Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Vår tillsyn

Påföljder

Om vi hittar brister när vi granskar en mäklare eller ett företag kan mäklaren få en påföljd. Oftast handlar det om en erinran eller en varning. I allvarliga fall kan mäklaren och företaget få sin registrering återkallad.

FMI:s disciplinnämnd kan besluta om följande påföljder mot mäklare och företag:

  • Erinran – vid mindre allvarliga brister.

  • Varning – mäklaren eller företaget har gjort fel men det är inte så allvarligt att nämnden måste återkalla registreringen.

  • Återkallelse av registreringen – vid allvarliga brister. Personen får då inte längre arbeta som mäklare. Ett företag får inte fortsätta med sin verksamhet.

  • Rättelse – vid brott mot penningtvättslagen kan nämnden, som ett alternativ till ovanstående påföljder, besluta att mäklaren eller företaget ska göra rättelse.

I ärenden som rör penningtvättslagen kan nämnden, utöver att ge en varning eller erinran, också besluta att mäklaren eller företaget ska betala en sanktionsavgift. Nämnden kan också besluta om ett sanktionsföreläggande mot en person i företagets ledning.

Nämnden kan också besluta att inte ge mäklaren eller företaget någon påföljd:

  • Ringa förseelse – när det handlar om en mycket liten brist.

  • Avskrivning – när nämnden inte kan se att mäklaren eller företaget har gjort något fel.

Laga kraft

Om beslutet blev något annat än avskrivning kan mäklaren eller företaget överklaga beslutet till domstol. Om beslutet inte överklagas inom tre veckor efter att mottagaren fick del av det så börjar beslutet att gälla. Det kallas för att beslutet har vunnit laga kraft. Ett sanktionsföreläggande får dock inte överklagas.

I vissa fall kan Disciplinnämnden besluta att en återkallelse av en mäklares eller ett företags registrering ska gälla omedelbart. 

Påföljden antecknas i registret

När beslutet har vunnit laga kraft antecknar vi påföljden i fastighetsmäklarregistret. En anteckning om varning eller erinran finns kvar i fem år, medan en anteckning om återkallelse av registrering finns kvar i tio år efter det att mäklaren eller företaget har avregistrerats.
 

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

4 kap. Tillsyn och straffansvar

4 § Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för en fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag som
   1. inte längre uppfyller villkoren för registrering i 2 kap. 8 § 2-6 respektive 9 § 2 eller 4,
   2. trots påminnelse inte betalar årlig avgift,
   3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt denna lag, eller
   4. överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Om det kan anses tillräckligt, får Fastighetsmäklarinspektionen i stället för att återkalla registreringen ge en varning eller erinran eller, vid en överträdelse enligt första stycket 4, utfärda ett föreläggande att göra rättelse. Om förseelsen är ringa, får inspektionen avstå från att ge en påföljd.

Vid tillämpningen av andra stycket ska, om det är fråga om en överträdelse enligt första stycket 4, de omständigheter som anges i 8 § beaktas.

6 § Om Fastighetsmäklarinspektionen ger en fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag en varning eller erinran för en överträdelse enligt 4 § första stycket 4, får inspektionen även besluta att fastighetsmäklaren eller fastighetsmäklarföretaget ska betala en sanktionsavgift.

7 § Om ett registrerat fastighetsmäklarföretag överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, får Fastighetsmäklarinspektionen besluta om ingripande mot en person som ingår i mäklarföretagets ledning.

Ingripande enligt första stycket får bara beslutas om överträdelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen.

Ingripandet ska avse   

   1. att personen i fråga inte får inneha en sådan befattning som avses i första stycket i ett registrerat fastighetsmäklarföretag under lägst tre år och högst tio år, eller
   2. sanktionsavgift.

8 § Vid tillämpningen av 6 och 7 §§ ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och graden av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om fastighetsmäklaren eller fastighetsmäklarföretaget tidigare har begått en överträdelse eller om personen i mäklarföretagets ledning tidigare har orsakat en sådan överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om

   1. fastighetsmäklaren, fastighetsmäklarföretaget eller personen i fastighetsmäklarföretagets ledning i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat utredningen, och
   2. mäklaren eller mäklarföretaget snabbt upphört med överträdelsen eller personen i mäklarföretagets ledning snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Fastighetsmäklarinspektionen.

9 § En sanktionsavgift enligt 6 eller 7 § ska som högst fastställas till det högsta av

   1. två gånger den vinst som gjorts till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
   2. ett belopp i kronor motsvarande en miljon euro.

En sanktionsavgift enligt 6 § får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 8 §, samt till den berördes finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av överträdelsen.

10 § Beslut om ingripande enligt 7 § tas upp av Fastighetsmäklarinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att personen föreläggs att inom viss tid godkänna en sanktion som är bestämd till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som har fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläggandet är utan verkan.

11 § Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgifter om

   1. den person som föreläggandet avser,
   2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna den,
   3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
   4. den sanktion som föreläggs personen.

Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att en ansökan om sanktion kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom den tid som anges i föreläggandet.

12 § Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får Fastighetsmäklarinspektionen ansöka till Förvaltningsrätten i Karlstad om att en sanktion ska beslutas. Vid domstolens prövning av ansökan tillämpas det som föreskrivs i 7-9 §§.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

13 § Ett beslut om sanktionsföreläggande enligt 10 § förfaller, om det inte har delgetts den som sanktionen riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen inträffade. I ett sådant fall får inte heller någon sanktion enligt 12 § första stycket beslutas.

Fastighetsmäklarförordning (2021:518)

36 § En uppgift om ett tillsynsärende eller en annan disciplinpåföljd än återkallelse ska gallras senast fem år efter det att Fastighetsmäklarinspektionen genom beslut skilt ärendet ifrån sig.

37 § Övriga uppgifter som antecknats om en fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag enligt 29-32 §§ ska gallras senast tio år efter det att mäklaren respektive mäklarföretaget avregistrerades.

Vanliga frågor om påföljder

Senast uppdaterad 2023-11-30