Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

För mäklare

Om du har blivit anmäld

Här kan du läsa om vad du som mäklare ska göra om du har blivit anmäld och hur FMI utövar tillsyn över mäklare.

Har du blivit anmäld?

Vi går igenom alla anmälningar. Om vi väljer att inleda ett tillsynsärende skickar vi ett föreläggande och en kopia på anmälan till dig så att du får möjlighet att yttra dig. 

Efter att du har yttrat dig tar vi ställning till om ärendet är färdigutrett eller om det behövs någon ytterligare utredning. Ibland ställer vi kompletterande frågor till dig eller anmälaren. När ärendet är färdigutrett fattar vi ett beslut.

Om utredningen inte har klarlagt att du har brustit i dina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen så skrivs ärendet av. Om vi finner att du har brustit i dina skyldigheter men att bristen är mycket liten, en så kallad ringa förseelse, kan vi låta bli att ge dig påföljd. Om vi finner att det du har gjort motiverar en disciplinär påföljd kan du få en erinran, varning eller din registrering återkallad. Beslut om disciplinära påföljder fattas alltid av vår disciplinnämnd.

Du måste svara på förelägganden

Om du får ett föreläggande från oss måste du svara på det. Du är tvungen att svara på våra frågor och skicka in de handlingar vi frågar efter. Gör du inte det kan du bli avregistrerad.

Inget tillsynsärende - ingen kopia på anmälan

Om en anmälan inte läggs till grund för ett tillsynsärende så får du inte heller något besked om att en anmälan mot dig har skickats till oss. 

Tänk på det här

  • En anmälan behöver inte leda till ett ärende.

  • Om du har fått ett föreläggande från FMI måste du svara på det. 

Så här utövar FMI tillsyn

Vi kontrollerar att mäklare följer lag och god fastighetsmäklarsed. Om mäklaren inte gör det kan hen få en disciplinär påföljd, till exempel en varning. I allvarliga fall kan mäklaren få sin registrering återkallad. Vi utövar främst tillsyn på följande sätt:

  • Efter anmälan.
  • Tematiskt.
  • Genom annan egeninitierad tillsyn.

Läs mer om dessa tillsynsmetoder

Dessutom genomför vi kontroller av att fastighetsmäklare uppfyller kraven för att vara registrerade och granskar anmälningar från mäklare. Läs mer om dessa kontroller och granskningar. 

En stor del av våra tillsynsärenden inleds genom en anmälan. Läs vår senaste statistik

Anmälningar har stor betydelse för inspektionens tillsyn över mäklare. Läs mer om handläggning av anmälningar och ärenden

God fastighetsmäklarsed utvecklas framför allt genom våra beslut i Disciplinnämnden och förvaltningsdomstolarnas avgöranden. 
 

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

Enligt 4 kap. 2 § får Fastighetsmäklarinspektionen förelägga en registrerad fastighetsmäklare eller ett registrerat fastighetsmäklarföretag att lämna de upplysningar och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen.

Senast uppdaterad 2023-11-14