Årsavgift för mäklare

Du som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalenderåret efter året du blev registrerad betala en årlig avgift på 3 250 kronor. Avgiftens storlek är densamma oavsett om du är registrerad hela året eller delar av året.

Tänk på att!

  • Du måste betala hela årsavgiften även om du bara är registrerad en del av året, exempelvis en månad.

  • Du behöver dock inte betala årsavgift för det året du blev registrerad.

  • Om du inte tänker arbeta som mäklare under kommande år måste du avregistrera dig före årsskiftet. Gör du inte det måste du betala årsavgiften för det året.

  • Fakturan för årsavgiften skickas till din folkbokföringsadress.

  • Fakturan skickas ut i slutet av januari och ska vara betald senast den 28 februari.

  • Om du inte betalar den årliga avgiften i tid skickar vi ut en påminnelse med en påminnelseavgift på 500 kronor.

  • Att låta bli betala årsavgiften leder inte till att du blir avregistrerad och slipper betala årsavgiften. Du kommer behöva betala den och eventuell påminnelseavgift ändå.

  • Betalar du inte din årsavgift och eventuell påminnelseavgift i tid kan du även få en disciplinär påföljd, det vill säga en erinran eller varning. Din registrering kan även återkallas.

Registrerade mäklare ska betala en årlig avgift

Alla mäklare som är registrerade den 1 januari ska betala årsavgift. Avgiften är på 3 250 kronor. Fakturan skickas ut till din folkbokföringsadress i slutet av januari. Fakturan, det vill säga årsavgiften, ska sedan vara betald senast den 28 februari. Det är viktigt att du anger fakturans unika OCR-referens vid betalningen, annars kan vi inte se att du har betalt din årsavgift och du riskerar att få betala påminnelseavgift. Om du inte betalar den årliga avgiften i tid skickar vi ut en påminnelse tillsammans med en påminnelseavgift på 500 kronor.

Du behöver inte betala årsavgift:

Ett mäklarföretag kan inte betala in årsavgiften för alla sina anställda på en och samma gång

Det förekommer att ett mäklarföretag betalar in årsavgiften för alla sina anställda på samma gång, det vill säga i en klumpsumma. Eftersom en sådan betalning inte går att härleda till en specifik mäklare riskerar alla mäklare vars arbetsgivare gör på detta sätt att få en påminnelseavgift. Det är därför väldigt viktigt att varje årsavgift betalas för sig och att den unika OCR-referensen anges. 

Kom ihåg att avregistrera dig före årsskiftet

Om du inte tänker vara registrerad som fastighetsmäklare under nästkommande år är det viktigt att du begär avregistrering före årsskiftet. Annars kommer du att behöva betala den årliga avgiften för det året.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om den årliga avgiften (KAMFS 2020:4)

1 § Den årliga avgiften enligt 8 § fastighetsmäklarförordningen (2011:668) ska betalas till Fastighetsmäklarinspektionen senast 28 februari det år registreringen avser, om inte inspektionen medger annat.

Fastighetsmäklarlag (2011:666)

5 a § Fastighetsmäklare ska betala ansökningsavgift och årlig avgift. För sådan påminnelse som anges i 29 § andra stycket ska mäklaren även betala påminnelseavgift.

29 § Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för den fastighetsmäklare som inte betalar avgift som anges i 5 a § (p. 2). Återkallelse på grund av utebliven betalning av den årliga avgiften får ske först efter påminnelse.  

Fastighetsmäklarförordning (2011:668)

8 § Den som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalenderåret efter regeringsåret betala en årlig avgift på 3 250 kronor. Detta gäller inte den som registrerats med tillämpning av 5 §. Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om när avgiften ska betalas.

8 a § Om den årliga avgiften inte betalas inom föreskriven tid, ska Fastighetsmäklarinspektionen skicka en påminnelse till fastighetsmäklaren. Den ska innehålla en uppmaning att betala inom en viss tid som myndigheten bestämmer. För påminnelsen ska Fastighetsmäklarinspektionen ta ut en avgift på 500 kronor, som ska betalas inom den tid som bestäms enligt första stycket. Avgiftsinkomsterna får disponeras av Fastighetsmäklarinspektionen.

Vanliga frågor om årsavgift

Senast uppdaterad 2021-06-28