Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Vår tillsyn

Handläggning av anmälningar och ärenden

Alla anmälningar som vi får in är viktiga för oss. De hjälper oss att se vilka problem som konsumenterna upplever med mäklare och mäklarföretag. Alla anmälningar leder dock inte till att vi inleder ett tillsynsärende.

När vi får in en anmälan

När vi har tagit emot en anmälan registrerar vi den i vårt diarium. Vi går därefter igenom anmälan och avgör om den ska utredas vidare. I så fall inleder vi ett tillsynsärende. Även om anmälan i ett första skede inte leder till ett tillsynsärende så kan den komma att göra det senare. Så länge en anmälan inte har lagts till grund för ett tillsynsärende får mäklaren eller företaget ingen information från FMI om den.

Handläggningen av ett ärende

Mäklaren eller företaget får yttra sig

När vi har inlett ett tillsynsärende får mäklaren eller företaget ge sin version av vad som har hänt. Vi skickar då ett så kallat föreläggande till mäklaren eller företaget som får möjlighet att yttra sig. Om en anmälan ligger till grund för tillsynsärendet skickar vi med en kopia på denna. Ofta ber vi också om att få ta del av vissa dokument. Det kan till exempel vara journal, objektsbeskrivning och anbudsförteckning.

När mäklaren eller företaget har yttrat sig tar vi ställning till om ärendet är färdigutrett eller inte. Ibland kan vi behöva utreda det ytterligare, till exempel genom att be mäklaren eller företaget om svar på kompletterande frågor. Om det behövs kan vi också be en anmälare att lämna kompletterande uppgifter. Anmälaren är dock inte part i ärendet och får inga meddelanden om hur ärendet går – vare sig under tiden som handläggningen pågår eller när ärendet är avgjort. Anmälaren kan inte heller överklaga FMI:s beslut.

Beslut – påföljd eller inte

När ärendet är färdigutrett fattar FMI ett beslut. Står det klart att inget fel har begåtts, kan vi skriva av ärendet på tjänstemannanivå. Handlar det om en mycket liten brist, en så kallad ringa förseelse, kan vi också låta bli att meddela en påföljd. Om utredningen däremot visar att mäklaren eller företaget kan ha gjort fel enligt lagen så tas beslutet upp i vår disciplinnämnd som kan ge en disciplinär påföljd.

 • All kommunikation sker skriftligt, både från FMI:s sida och från mäklarens eller företagets sida. Vi håller alltså inga muntliga förhör eller liknande.

 • FMI har möjlighet att göra platsbesök vid tillsyn.
 • FMI kan välja att utreda fler saker, eller andra saker, än de som anmälaren har tagit upp.

 • Händelser som ligger långt tillbaka i tiden är svårare att utreda. Anmälningar om sådant som hänt för mer än två år sedan leder därför oftast inte till någon utredning.

 • Om mäklaren eller företaget inte håller med om anmälarens uppgifter står ord mot ord. Det måste då finnas andra omständigheter eller uppgifter som visar att mäklaren eller företaget har gjort något som bryter mot lagen eller mot god fastighetsmäklarsed. Annars har FMI inte möjlighet att meddela någon disciplinär påföljd.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett tillsynsärende är cirka 150 dagar.

Vanliga frågor om anmälningar

 • Som anmälare får du inga besked om hur vi handlägger din anmälan, eftersom du inte är part i ärendet.

 • Ja, du kan vara anonym. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information om vad som har hänt.

  Om du väljer att skriva in uppgifter om dig själv i anmälan kan du vid ett senare tillfälle inte be om att få vara anonym. Det beror på att mäklaren har rätt att få del av alla uppgifter i ärendet. Därför kan vi inte dölja uppgifter för mäklaren, även om du som anmälare skulle begära det. Du kan alltså inte vara anonym om ditt namn eller dina kontaktuppgifter finns med i anmälan.

 • Eftersom din anmälan är en inkommen handling går den inte att ta tillbaka. Vi kan göra en notering om att du inte vill stå fast vid din anmälan, men det är ändå FMI som bestämmer om din anmälan kommer att leda till ett ärende eller inte.

 • Ja, en mäklare kan anmäla en annan mäklare till FMI.

 • Om vi har inlett ett tillsynsärende får du information vid flera tillfällen. Först ber vi dig att yttra dig över det som har hänt. Om ärendet därefter avskrivs får du ett skriftligt avskrivningsbeslut. Efter att nämnden har sammanträtt får du ett skriftligt beslut.

 • Handläggningstiden varierar från ärende till ärende, men är i genomsnitt cirka 150 dagar för ett tillsynsärende.

Senast uppdaterad 2023-11-30