Tillfällig registrering

Om du arbetar som fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz och vill arbeta tillfälligt som fastighetsmäklare i Sverige, kan du under vissa förutsättningar få registrera dig som fastighetsmäklare hos FMI utan att uppfylla de svenska utbildningskraven.

Den tillfälliga registreringen gäller upp till ett år. Registreringen kan därefter förnyas på begäran av mäklaren. En förnyelse kan bara göras om verksamheten fortfarande bedöms som tillfällig.

Registreringen för att tillfälligt arbeta som fastighetsmäklare i Sverige är kostnadsfri.

Krav för tillfällig registrering

Något av följande två krav ska vara uppfyllt.

 • Om fastighetsmäklaryrket är reglerat i din medlemsstat ska du ska vara lagligen etablerad som fastighetsmäklare i den staten.

 • Om fastighetsmäklaryrket inte är reglerat i din medlemsstat ska du ha arbetat som fastighetsmäklare under minst 1 år av de senaste 10 åren.

Så här ansöker du

Om du vill få en registrering för att tillfälligt arbeta som fastighetsmäklare i Sverige ska du skicka in en skriftlig underrättelse till FMI. Handlingarna ska vara skrivna på eller översatta till svenska. Även handlingar på engelska kan godtas.  

Av underrättelsen ska det framgå:

 • Uppgift om ditt namn, personnummer eller födelsedatum, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer. Om du ska bedriva förmedlingsverksamhet i ett registreringsskyldigt fastighetsmäklarföretag, ska även mäklarföretagets namn och organisationsnummer anges. Om mäklarföretaget har flera verksamhetsställen, ska det också anges vid vilket eller vilka av dessa du ska bedriva din verksamhet.

 • Om du avser att förmedla alla slags objekt eller om du enbart ska förmedla hyresrätter. Om du avser att bara förmedla hyresrätter ska det även framgå om det endast avser sådana hyresrätter som har en månadshyra som understiger ett belopp motsvarande 10 000 euro eller om förmedlingen även avser hyresrätter som uppgår till eller överstiger det beloppet

 • Vilken tid som du avser att tillfälligt arbeta som fastighetsmäklare i Sverige.

Följande handlingar ska du lämna in tillsammans med underrättelsen. 

 • Bevis om din nationalitet (pass eller motsvarande handling).

 • Bevis om ansvarsförsäkring.

 • Om fastighetsmäklaryrket är reglerat i din medlemsstat - intyg som visar att du uppfyller kraven för att vara lagligen etablerad som fastighetsmäklare i din medlemsstat. 

 • Om fastighetsmäklaryrket inte är reglerat i din medlemsstat - intyg som visar att du arbetat som fastighetsmäklare under minst ett år av de senaste 10 åren.

Du kan också skicka en underrättelse genom IMI, informationssystemet för den inre marknaden. Då gäller din tillfälliga registrering i 18 månader.

Information till kunder

Om du är registrerad för att tillfälligt arbeta som fastighetsmäklare i Sverige bör du ge följande information till uppdragsgivare och spekulanter.

 • Tydlig och skriftlig information om att du får arbeta tillfälligt som fastighetsmäklare i Sverige.

 • Information om vilken etableringsstat du tillhör.

 • Information om under vilken tid som din registrering gäller i Sverige.

Senast uppdaterad 2021-10-05