Förvaring av handlingar

Om en mäklare bedriver verksamhet i ett mäklarföretag ska mäklaren förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten hos företaget.

Exempel på sådana handlingar är journalen, anbudsförteckningen, överlåtelsehandlingarna och objektsbeskrivningen. Om dokumentationen ändras ska både den ursprungliga versionen och senare versioner sparas.

Anledningen till bestämmelsen är att FMI i sin tillsyn får förelägga en registrerad mäklare och ett registrerat företag att lämna de upplysningar och ge in de handlingar som behövs för tillsynen. För att det ska vara möjligt krävs det att både mäklarna och företagen har tillgång till handlingarna.  

Fastighetsmäklarlag (2021:516)


Om en fastighetsmäklare bedriver verksamhet i ett fastighetsmäklarföretag, ska mäklaren enligt 3 kap. 19 § fastighetsmäklarlagen, förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten hos mäklarföretaget.

Senast uppdaterad 2021-11-29