Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

För företag

Årsavgift för företag

Liksom mäklare ska även ett registrerat mäklarföretag betala en årlig avgift på 3 250 kronor. Den ska vara betald senast 28 februari varje år för att undvika påminnelseavgift och eventuell disciplinpåföljd.

Den årliga avgiften börjar företaget att betala året efter att det fick sin registrering. Ett företag som ansökt i juli 2023 behöver till exempel inte betala årsavgiften förrän i februari 2024.

Alla företag som fortfarande är registrerade 1 januari ett visst år ska betala hela årsavgiften för det året. Om ett företag upphör med sin verksamhet i slutet av ett år, måste det alltså begära avregistrering före årsskiftet för att inte behöva betala den årliga avgiften för nästa år.

Rätt fakturaadress

Kom ihåg att meddela oss ändringar av företagets post- och fakturaadress så att fakturan kommer fram.

Bra att veta

 • Ditt företag måste betala hela årsavgiften även om det bara är registrerat en del av året.

 • Ditt företag behöver dock inte betala årsavgift för det år som det fick sin registrering.

 • Om ingen mäklare längre bedriver förmedling i ditt företag ska det begära avregistrering. Om det inte sker före årsskiftet, måste företaget betala årsavgift för det kommande året.

 • Fakturan för årsavgiften skickas med post till den fakturaadress som ditt företag angav vid sin registrering, eller som det har meddelat oss i efterhand.

 • Fakturan skickas ut i slutet av januari och ska vara betald senast den 28 februari.

 • Om ditt företag inte betalar den årliga avgiften i tid skickar vi ut en påminnelseavgift på 500 kr.

 • Att låta bli att betala årsavgiften leder inte till att ditt företag blir avregistrerat och slipper betala årsavgiften. Företaget kommer att behöva betala avgiften och eventuell påminnelseavgift ändå.

 • Om ditt företag inte betalar sin årsavgift och eventuell påminnelseavgift i tid kan företaget även få en disciplinär påföljd.

Missa inte 31/12

Om det inte längre bedrivs någon förmedling i företaget är det viktigt att det begär avregistrering före årsskiftet. Annars kommer det att behöva betala årlig avgift för nästa år.

Avregistrera företag

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

2 kap. 10 § Den som är registrerad ska betala en årlig avgift. Om den årliga avgiften inte har betalats och påminnelse har skett, ska den registrerade betala påminnelseavgift.

4 kap. 4 § 2 Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för en fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag som trots påminnelse inte betalar årlig avgift.

Fastighetsmäklarförordning (2021:518)

17 § Registrerade fastighetsmäklare och registrerade fastighetsmäklarföretag ska från och med kalenderåret efter att registrering skett betala en årlig avgift på 3 250 kronor. Detta gäller dock inte en fastighetsmäklare som registrerats enligt 13 §.

18 § Om den årliga avgiften inte betalas inom föreskriven tid, ska Fastighetsmäklarinspektionen skicka en påminnelse till fastighetsmäklaren respektive fastighetsmäklarföretaget. Påminnelsen ska innehålla en uppmaning att betala inom en viss tid som inspektionen bestämmer.

För påminnelsen ska inspektionen ta ut en avgift på 500 kronor, som ska betalas inom den tid som bestäms enligt första stycket.

Inkomsterna från påminnelseavgifter får disponeras av inspektionen.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om den årliga avgiften (KAMFS 2021:4)

1 § Den årliga avgiften enligt 17 § fastighetsmäklarförordningen (2021:518) ska betalas till Fastighetsmäklarinspektionen senast den 28 februari det år registreringen avser, om inte inspektionen meddelar något annat.

Se även

Vanliga frågor om årsavgift för mäklare och företag

 • Fakturan med årsavgiften för mäklare respektive mäklarföretag kommer med posten i slutet av januari. Från och med då kan du också hämta en kopia av fakturan på mina sidor. Avgiften ska vara betald senast 28 februari.

 • Nej, du måste ha avregistrerat dig respektive företaget före årsskiftet för att slippa betala den årliga avgiften för kommande år. Betalar du inte fakturan kommer vi att skicka en påminnelse och en påminnelseavgift. Mäklaren respektive företaget kan även få en disciplinär påföljd, exempelvis en varning eller en erinran.

 • Nej, om du inte betalar i tid du får en påminnelse med en påminnelseavgift. Du måste därmed betala både den årliga avgiften och påminnelseavgiften om du är registrerad i början av det nya kalenderåret och inte betalar den årliga avgiften i tid. Motsvarande gäller för ett registrerat mäklarföretag.

 • Registrerade mäklare och mäklarföretag ska från och med kalenderåret efter registreringsåret betala en årlig avgift på 3 250 kronor. Om du var registrerad fastighetsmäklare den 1 januari har du fått en faktura. Detsamma gäller om du har ett mäklarföretag som var registrerat den 1 januari.

 • Om du är mäklare kan du logga in på mina sidor och hämta en fakturakopia. Kontrollera även att du har rätt postadress hos Skatteverket inför framtida utskick.

  För att ett företag ska kunna hämta en fakturakopia på mina sidor krävs i dagsläget att företaget är ett aktiebolag och att personen som företräder bolaget är verkställande direktör eller ordinarie styrelseledamot. Personens roll i bolaget behöver vara registrerad i Bolagsverkets register.

  Gäller det ett företag med annan bolagsform (exempel ett kommanditbolag, handelsbolag eller en ekonomisk förening) mejlar du till registrator@fmi.se och anger företagets namn och organisationsnummer, så skickar vi en kopia. Säkerställ också att företaget har angett rätt fakturaadress till FMI.

  Om din faktura inte kommer fram har du ändå en skyldighet att betala den årliga avgiften i tid.

 • Om du inte betalar avgiften i tid får du en påminnelseavgift på 500 kronor. Om du, efter påminnelsen, fortfarande inte har betalat den årliga avgiften och påminnelseavgiften kan du få en disciplinär påföljd, exempelvis en erinran eller en varning. Disciplinnämnden kan även återkalla din registrering. Du måste i så fall fortfarande betala din årliga avgift samt påminnelseavgiften. Utebliven betalning skickas vidare till inkasso. Motsvarande gäller även för mäklarföretag som inte betalar i tid.

 • Om du efter en påminnelse har betalat den årliga avgiften, men inte påminnelseavgiften, kan FMI:s disciplinnämnd komma att besluta om en disciplinär påföljd, exempelvis en erinran eller en varning. Disciplinnämnden kan även besluta att återkalla din registrering. Du måste i så fall fortfarande betala påminnelseavgiften. Utebliven betalning skickas vidare till inkasso. Motsvarande gäller även för mäklarföretag som inte betalar en påminnelseavgift.

 • Nej, fakturan och betalningsansvaret för mäklare är personligt och skickas därför alltid till din privata adress. FMI har inga synpunkter på vem som i slutändan betalar fakturan, men du får själv ombesörja att ta fakturan vidare till ditt företag om företaget ska betala avgiften åt dig. Det är i så fall viktigt att företaget anger ditt unika OCR-nummer vid betalningen. Vill du ha en pdf-kopia av fakturan kan ladda ner en sådan från mina sidor.

 • Ja, hela den årliga avgiften ska betalas oavsett om du är registrerad en vecka eller tolv månader av året.

 • Du börjar betala årlig avgift från och med kalenderåret efter ditt registreringsår. Blev du t.ex. registrerad i början av 2023 behöver du inte betala årlig avgift förrän 2024. Blev du däremot registrerad i slutet av 2022 behöver du betala årlig avgift för 2023 och har fått en faktura för detta. Motsvarande gäller även för mäklarföretag.

 • Om du både är mäklare och har ett eget registrerat mäklarföretag kommer du att få två fakturor. En för din egen registrering och en för företagets. Om ditt företags adress är densamma som din hemadress så får du alltså två fakturor hem med posten. På din egen faktura står bara ditt namn, medan företagets faktura är adresserad till företagsnamnet.

 • Nej, du eller ditt företag kan inte få tillbaka någon del av avgiften.

 • Nej, vi har tyvärr inte tekniskt stöd för att automatiskt skicka ut fakturor via e-post eller som e-faktura i dagsläget. Förhoppningsvis kan vi erbjuda detta i framtiden. Du som är mäklare kan ladda ner en pdf-kopia av fakturan från mina sidor. Du som företräder ett företag kan ladda ned en pdf-kopia av fakturan på mina sidor om det är ett aktiebolag och om du är verkställande direktör eller ordinarie styrelseledamot i bolaget.

 • Om du missat att begära avregistrering innan årsskiftet eller betalat in avgiften för sent och det finns synnerliga skäl för det kan FMI undantagsvis bevilja betalningsbefrielse. Exempel på sådana situationer kan vara att du varit allvarligt sjuk, kanske vårdats på sjukhus och därför varit förhindrad att begära avregistrering eller betala fakturan i tid.

  För att få en prövning om betalningsbefrielse kan du mejla FMI på registrator@fmi och beskriva varför du anser att du ska bli befriad från att betala din årsavgift. Det är viktigt att du styrker dina uppgifter genom att till exempel bifoga kopia på läkarintyg.

  Även om du väljer att bestrida fakturan är det viktigt att du betalar den. I annat fall riskerar du att få betala påminnelseavgift och kanske även indrivningskostnader. Du riskerar också att få en disciplinär påföljd, du kan bli avregistrerad, få en varning eller erinran. Om FMI efter prövning kommer fram till att du ska beviljas betalningsbefrielse kommer dina pengar att återbetalas.

 • Nej, som mäklare är du registrerad personligen och vi kan därför tyvärr inte kontrollera om betalningen är gjord för ett helt företag.

 • Skatteverket anser att den årliga avgift som fastighetsmäklare betalar till FMI är avdragsgill. Läs mer om medlemsavgifter och vissa andra avgifter samt avdrag och förmånsbeskattning på Skatteverkets webbplats.

Senast uppdaterad 2024-02-01