Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

För företag

Om företaget har blivit anmält

FMI tar emot anmälningar mot både mäklare och mäklarföretag från allmänheten. Om ditt företag har blivit anmält hanterar vi det enligt nedan.

När ett företag blir anmält

Vi går igenom alla inkomna anmälningar. Om vi väljer att inleda ett tillsynsärende skickar vi en kopia på anmälan till företaget med post. Brevet innehåller också ett föreläggande om att företaget ska ge sin syn på det som har hänt. Det kallas för att företaget yttrar sig.

Efter att företaget har yttrat sig tar vi ställning till om ärendet är färdigutrett eller om det behövs ytterligare utredning. Ibland ställer vi kompletterande frågor till företaget eller anmälaren. När ärendet är färdigutrett fattar vi ett beslut.

Om utredningen inte har klarlagt att företaget har brustit i sina skyldigheter enligt lagen så avskriver vi ärendet. Är bristen mycket liten, en så kallad ringa förseelse, kan vi låta bli att meddela en påföljd. Större brister kan motivera en disciplinär påföljd i form av en erinran eller varning. Vid riktigt allvarliga överträdelser kan företaget få sin registrering återkallad. Beslut om disciplinära påföljder fattas alltid av vår disciplinnämnd.

Företaget måste svara på förelägganden

Om företaget får ett föreläggande från oss måste det svara på det. Det behöver besvara samtliga frågor och skicka in de handlingar vi frågar efter. Gör företaget inte det kan det bli avregistrerat.

Inget tillsynsärende – ingen kopia på anmälan

Det är vanligt att en anmälan inte leder till något tillsynsärende. I de fallen får företaget inte något besked om att en anmälan har gjorts mot företaget.

Bra att veta

  • En anmälan behöver inte leda till ett ärende.

  • Om företaget har fått ett föreläggande från FMI så måste det besvara det.

Anmälningar har stor betydelse för vår tillsyn över företag. Läs mer om handläggning av anmälningar och ärenden.

God fastighetsmäklarsed utvecklas framför allt genom våra beslut i Disciplinnämnden och förvaltningsdomstolarnas avgöranden.
 

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

Enligt 4 kap. 2 § får Fastighetsmäklarinspektionen förelägga en registrerad fastighetsmäklare eller ett registrerat fastighetsmäklarföretag att lämna de upplysningar och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen.

Senast uppdaterad 2023-11-17