Nyproducerad bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt som ännu inte har byggts är på många sätt annorlunda jämfört med att köpa en befintlig bostadsrätt. Det ställs också andra krav på mäklaren i dessa fall.

Uppdragsavtal om förmedling av bostadsrätter som byggs

När en mäklare åtar sig ett förmedlingsuppdrag som avser bostadsrätter som byggs är det viktigt att det av uppdragsavtalet framgår:

  • Vem som är uppdragsgivare; byggbolaget, bostadsrättsföreningen eller någon annan?

  • Vilket objekt som avses; är det lägenheter som upplåts med bostadsrätt eller vill en entreprenör undersöka intresset på marknaden för planerade bostadsrätter i ett visst projekt?

  • Vilken typ av avtal som erbjuds framtida köpare att teckna; förhandsavtal alternativt upplåtelseavtal för en viss bostadsrätt eller endast en intresseanmälan (bokningsavtal eller reservationsavtal)?

Om förmedlingsuppdraget avser upplåtelse av en eller flera bostadsrätter gäller fastighetsmäklarlagens krav. Uppdragsgivare är då en bostadsrättsförening. Det är lämpligt att uppdragsavtalet upprättas skriftligt.

Om mäklaren åtar sig att förmedla något annat än en bostad, ska mäklaren även i det fallet följa god fastighetsmäklarsed. Det kan till exempel handla om att marknadsföra nya bostadsområden (så kallade projekt) på uppdrag av en bostadsproducent.

Mäklarens förhållande till bostadsföretaget

En mäklare får inte ägna sig åt verksamhet som kan påverka förtroendet för hen. Mäklaren får inte heller vara ombud för köparen eller säljaren. Att en mäklare är anställd hos ett bostadsföretag anses kunna påverka förtroendet för mäklarens opartiskhet.

Bostadsföretaget kan däremot anlita utomstående mäklare för att förmedla sina bostäder. Företaget kan också ha egna säljare. Det är då viktigt att se till att säljarens arbetsuppgifter inte innehåller förmedlingsarbete, vilket kan vara en svår gräns att dra.

En mäklare som tar anställning som säljare får inte behålla sin mäklarregistrering. Detta eftersom hen då inte längre uppfyller lagens krav på att ha för avsikt att vara verksam som fastighetsmäklare.

Avtal i samband med köp av bostadsrätt som byggs

I samband med att en bostadsrättslägenhet byggs används ofta flera olika avtal. De vanligaste är reservationsavtal, förhandsavtal och upplåtelseavtal. Se Hallå konsuments webbplats för mer information.

Det är många olika sakfrågor som mäklaren ska sätta sig in i och informera köpare och framtida köpare om innan de olika avtalen skrivs. Mäklaren ska informera om avtalets innebörd och de risker som finns. Nedan ger vi exempel på vad mäklaren ska vara extra observant på och också informera framtida köpare om.

Vanliga frågor om nyproduktion

Senast uppdaterad 2020-06-30