Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Penningtvätt

Kundens riskprofil

En mäklare ska bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i varje kundrelation (kundens riskprofil). Utgångspunkten för bedömningen är den allmänna riskbedömningen och mäklarens kännedom om kunden.

Mäklarens bedömning av kundens risk påverkar de åtgärder som hen behöver vidta för att uppnå kundkännedom.

 • Mäklaren ska i varje enskilt fall göra en bedömning av om kundens risk är låg, normal eller hög.

 • Mäklaren ska följa upp kundens riskprofil under en pågående affärsförbindelse och ändra den vid behov.

Exempel på omständigheter som tyder på att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg:

 • Kunden är bosatt inom EES, det vill säga inom EU eller i Island, Liechtenstein eller Norge.

 • Kunden är bosatt i ett land som har lagar om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som motsvarar den svenska lagen och som tillämpar lagen på ett effektivt sätt.

Exempel på omständigheter som tyder på att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är hög:

 • Svårigheter att identifiera kunden.

 • Svårigheter att identifiera bakomliggande intressen.

 • Betalning med kontanter eller andra betalningsmedel som skulle kunna underlätta anonymitet.

 • Betalningar som avviker från kunden eller kundkategorins normala beteende.

 • Flera köp eller försäljningar under en viss period som inte verkar normala för kunden eller kundkategorin.

 • Köp eller försäljningar som inte kan förklaras utifrån vad som är känt om kundens ekonomiska ställning.

 • Köp eller försäljningar som kan antas sakna lagligt motiv eller ekonomiskt syfte.

 • Köp eller försäljningar på platser där kunden inte har någon personlig eller affärsmässig anknytning.

 • Köp eller försäljning där köpeskillingen inte står i rimlig proportion till bostadens marknadsvärde.

 • Att kunden efterfrågar, för kunden eller kundkategorin, ovanliga objekt utan att någon tillfredsställande förklaring ges.

 • Misstänkt bulvanförhållande, det vill säga att en person för någon räkning, i sitt eget namn, köper eller säljer en bostad som dennes uppdragsgivare inte själv vill göra.

 • Försäljning där kunden har ägt bostaden ovanligt kort tid.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KAMFS 2021:3)

6 § Bestämmelser om fastighetsmäklarens bedömning av kundens riskprofil finns i 2 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Omständigheter i kundrelationen som kan tyda på att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg respektive hög regleras i 2 kap. 4 och 5 §§ samma lag.

Fastighetsmäklaren ska följa upp kundens riskprofil under pågående affärsförbindelse och ändra den vid behov.

Allmänna råd

Omständigheter och transaktioner som kan motivera att risken bedöms som hög är

 1. svårigheter att identifiera kunden,
 2. svårigheter att identifiera bakomliggande intressen,
 3. betalning med kontanter eller andra betalningsmedel som skulle kunna underlätta anonymitet
 4. betalningar som är avvikande utifrån kundens eller kundkategorins normala beteende,
 5. flera köp eller försäljningar under ett visst intervall som inte förefaller normala för den kunden eller kundkategorin,
 6. köp eller försäljningar som inte kan förklaras utifrån vad som är känt om kundens ekonomiska ställning,
 7. köp eller försäljningar som kan antas sakna legitimt motiv eller ekonomiskt syfte,
 8. köp eller försäljningar på platser där kunden inte har någon personlig eller affärsmässig anknytning,
 9. köp eller försäljningar där köpeskillingen inte står i rimlig proportion till förmedlingsobjektets marknadsvärde,
 10. att kunden efterfrågar för kunden eller kundkategorin ovanliga objekt utan att någon tillfredsställande förklaring ges,
 11. misstänkta bulvanförhållanden,
 12. försäljningar där kundens innehavstid av försäljningsobjektet är ovanligt kort.

7 § Riskbedömningen i varje kundrelation enligt 6 § i dessa föreskrifter och grunderna för bedömningen ska dokumenteras. 

Allmänna råd

Fastighetsmäklarens riskbedömning i varje kundrelation – normal, högre eller lägre än normalt – bör framgå av dokumentationen över åtgärderna för att uppnå kundkännedom. Om mäklaren i en kundrelation bedömer att risken är lägre eller högre än normalt är kravet på att dokumentera skälet till detta särskilt viktigt.

Lag om penningtvätt och finansiering av terrorism

2 kap. Riskbedömning och rutiner

3 § En verksamhetsutövare ska bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen (kundens riskprofil). Kundens riskprofil ska bestämmas med utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen och verksamhetsutövarens kännedom om kunden.

När det behövs för att bestämma kundens riskprofil ska verksamhetsutövaren beakta omständigheter som avses i 4 och 5 §§ och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt andra omständigheter som i det enskilda fallet påverkar risken som kan förknippas med kundrelationen.

Kundens riskprofil ska följas upp under pågående affärsförbindelser och ändras när det finns anledning till det.

4 § Som omständigheter som kan tyda på att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg kan verksamhetsutövaren beakta bland annat att kunden
   1. är en stat, en region, en kommun eller motsvarande eller en juridisk person över vilken en stat, en region, en kommun eller motsvarande, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande,
   2. har hemvist inom EES,
   3. har hemvist i en stat som har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som motsvarar dem i denna lag och som tillämpar dessa bestämmelser på ett effektivt sätt,
   4. har hemvist i en stat som har en låg nivå av korruption och annan relevant brottslighet, och
   5. är ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. 

5 § Som omständigheter som kan tyda på att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög kan verksamhetsutövaren beakta bland annat att
   1. kundens ägarstruktur framstår som ovanlig eller alltför komplicerad för dess verksamhet,
   2. kunden bedriver kontantintensiv verksamhet,
   3. kunden är en juridisk person som har nominella aktieägare eller andelar utställda på innehavaren,
   4. kunden är en juridisk person, en trust eller en liknande juridisk konstruktion som har till syfte att förvalta en viss fysisk persons tillgångar,
   5. kunden har hemvist i en stat som saknar effektiva system för bekämpning av penningtvätt eller finansiering av terrorism,
   6. kunden har hemvist i en stat med betydande korruption och annan relevant brottslighet,
   7. kunden har hemvist i en stat som är föremål för sanktioner, embargon eller liknande åtgärder,
   8. kunden har hemvist i en stat som finansierar eller stöder terroristverksamhet eller där terroristorganisationer är verksamma,
   9. affärsrelationer eller transaktioner sker på distans, utan användning av metoder som på ett tillförlitligt sätt kan säkerställa kundens identitet, och
   10. betalning av varor eller tjänster görs av någon som är okänd eller saknar koppling till kunden.

Senast uppdaterad 2023-11-23