Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Mäklarens ansvar och roll

Informations-skyldighet om visst ägande

När ett mäklarföretag har en viss typ av ägare ska mäklaren informera spekulanter om detta.

Om till exempel en bank eller ett försäkringsbolag har ett så kallat kvalificerat innehav i mäklarföretaget (äger mer än 10 procent av kapitalet eller mer än 10 procent av alla röster) ska mäklaren tydligt informera tilltänkta säljare och köpare om det. Med tilltänkt köpare menas den som överväger att lämna bud på objektet.

Mäklaren ska informera säljaren innan uppdragsavtal tecknas. Tilltänkta köpare ska få informationen så snart möjligt, exempelvis när fastigheten börjar marknadsföras. Om köparen är konsument ska informationen lämnas skriftligt.

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

Av 3 kap. 10 § framgår att om ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag har ett kvalificerat innehav i det fastighetsmäklarföretag som fastighetsmäklaren bedriver verksamhet i, ska fastighetsmäklaren upplysa tilltänkta säljare och köpare om detta på det sätt som anges i 9 § tredje stycket.

Av 3 kap. 9 § följer att en fastighetsmäklare inte får ägna sig åt verksamhet som kan rubba förtroendet för honom eller henne som mäklare. 

Vid bedömningen av om en verksamhet är förtroenderubbande ska beaktas verksamhetens art och omfattning, ersättningens storlek och omständigheterna i övrigt.

Fastighetsmäklaren ska tydligt upplysa tilltänkta säljare och köpare om verksamheten och de omständigheter som kan vara av betydelse för om den är förtroenderubbande. Upplysningen ska lämnas till uppdragsgivaren innan uppdragsavtalet ingås och i övrigt snarast.

Senast uppdaterad 2023-11-27