Utbildnings­krav

Ska jag läsa kurser eller program? Vad ska en mäklare kunna egentligen? Går det att åberopa en äldre utbildning? Här hittar du information om vilka krav som ställs på den teoretiska utbildningen.

Krav för fullständig registrering

För att bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering måste du ha en teoretisk utbildning från universitet eller högskola samt ha gjort tio veckors praktik. Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena: fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering. Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng.

Utbildningen kan läsas som ett program, genom fristående kurser eller på distans. Om du själv plockar ihop dina kurser är det viktigt att se till att de inte överlappar varandra innehållsmässigt. Det finns olika ansökningsblanketter beroende på om du har läst ett helt program eller fristående kurser. På blanketten för fristående kurser fyller du själv i vilken kurs du åberopar för varje område.

Du ska ha utbildning från ett universitet eller en högskola med offentlig huvudman alternativt från en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina i de aktuella ämnena. Om du väljer att läsa hos annan utbildningsanordnare – folkuniversitet, så kallade fria universitet eller liknande måste du få de kurserna tillgodoräknade vid ett universitet eller högskola med offentlig huvudman innan du ansöker om registrering.

Vi svarar gärna på frågor som gäller de formella kraven kring utbildningskraven. Däremot kan vi tyvärr inte erbjuda studievägledning eller ge svar på om en viss kurs svarar mot utbildningskraven eller inte.

Har du varit registrerad som mäklare tidigare?

Läs gärna vad som gäller för att bli återregistrerad.

Utbildningskrav

Introduktion

 • Fastighets- och bostadsmarknaden

 • Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed

 • Fastighetsförmedlingsprocessen och dess aktörer

 • Fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv

Ekonomi för fastighetsmäklare

 • Bostadsfinansiering

 • Bostadsrättsföreningars ekonomi, ekonomiska planer och årsredovisningar

 • Kapitalmarknaden

Juridik för fastighetsmäklare

 • Diskrimineringslagstiftningen

 • Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken

 • Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning

 • Fördjupning i god fastighetsmäklarsed

 • Författningarna och de allmänna råden om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 • Försäkringsjuridik inklusive lagen om försäkringsförmedling

 • Marknadsföringslagen och god marknadsföringssed

 • Mäklaruppdraget från intag till avslut

 • Överlåtelser av sådana objekt som nämns i 1 § fastighetsmäklarlagen

Övrigt för fastighetsmäklare

 • Etik och ansvar vid fastighetsförmedling

 • Förståelse av mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering

 • Tillsyn och ärendehantering hos Fastighetsmäklarinspektionen

 • Allmän fastighetsrätt

 • Bostadsrätt inklusive lag om ekonomiska föreningar och lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

 • Orientering i entreprenadrätt

 • Speciell fastighetsrätt

 • Servitut och nyttjanderätt

 • Avtalsrätt inklusive fullmaktslära

 • Civilrättens grunder

 • Familjerätt med särskild fokus på bodelnings- och arvsrättsliga frågor

 • Fordringsrätt

 • Grundläggande processrätt inklusive utsökningsrätt, allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar

 • Kontraktsrätt

 • Köprätt

 • Beskattning av fastigheter och bostadsrätter

 • De olika inkomstslagen

 • Kapitalvinstberäkning och uppskjuten beskattning

 • Skattesystemets uppbyggnad och funktion

 • Ekonomistyrning - formella styrmedel: kalkylering, redovisning och bokslutsanalys

 • Externredovisning

 • Besiktningsteknik

 • Byggnadsbestämmelser

 • Byggnadsskador och färdigställandeskydd

 • Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning

 • Energideklarationer

 • Ombyggnad

 • Etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning

 • Etik och ansvar vid fastighetsvärdering

 • Fastighetsvärderingens grunder

 • Värdering av fastigheter och bostadsrätter, teori och praktisk tillämpning

 • Värdering vid fastighetstaxering

Den valbara breddningen eller fördjupningen ska ha en direkt anknytning till ett eller flera av områdena enligt punkterna 1-7. Den kan även bestå av nationalekonomi.

Enstaka kurser som svarar mot de olika kunskapsområdena

Vi godtar vanligtvis fristående kurser som har det innehåll som anges i utbildningskraven. Om du väljer att läsa fristående kurser bör du läsa varje område sammanhållet – alltså läsa kursen eller kurserna hos samma utbildningsanordnare. Annars finns en risk att kurserna överlappar varandra och att utbildningskravet inte uppfylls. Om det inte går att utläsa av betyg och intyg att en kurs har det innehåll som anges i utbildningskraven, behöver ett intygande från den kursansvariga bifogas ansökan.

Kurser i enstaka ämnen kan du läsa även vid andra universitet och högskolor. Kontakta respektive lärosäte för närmare information och studievägledning.

Följande universitet och högskolor erbjuder utbildningar med inriktning mot fastighetsmäklare. Lärosätena ansvarar för att de erbjudna utbildningarna är anpassade till de gällande utbildningskraven för att bli registrerad fastighetsmäklare.

Utbildningsprogram

Malmö universitet www.mau.se

Högskolan i Gävle www.hig.se

Högskolan i Halmstad www.hh.se

Högskolan Väst www.hv.se

Karlstads universitet www.kau.se

KTH www.kth.se

Luleå tekniska universitet www.ltu.se

Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning

Högskolan i Halmstad  www.hh.se

SLU i Uppsala www.slu.se

Frågor om utbildningar och kurser

Vi svarar gärna på frågor som gäller de formella kraven. Däremot kan vi tyvärr inte erbjuda studievägledning eller svara på om en viss kurs svarar mot utbildningskraven eller inte. För hjälp med studier och kurser ber vi dig därför att kontakta respektive lärosäte. Du kan även själv jämföra kursers innehåll mot utbildningskraven.

Undantag från utbildningskraven

Fastighetsmäklarinspektionen får medge undantag från utbildningskraven om det finns särskilda skäl. Undantag är inte särskilt vanligt förekommande och det är sällan som teoretisk utbildning kan ersättas med praktiska erfarenheter.

Vanliga frågor om utbildningskrav

 • Nej, vi godtar även fristående kurser som har det innehåll som anges i utbild­nings­kraven och motsvarar 120 högskolepoäng. Om du väljer att läsa fri­stående kurser ska du dock tänka på att du bör läsa varje område samman­hållet. Om du väljer att dela upp ett kunskaps­område på olika skolor finns risken att kurserna överlappar varandra och att kraven inte uppfylls för det området.

 • Det är upp till lärosätet att avgöra om du kan tillgodoräkna tidigare utbildning. Det är även möjligt att åberopa äldre utbildningar förutsatt att de stämmer överens med dagens utbildningskrav, både vad gäller högskolepoäng och delmoment.

 • Det kan finnas möjlighet för den som har utländsk utbildning att få tillgodoräkna sig denna som en del av den svenska fastighetsmäklarutbildningen. Tillgodoräknandet görs i så fall av ett universitet eller en högskola som har bedömt att den utländska utbildningen motsvarar något eller några av de ämnen som ingår i den svenska fastighetsmäklarutbildningen. FMI gör inga sådana bedömningar och kan inte heller lämna upplysningar om universitetens eller högskolornas prövning av dessa frågor.

 • FMI godkänner inte kurser i förväg och kan inte lämna förhandsbesked angående din utbildning. Vid ansökan om registrering gör vi en samlad bedömning av den utbildning du åberopat och vi kontrollerar om kursernas innehåll stämmer överens med det som anges i utbildningskraven. Det är du som sökande som behöver kunna visa att din utbildning motsvarar utbildningskraven.

 • Utbildningskraven har ändrats flera gånger. Du kan jämföra din utbildning mot utbildningskraven. Kraven ska vara uppfyllda både vad gäller antal högskolepoäng och delmoment inom varje område. Om du saknar något kan du behöva komplettera din utbildning.

Senast uppdaterad 2021-11-17