Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Intaget

Provision

Det finns ingen fastställd nivå för ersättningen till en mäklare. Säljaren och mäklaren behöver komma överens om vilka villkor som ska gälla för betalningen till mäklaren.

Det vanligaste är att en mäklare får provision. Det blir då en förhandlingsfråga hur många procent av försäljningspriset som mäklaren ska få i ersättning när bostaden har sålts.

Provisionen

En mäklare får oftast betalt när bostaden överlåts genom att hen får en viss procent av försäljningspriset. Detta kallas provision. Hur många procent av försäljningspriset som mäklaren ska få behöver mäklaren och säljaren komma överens om i förväg. De kan också komma överens om att ersättningen ska beräknas på något annat sätt. Det bör stå i uppdragsavtalet vad som gäller för betalningen till mäklaren.

Innan uppdragsavtalet skrivs under ska mäklaren tydligt förklara villkoren. Mäklaren ska informera om förutsättningarna för att mäklaren ska ha rätt till ersättning, hur ersättningen ska beräknas och när ersättningen ska betalas.

Prisuppgifter ska anges inklusive moms när säljaren är en konsument.

 • Provisionen är en fast procentsats av hela försäljningspriset.

 • Provisionen består av olika procentsatser inom vissa intervall av försäljningspriset. Till exempel X % upp till ett angivet belopp och Y % av den del av försäljningspriset som överstiger det angivna beloppet.

 • Provisionen är en fast procentsats av hela försäljningspriset, men alltid minst ett visst belopp.

 • Fast pris för uppdraget oavsett vad försäljningspriset blir.

 • Något av ovanstående kombinerat med viss ersättning för särskilda utlägg som ska betalas även om bostaden inte säljs.

När ett uppdragsavtal avslutas utan att bostaden har sålts ska mäklaren informera säljaren om att hen kan ha rätt till ersättning om bostaden säljs vid ett senare tillfälle. Mäklaren bör lämna en lista med spekulanter (spekulantlista) till säljaren. Detta för att säljaren ska veta vilka personer som mäklaren har varit i kontakt med angående bostaden.

Om en mäklare har misskött förmedlingsuppdraget kan hens rätt att få betalt påverkas. Ersättningen kan då minskas så att uppdragsgivaren behöver betala mindre än vad hen och mäklaren tidigare har kommit överens om. Tvister om provision prövas av Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

Tidpunkten för när bostaden byter ägare påverkar rätten till provision

Om inte bostaden säljs har mäklaren inte rätt till provision. Det förekommer att mäklaren kan ha rätt till annan ersättning (till exempel för vissa utlägg). Detta ska i så fall stå i uppdragsavtalet eller i någon annan skriftlig överenskommelse.

Om en bostad säljs när mäklaren har ensamrätt att förmedla den har mäklaren i princip alltid rätt till ersättning. Hur försäljningen har gått till saknar betydelse.

Om en bostad säljs när mäklaren inte har ensamrätt har hen rätt till ersättning om försäljningen har skett genom mäklarens förmedling. Detta gäller även om uppdragsavtalet har sagts upp och försäljningen sker efter det att förmedlingsuppdraget har avslutats. Det krävs att mäklaren har förmedlat kontakten till köparen (anvisat köparen). Det måste också finnas ett orsakssamband mellan mäklarens arbete och försäljningen.

Har mäklaren rätt till ersättning...

 • Om bostaden överlåts under ensamrättstiden?
  Ja.
 • Om bostaden överlåts under uppdragstid utan ensamrätt?
  Om överlåtelsen beror på mäklarens förmedling har mäklaren rätt till ersättning.

 • Om bostaden överlåts efter uppdragstiden?
  Om överlåtelsen beror på mäklarens förmedling har mäklaren rätt till ersättning.

Tidpunkt för betalning

Om det inte står i uppdragsavtalet när säljaren ska betala till mäklaren så måste mäklaren begära att få betalt för att säljaren ska bli skyldig att betala.

Mäklaren har inte rätt att få provision innan alla villkor för försäljningen är uppfyllda. Det kan till exempel finnas villkor om besiktning eller att köparen ska bli medlem i bostadsrättsföreningen för att köpet ska bli bindande. Sådana villkor måste alltså vara uppfyllda innan mäklaren har rätt att få provision.

Ersättning vid hyresförmedling

Hyresförmedling innebär att förmedla rätten att hyra en bostad. Den som förmedlar hyresrätter kallas hyresförmedlare. En person som endast förmedlar hyra av fritidsbostäder behöver inte vara registrerad som hyresförmedlare. Vid sådan förmedling finns det inte heller någon begränsning när det gäller vilka avgifter som får tas ut.

Vid förmedling av bostäder som hyrs ut för andra syften än fritidsändamål finns det särskilda regler om ersättningen. Det finns ett tak för hur stor avgift en hyresförmedlare får ta ut från den som vill hyra en bostad. Avgiften får vara högst 3000 kr för en lägenhet och högst 1000 kr för ett rum. Hyresförmedlaren får dessutom bara ta ut avgiften om ett hyresavtal tecknas.

För kommunal hyresförmedling gäller andra regler som bland annat gör det möjligt för kommunerna att besluta om en avgift för att stå i bostadskö.

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

Enligt 3 kap. 22 och 23 §§ fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter en viss procent på köpeskillingen (provision) om inte något annat har avtalats. Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har träffats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har anvisats av mäklaren. Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan mäklarens förmedling avtal om överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har mäklaren rätt till provision som om avtalet förmedlats av honom eller henne. Ska mäklaren ersättas i form av provision, har mäklaren rätt till ersättning för utlägg endast om en särskild överenskommelse har träffats om detta.

Enligt 3 kap. 24 § fastighetsmäklarlagen kan fastighetsmäklarens ersättning sättas ned om mäklaren vid uppdragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller säljaren. Detta gäller dock inte om åsidosättandet är av ringa betydelse.

Enligt 3 kap. 21 § fastighetsmäklarlagen gäller att om uppdragsavtalet upphör utan att fastigheten överlåtits, ska fastighetsmäklaren upplysa säljaren om att en senare överlåtelse kan ge mäklaren rätt till ersättning.

Jordabalk (1970:994)

I 12 kap. 65 a § första stycket jordabalken finns bestämmelser om ersättning vid förmedling av hyreslägenheter för bostadsändamål. Vilken taxa som får tas ut vid sådan förmedling anges i 1 § förordning (1978:313) om taxa för yrkesmässig bostadsförmedling.

Vanliga frågor om provision

Senast uppdaterad 2023-11-27