Allmän riskbedömning

En mäklare måste göra en så kallad allmän riskbedömning, det vill säga bedöma riskerna för att den tjänst hen erbjuder utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Mäklaren ska bedöma hur stor risken för det är.

Vid riskbedömningen ska mäklaren bland annat ta hänsyn till vilken tjänst hen erbjuder, vilka kunder och distributionskanaler som finns och om det finns några geografiska riskfaktorer.

Utvärdering och uppdatering av den allmänna riskbedömningen

  • Mäklaren ska utvärdera den allmänna riskbedömningen minst en gång per år och uppdatera den vid behov.

  • Mäklaren ska alltid utvärdera den allmänna riskbedömningen när fastighetsmarknaden eller andra relevanta omvärldsfaktorer väsentligt förändras.

  • Mäklaren ska även utvärdera den allmänna riskbedömningen om den egna verksamheten inriktas mot nya eller väsentligt förändrade tjänster, produkter eller geografiska områden.

  • Mäklaren ska dokumentera vilket datum utvärderingen gjordes. Av dokumentationen ska det även framgå när den allmänna riskbedömningen senast uppdaterades.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KAMFS 2019:1)

3 § Fastighetsmäklaren ska i enlighet med 2 kap. 1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism göra en allmän riskbedömning av hur de tjänster som tillhandahålls i den egna verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker.

4 § Fastighetsmäklaren ska utvärdera den allmänna riskbedömningen regelbundet, minst en gång per år och uppdatera den vid behov. Den allmänna riskbedömningen av verksamheten ska alltid utvärderas när marknaden eller andra relevanta omvärldsfaktorer väsentligt har förändrats. Fastighetsmäklaren ska också utvärdera den allmänna riskbedömningen innan den egna verksamheten inriktas mot nya eller väsentligt förändrade tjänster, produkter eller geografiska områden. Fastighetsmäklaren ska dokumentera datumet för utvärderingen av den allmänna riskbedömningen. Av dokumentationen ska det också framgå när den senast uppdaterades.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2 kap. Riskbedömning och rutiner

1 § En verksamhetsutövare ska göra en bedömning av hur de produkter och tjänster som tillhandahålls i verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker (allmän riskbedömning).

Vid den allmänna riskbedömningen ska det särskilt beaktas vilka slags produkter och tjänster som tillhandahålls, vilka kunder och distributionskanaler som finns och vilka geografiska riskfaktorer som föreligger. Hänsyn ska också tas till uppgifter som kommer fram vid verksamhetsutövarens rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner samt till information om tillvägagångssätt för penningtvätt och finansiering av terrorism och andra relevanta uppgifter som myndigheter lämnar.

2 § Omfattningen av den allmänna riskbedömningen ska bestämmas med hänsyn till verksamhetsutövarens storlek och art och de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan antas föreligga. Riskbedömningen ska utformas så att den kan ligga till grund för verksamhetsutövarens rutiner, riktlinjer och övriga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den allmänna riskbedömningen ska dokumenteras och hållas uppdaterad.

Senast uppdaterad 2019-12-13