Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

För mäklare

Ansvars­försäkring

En förutsättning för att få vara registrerad som mäklare är att du har en giltig försäkring för skadeståndsansvar, en så kallad ansvarsförsäkring.

Det är ditt ansvar att se till så att du har en giltig ansvarsförsäkring och att vi får ett intyg om det. Om du inte har en giltig ansvarsförsäkring kommer du att bli avregistrerad.

Om du byter ansvarsförsäkring ska du ladda upp ditt nya försäkringsintyg via mina sidor. Intyget får du från ditt försäkringsbolag.

Bevis om ansvarsförsäkring ska utgöras av ett intyg från försäkringsbolaget med följande lydelse:
Härmed intygas att (mäklarens namn och födelsenummer) har en sådan ansvarsförsäkring som anges i 2 kap. 8 § 3 fastighetsmäklarlagen (2021:516) jämförd med 26 § fastighetsmäklarförordningen (2021:518).

Dessutom ska det framgå av intyget om ansvarsförsäkringen gäller för fullständig registrering, särskild registrering för hyresförmedling eller registrering för hyresförmedling

Bestämmelser om ansvarsförsäkringens villkor och omfattning regleras i fastighetsmäklarförordningen. Försäkringen ska bland annat omfatta skadeståndsskyldighet för varje skadefall upp till 2 000 000 kronor för mäklare som förmedlar alla typer av egendom och upp till 200 000 kronor för mäklare som enbart förmedlar hyresrätter.
 

Fastighetsmäklarlag (2021:516) 

2 kap. 8 § För att en fastighetsmäklare ska registreras krävs att mäklaren

 1. har betalat ansökningsavgift,
 2. inte är underårig eller i konkurs och inte heller har näringsförbud eller förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 3. har försäkring för skadeståndsansvar enligt 3 kap. 25 §,
 4. har tillfredsställande utbildning,
 5. har för avsikt att vara verksam som fastighetsmäklare, och
 6. är redbar och i övrigt lämplig att vara verksam som fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarförordning (2021:518) 

26 §   En försäkring som avses i 2 kap. 8 § 3 fastighetsmäklarlagen (2021:516) ska tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i en EES-stat eller i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete (OECD). Fastighetsmäklarinspektionen får i enskilda fall besluta att försäkringen får tecknas hos en annan försäkringsgivare, om denne är underkastad motsvarande krav på soliditet, likviditet, riskhantering och tillsyn som gäller för svenska försäkringsföretag.

Försäkringsvillkoren ska innebära att

 1. försäkringen för varje skadefall täcker skadeståndsskyldighet upp till 2 000 000 kronor för fastighetsmäklare med fullständig registrering och upp till 200 000 kronor för fastighetsmäklare med registrering för hyresförmedling eller särskild registrering för hyresförmedling,
 2. försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under den tid då försäkringen varit i kraft,
 3. ersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk,
 4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att Fastighetsmäklarinspektionen har underrättats om upphörandet, och
 5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som är av betydelse för den skadelidandes rätt.

För en fastighetsmäklare som registrerats enligt 13 § gäller inte andra stycket 4.

Vanliga frågor om ansvarsförsäkring

 • Vi har ingen information om vem du kan teckna en ansvarsförsäkring hos. Om du är medlem i något av branschförbunden kan det finnas möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring genom dem. Annars får du kontakta olika försäkringsbolag för mer information.

 • Ditt försäkringsbolag skickar information till oss om att din försäkring är uppsagd. Då kontaktar vi dig och ber dig skicka ett nytt försäkringsintyg. Om vi inte får ett nytt försäkringsintyg återkallas din registrering.

 • På mina sidor kan du se din ansvarsförsäkring, försäkringsgivare samt försäkringsdatum.

 • Försäkringsintyget får du från ditt försäkringsbolag men du kan även få en kopia från oss. Däremot har vi inga kopior på försäkringsbeviset eller villkoren. För att ta del av dessa måste du kontakta ditt försäkringsbolag.

 • Om du inte har en giltig ansvarsförsäkring kommer du att bli avregistrerad. Anledningen till detta är att en giltig ansvarsförsäkring är en förutsättning för att du ska få vara registrerad som mäklare. När vi uppmärksammar att du saknar en försäkring kommer vi att kontakta dig och be dig inkomma med ett bevis på att du har en giltig försäkring. Om vi inte får in ett bevis avregistrerar vi dig. 

Senast uppdaterad 2023-11-24