Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Penningtvätt

Allmän riskbedömning

Både mäklarföretag och mäklare måste göra en så kallad allmän riskbedömning. Alltså bedöma hur stor risken är att tjänsten som erbjuds utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

I de fall ett fastighetsmäklarföretag har mäklare som bedriver sin verksamhet som anställd i företaget så är det företagets skyldighet att göra en allmän riskbedömning. Vid riskbedömningen ska företaget och mäklaren bland annat ta hänsyn till vilken tjänst som erbjuds, vilka kunder och distributionskanaler som finns och om det finns några geografiska riskfaktorer.

Utvärdering och uppdatering av den allmänna riskbedömningen

Mäklarföretaget och mäklaren ska:

  • Utvärdera den allmänna riskbedömningen minst en gång per år och uppdatera den vid behov.

  • Utvärdera den allmänna riskbedömningen när fastighetsmarknaden eller andra relevanta omvärldsfaktorer väsentligt förändras.

  • Utvärdera den allmänna riskbedömningen om den egna verksamheten inriktas mot nya eller väsentligt förändrade tjänster, produkter eller geografiska områden.

  • Dokumentera vilket datum utvärderingen gjordes. Av dokumentationen ska det även framgå när den allmänna riskbedömningen senast uppdaterades.

 

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KAMFS 2021:3)

4 § Fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget ska i enlighet med 2 kap. 1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism göra en allmän riskbedömning av hur de tjänster som tillhandahålls i den egna verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker.

5 § Fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget ska utvärdera den allmänna riskbedömningen regelbundet, minst en gång per år och uppdatera den vid behov.

Den allmänna riskbedömningen av verksamheten ska alltid utvärderas när marknaden eller andra relevanta omvärldsfaktorer väsentligt har förändrats. Fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget ska också utvärdera den allmänna riskbedömningen innan den egna verksamheten inriktas mot nya eller väsentligt förändrade tjänster, produkter eller geografiska områden. Fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget ska dokumentera datumet för utvärderingen och den eventuella uppdateringen av den allmänna riskbedömningen.

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

1 kap. Inledande bestämmelser

6 § Bestämmelser om vissa skyldigheter för fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2 kap. Riskbedömning och rutiner

1 § En verksamhetsutövare ska göra en bedömning av hur de produkter och tjänster som tillhandahålls i verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker (allmän riskbedömning).

Vid den allmänna riskbedömningen ska det särskilt beaktas vilka slags produkter och tjänster som tillhandahålls, vilka kunder och distributionskanaler som finns och vilka geografiska riskfaktorer som föreligger. Hänsyn ska också tas till uppgifter som kommer fram vid verksamhetsutövarens rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner samt till information om tillvägagångssätt för penningtvätt och finansiering av terrorism och andra relevanta uppgifter som myndigheter lämnar.

2 § Omfattningen av den allmänna riskbedömningen ska bestämmas med hänsyn till verksamhetsutövarens storlek och art och de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan antas föreligga. Riskbedömningen ska utformas så att den kan ligga till grund för verksamhetsutövarens rutiner, riktlinjer och övriga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den allmänna riskbedömningen ska dokumenteras och hållas uppdaterad.

Senast uppdaterad 2023-11-23