Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

För företag

Formella krav för företag

Det finns krav som ett företag måste uppfylla under hela den tid som det är registrerat. Företaget är skyldigt att meddela oss om det sker förändringar i fråga om flera av dessa krav. Vi gör också egna kontroller. Om företaget inte uppfyller kraven kan dess registrering återkallas.

Ett registrerat företag ska alltid:

  • Uppfylla kravet på att vara redbart och lämpligt. FMI följer upp kravet genom kontroller av ekonomi, ledning, styrelse och ägare.

  • Hålla sina uppgifter i FMI:s register uppdaterade. Till exempel måste ändringar av ledning, styrelse och ägare rapporteras.

Redbarhet och lämplighet

De krav som ställdes på företaget vid registreringen gäller så länge företaget fortsatt är registrerat. Det handlar bland annat om att:

  • Företaget ska följa sina skyldigheter i de lagar som reglerar verksamheten. Främst fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen.

  • Företaget ska sköta sin ekonomi. Det vill säga: inte ha skatteskulder eller missköta betalningar av andra skulder.

  • Företaget inte ska vara inblandat i brottslig verksamhet. Exempel är penningtvätt, annan ekonomisk brottslighet eller att företaget har fått en så kallad företagsbot.

Även de krav som omfattar företagets ledning, styrelse och de ägare som äger tio procent eller mer, gäller så länge företaget är registrerat. Det handlar exempelvis om att en sådan person inte får begå allvarliga brott eller på ett allvarligt sätt missköta sina skyldigheter i näringsverksamheten.

Särskilt allvarligt är det om någon har begått brott i mäklarverksamheten, men det gäller också brott mot penningtvättsregleringen, annan ekonomisk brottslighet och brott mot skatte- och bokföringsreglerna. Även annan brottslighet kan påverka bedömningen.

En bedömning måste göras i varje enskilt fall. Sådant som påverkar bedömningen är exempelvis brottets straffvärde och art, om det är fråga om ett eller flera brott och om det har förekommit upprepade lagföringar. Det har även betydelse hur länge sedan brottet eller brotten begicks.   

Hålla företagets uppgifter uppdaterade

Om det sker ändringar bland dem som ingår i ett företags ledning, styrelse eller bland ägarna ska de nya personerna kontrolleras av oss på FMI. Företaget ska därför anmäla sådana ändringar till oss. Detsamma gäller om någon av de andra uppgifter som företaget angav när det ansökte om registrering ändras.

Om kraven inte längre uppfylls

Om ett registrerat företag inte längre uppfyller redbarhets- och lämplighetskravet kan vi återkalla dess registrering. Om vi anser att det är tillräckligt, kan företaget istället få en varning eller en erinran av vår disciplinnämnd.

Vi kan också förelägga ett företag om att byta ut en viss person. En ägare kan få ett föreläggande om att sälja andelar i företaget. Sådana förelägganden kan ske om en person i ledningen, styrelsen eller bland ägarna har gjort sig skyldig till sådan brottslighet, eller inte uppfyllt de skyldigheter, som nämns ovan. Om företaget eller ägaren inte följer ett sådant föreläggande kan vi återkalla företagets registrering.

Senast uppdaterad 2023-11-24