dem.

Särskild registrering för hyresförmedlare

En särskild typ av registrering införs för mäklare som förmedlar hyresrätter med en månadshyra på €10 000 eller mer. Hittills har det funnits undantag från att behöva vara registrerad för den som förmedlar vissa typer av hyresrätter – exempelvis lokaler. I den nya lagen gäller dessa undantag bara om hyresrätternas månadshyra understiger €10 000. Till skillnad från en "vanlig" hyresförmedlare kommer mäklare med särskild registrering för hyresförmedlare att omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen.  

En motsvarande typ av registrering kommer att finnas för företag där dessa "särskilda hyresförmedlare" arbetar.

Mäklarens oberoende roll stärks

För att stärka mäklarens opartiskhet kommer en mäklare inte att få förmedla fastigheter till andra mäklare som arbetar i samma mäklarföretag.

Även företagen ska vara opartiska. Företaget får inte uppträda som ombud eller köpa en fastighet som en företagets mäklare förmedlar. Företaget får inte heller ägna sig åt verksamhet som rubbar förtroendet för sina mäklare.

Digitala dokument

Utredningen föreslår att vissa typer av dokument som förekommer i ett förmedlingsuppdrag ska gå att signera digitalt istället för att undertecknas analogt.

Senast uppdaterad 2020-01-19