Penningtvätt

Penningtvättslagen ska förhindra att exempelvis fastighetsaffärer används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen medför bland annat att en mäklare måste ställa vissa frågor vid förmedlingen av en bostad. På så sätt minskar risken för att verksamheten blir utnyttjad.

Syftet med penningtvätt är att dölja var pengarna kommer ifrån. Det sker exempelvis genom transaktioner som omvandlar pengar från brottslig verksamhet till inkomster och tillgångar som ser lagliga ut.

Penningtvätt innebär att någon försöker förvandla pengar eller andra tillgångar som kommer från brottslig verksamhet till tillgångar som kan visas öppet, exempelvis en bostad. Det handlar ofta om pengar från narkotikabrott, rån, bedrägerier och skattebrott. 

Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Det kan vara genom att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom som ska finansiera terrorism.

Vad måste en mäklare göra?

Mäklarens uppgift är inte att hitta brottslingar och ingripa mot brott. Däremot måste en mäklare genomföra ett antal åtgärder för att minska risken för att bli utnyttjad. Bland annat ska mäklaren:

  • Göra en allmän riskbedömning av hur den egna verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Mäklaren ska också skapa rutiner för hur dessa risker ska hanteras.

  • Dokumentera rutiner och riktlinjer för åtgärder som gäller kundkännedom, övervakning, rapportering och för behandling av personuppgifter.

  • Identifiera och ha en god kännedom om sina kunder (kundkännedom).

  • Upprätta en särskild riskbedömning för varje enskild kund (kundriskprofil).

  • Övervaka pågående uppdrag och enstaka transaktioner i syfte att upptäcka avvikande aktiviteter. Om det behövs ska en djupare granskning göras av omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism.

  • Rapportera misstänka fall av penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen (rapporteringsplikt).

  • Spara handlingar och uppgifter rörande kundkännedom, övervakning och rapportering i minst fem år.

Mer information för dig som är mäklare

Informationsbroschyr om penningtvätt

Det finns en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillsammans med den har FMI tagit fram en vägledning (broschyr) för mäklare. I den beskrivs situationer och varningssignaler som visar på hög risk för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Dessa situationer och signaler bör direkt leda till utökade kundkännedomsåtgärder. Många av fallen bör även leda till rapportering av misstänkt penningtvätt till polismyndigheten.

Senast uppdaterad 2020-01-16