Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Penningtvätt

FMI:s arbete mot penningtvätt

Penningtvätt och finansiering av terrorism är högaktuella ämnen. Främst inom den finansiella sektorn men även inom fastighetsbranschen. Internationellt pekas fastighetsbranschen ut som ett område där penningtvätt ofta förekommer.

Även i Sverige är bedömningen att fastighetsbranschen utnyttjas för penningtvätt. Kriminella försöker förvandla pengar eller annan egendom som kommer från brottslig verksamhet till tillgångar som sedan kan redovisas öppet.

Som tillsynsmyndighet arbetar FMI också med att informera mäklarna och ge vägledning om vad de måste göra enligt penningtvättslagen.

Visselblåsning om penningtvätt

Du som har kopplingar till mäklarbranschen kan kontakta FMI om du får veta att någon inom ett mäklarföretag bryter mot penningtvättsregler. Genom att använda vår visselblåsarfunktion är du garanterad anonymitet och har ett lagstadgat skydd mot repressalier.

Att visselblåsa innebär att du anmäler ett missförhållande. Alltså att du har upptäckt att något inte står rätt till. Visselblåsning till FMI ska handla om att någon gör något – eller har låtit bli att göra något de borde ha gjort – i strid mot lagar och regler om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationell samordningsfunktion

Polismyndigheten leder sedan den 1 januari 2018 en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen består av Advokatsamfundet och representanter från 16 myndigheter. FMI är en av dem.  

Samordningsfunktionens uppdrag

  • Fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring mellan de deltagande organisationerna.

  • Löpande identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • Sammanställa nationella riskbedömningar.

  • Ge information till verksamhetsutövare. Syftet är att bidra till deras allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder samt övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner.

Nationell riskbedömning

Samordningsfunktionen har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området. Det övergripande syftet med den nationella riskbedömningen är att identifiera och analysera förekommande risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige.

I arbetet med 2019 års nationella riskbedömning har fokus varit att förstå och identifiera de risker som samordningsfunktionens medlemmar står inför. Riskbedömningen har ett tydligt myndighetsperspektiv. Förberedelser inför nästa riskbedömning pågår och enligt planerna kommer den att fokusera på branscher och sektorer.

Föreskrifter och allmänna råd

FMI har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I föreskrifterna och de allmänna råden finns bestämmelser om vad fastighetsmäklarna som står under FMI:s tillsyn ska göra för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

I föreskrifterna finns närmare bestämmelser om den allmänna riskbedömningen, riskbedömning av kunder (kundens riskprofil) och rutiner och riktlinjer. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om kundkännedomsåtgärder angående identifiering och kontroll och dokumentation av åtgärderna och bevarande av dokumentationen. Till några av bestämmelserna finns även allmänna råd.

Senast uppdaterad 2024-06-18