Ansvars­försäkring

En förutsättning för att få vara registrerad som fastighetsmäklare är att du har en giltig försäkring för skadeståndsansvar, en så kallad ansvarsförsäkring.

Det är ditt ansvar att se till så att du har en giltig ansvarsförsäkring och att vi får ett intyg om det. Oftast är det den som utfärdar intyget som skickar det till oss. Om du inte har en giltig ansvarsförsäkring kommer du att bli avregistrerad. 

Bestämmelser om ansvarsförsäkringens villkor och omfattning regleras i fastighetsmäklarförordningen. Försäkringen ska bland annat omfatta skadeståndsskyldighet för varje skadefall upp till 2 000 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar alla typer av egendom och upp till 200 000 kronor för fastighetsmäklare som enbart förmedlar hyresrätter.

Fastighetsmäklarlag (2011:666) 

6 § För att en fastighetsmäklare ska registreras krävs att mäklaren

 1. inte är underårig, försatt i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 2. har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 §,
 3. har tillfredsställande utbildning,
 4. har för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare samt
 5. är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarförordning (2011:668) 

20 § Försäkring som avses i 6 § 2 fastighetsmäklarlagen  ska tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i en EES-stat eller i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete (OECD). Fastighetsmäklarinspektionen får i ett enskilt fall besluta att försäkringen får tecknas hos en annan försäkringsgivare, om denne är underkastad motsvarande krav på soliditet, likviditet, riskhantering och tillsyn som gäller för svenska försäkringsföretag.

Försäkringsvillkoren ska innebära att

 1. försäkringen för varje skadefall täcker skadeståndsskyldighet upp till 2 000 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar all den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen och upp till 200 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter,

 2. försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under den tid då försäkringen varit i kraft,

 3. ersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk,

 4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att Fastighetsmäklarinspektionen har underrättats om upphörandet, och

 5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som är av betydelse för den skadelidandes rätt.

För en fastighetsmäklare som registrerats med tillämpning av 5 § gäller inte andra stycket 4.

Vanliga frågor om ansvarsförsäkring

 • Vi har ingen information om vem du kan teckna en ansvarsförsäkring hos. Om du är medlem i något av branschförbunden kan det finnas möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring genom dem. Annars får du kontakta olika försäkringsbolag för mer information.

 • Det vi oftast får in från försäkringsbolagen är ett intyg där det framgår att du har en ansvarsförsäkring och försäkringens startdatum. Detta kan du få en kopia av. Däremot har vi inga kopior på försäkringsbeviset eller villkoren. För att ta del av dessa måste du kontakta ditt försäkringsbolag.

 • Om du inte har en giltig ansvarsförsäkring kommer du att bli avregistrerad. Anledningen till detta är att en giltig ansvarsförsäkring är en förutsättning för att du ska få vara registrerad som fastighetsmäklare. När vi uppmärksammar att du saknar en försäkring kommer vi att kontakta dig och be dig inkomma med ett bevis på att du har en giltig försäkring. Om du inte skickar in ett bevis avregistrerar vi dig. 

Senast uppdaterad 2019-12-03