Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Mäklarens ansvar och roll

Sido­verksamhet

Det är inte ovanligt att mäklare ägnar sig åt sidoverksamhet. Det kan handla om att förmedla kontakt mellan å ena sidan säljare/köpare av en bostad och å andra sidan ett företag som erbjuder bostadslån, hemförsäkringar, städ- eller flyttjänster.

I vissa fall är sådan verksamhet förbjuden och i andra fall kan den vara tillåten. Det beror delvis på hur verksamheten bedrivs.

Förtroenderubbande verksamhet

Eventuell sidoverksamhet får inte påverka hur mäklaren uppfyller skyldigheterna i förmedlingsuppdraget. Den får inte heller minska förtroendet för hen i rollen som opartisk. Det finns därför ett förbud för mäklare att syssla med så kallad förtroenderubbande verksamhet. Det spelar ingen roll om förtroendet faktiskt påverkas – det som är avgörande är om verksamheten typiskt sett kan minska förtroendet för mäklaren. 

Gäller inte all sidoverksamhet

Förbudet gäller däremot inte all typ av sidoverksamhet. Det finns verksamhet som i och för sig skulle kunna påverka förtroendet för mäklaren men som kan vara tillåten om ersättningen är mycket liten.

Enbart omständigheten att mäklaren får betalt för annan verksamhet än förmedling av bostäder gör inte att verksamheten bedöms som förtroenderubbande, så länge ersättningen är tillräckligt låg. Det finns inte någon exakt gräns för hur hög ersättningen får vara. Det får bedömas i varje fall. Det viktiga är att ersättningen är så pass låg att den inte ger något motiv till att ta orättvis hänsyn i uppdraget.

Lagstiftaren har resonerat kring att en ersättning på några tusen kronor måste anses ha betydelse. Med ersättning menas inte bara kontant ersättning utan det gäller även rabatter och andra förmånliga villkor. Det gäller inte heller bara direkt ersättning utan även indirekt ersättning som betalas till mäklarföretaget och som mäklaren på ett eller annat sätt får del av.

En mäklare måste inte heller få ersättning för en verksamhet för att det ska kunna anses som förtroenderubbande. Den kan anses vara det enbart utifrån arten och omfattningen.

Tre slags sidoverksamhet

Sidoverksamhet kan delas in i tre grupper:

  • Sidoverksamhet som alltid är förtroenderubbande oavsett ersättning.

  • Sidoverksamhet som bara anses förtroenderubbande om mäklaren får mer än obetydlig ersättning.

  • Sidoverksamhet som inte anses förtroenderubbande oavsett ersättning.

Mäklaren måste informera

Det kan vara viktigt för den som funderar på att anlita en mäklare att få veta om hen eller mäklarföretaget sysslar med sidoverksamhet eller inte. Därför ska mäklaren tydligt informera om verksamheten, om eventuell uppdragsgivare och om vilken ersättning hen får för den redan innan uppdragsavtalet skrivs under.

Spekulanterna ska få informationen när bostaden börjar marknadsföras. Till en konsument ska informationen lämnas skriftligt.

Några exempel

Exempel på verksamhet som typiskt sett är förtroenderubbande och förbjuden är att:

  • En mäklare förmedlar en lägenhet i en bostadsrättsförening som hen själv är medlem i.

  • En mäklare är agent för en hustillverkare samtidigt som hen har i uppdrag att förmedla obebyggda tomter.

  • En mäklare förmedlar bolån och ersättningen gör att mäklarens opartiskhet kan ifrågasättas. Exempelvis skulle ersättningen kunna påverka hur mäklaren redovisar spekulanter till uppdragsgivaren i förmedlingsuppdraget.

  • En mäklare är anställd av ett byggföretag.

  • En mäklare upprättar en skogsbruksplan för samma fastighet som mäklaren ska förmedla.

En mäklare som förmedlar försäkringar måste följa den lagstiftning som gäller för det. Du kan läsa mer om och på vilket sätt mäklaren omfattas av lagen och vilka krav som i så fall ställs på mäklaren på Finansinspektionens webbplats.

Förtroenderubbande verksamhet och försäkringsförmedling

Bara den omständigheten att mäklaren arbetar hos eller är delägare i ett mäklarföretag som är registrerat som anknuten försäkringsförmedlare, behöver inte betyda att mäklaren ägnar sig åt förtroenderubbande verksamhet. Detsamma gäller om mäklaren själv är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare. Däremot, om mäklaren har ett eget ekonomiskt intresse av att förmedla ett visst försäkringsföretags produkter, kan det bli problem för mäklaren att sköta sina uppdrag utan att förmedlingsarbetet påverkas av andra intressen än köparens och säljarens. I varje enskilt fall måste därför FMI göra en bedömning av om en mäklare ägnar sig åt försäkringsförmedling på ett otillåtet sätt eller inte, med hänsyn till omständigheterna i just det fallet.

Information om verksamheten

Mäklaren ska tydligt informera om sin samarbetspartner eller uppdragsgivare. Det kan vara det försäkringsbolag som mäklaren samarbetar med. Det kan också vara det företag som mäklaren är anställd av. Mäklaren ska också informera om vilken ersättning hen får eller kan komma att få från försäkringsförmedlingen i varje fall.

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

3 kap. Fastighetsmäklarverksamheten

9 § En fastighetsmäklare får inte ägna sig åt verksamhet som kan rubba förtroendet för honom eller henne som mäklare. Ett fastighetsmäklarföretag får inte ägna sig åt verksamhet som kan rubba förtroendet för de fastighetsmäklare som bedriver verksamhet i mäklarföretaget.

Vid bedömningen av om en verksamhet är förtroenderubbande ska beaktas verksamhetens art och omfattning, ersättningens storlek och omständigheterna i övrigt.

Fastighetsmäklaren ska tydligt upplysa tilltänkta säljare och köpare om verksamheten och de omständigheter som kan vara av betydelse för om den är förtroenderubbande. Upplysningen ska lämnas till uppdragsgivaren innan uppdragsavtalet ingås och i övrigt snarast.

Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution

Lagen om försäkringsdistribution omfattar i princip alla som förmedlar försäkringar.

Vanliga frågor om sidoverksamhet

Senast uppdaterad 2023-11-30