Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Utbildningskrav

Nya utbildningskrav

Ansöker du från och med 1 januari 2028 måste våra nya utbildningskrav vara uppfyllda. Det går att åberopa dem även tidigare. De lärosäten som erbjuder utbildningar med inriktning mot fastighetsmäklare kommer att ställa om sina utbildningar under kommande år.

Skickar du in en ansökan från och med år 2028 måste du ha läst en utbildning som uppfyller våra nya krav. Din utbildning ska då utgöras av en examen motsvarande minst kandidatnivå, 180 högskolepoäng, inom ett område med relevans för fastighets- och bostadsmarknaden. Minst 97,5 högskolepoäng ska ha innehåll och fördelning av högskolepoäng som framgår här nedanför. Din utbildning ska vara från ett universitet eller en högskola med offentlig huvudman alternativt från en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina i de aktuella ämnena.

Enligt våra allmänna råd kan en examen vara inom exempelvis fastighetsvetenskap, fastighetsekonomi, nationalekonomi, företagsekonomi, byggnadsteknik, lantmäteri, rättsvetenskap eller liknande med relevans för fastighets- och bostadsmarknaden.

Utbildningskrav

Juridik för fastighetsmäklare minst 15 högskolepoäng

 • Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed
 • Köpehandlingar anpassade efter särskilda omständigheter
 • Familjerättsliga, arvsrättsliga och andra civilrättsliga aspekter på parternas juridiska status vid fastighetsförmedling
 • Regler om diskriminering
 • Regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Försäkringsjuridik inklusive regler om försäkringsförmedling
 • Regler om dataskydd
 • Regler om marknadsföring och god marknadsföringssed

Övrigt för fastighetsmäklare

 • Etik och ansvar vid fastighetsförmedling
 • Förståelse för mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering
 • Kommunikation och förhandling
 • Fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv
 • Fastighets- och bostadsmarknaden
 • Mäklaruppdraget från intag till avslut
 • Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn
 • Bostadsfinansiering
 • Kapitalmarknaden
 • Standardavtal och kontrakt
 • Återgångsvillkor och friskrivningsklausuler
 • Byggnadsskador och färdigställandeskydd

Allmän fastighetsrätt

 • Kontraktsbrott och följder av detta i samband med överlåtelse
 • Fastighetsöverlåtelse - köp, byte och gåva
 • Fastighetstillbehör
 • Rättsliga fel, rådighetsfel, och faktiska fel
 • Ansvarsfördelning mellan säljare och köpare - före, under och efter köpet
 • Servitut
 • Olika former av nyttjanderätter, såsom arrenderätt, hyresrätt och tomträtt
 • Ägarlägenheter
 • Nyproduktion av småhus, såsom olika avtal vid köp av fastighet och
  entreprenad, parter, rättigheter och risker
 • Panträtt i fast egendom

Speciell fastighetsrätt

 • Fastighetsbildning, såsom klyvning, delning, avstyckning
 • Inskrivning och stämpelskatt
 • Expropriation
 • Samfällighet och gemensamhetsanläggningar
 • Ledningsrätt
 • Planer och exploatering
 • Bygglovsprocessen
 • Fastighetsanknuten miljörätt

Bostadsrätt

 • Nyproduktion av bostadsrätt, såsom avtal, parter, rättigheter och risker
 • Ombildning till bostadsrätt
 • Panträtt
 • Överlåtelse av bostadsrätt - köp, byte och gåva
 • Bostadsrättsföreningars ekonomi, ekonomiska planer och årsredovisningar
 • Sak/säkerhets/fordringsrätt
 • Familjerätt med särskilt fokus på bodelnings- och arvsrättsliga frågor
 • Utsökningsrätt och konkurs
 • Grundläggande processrätt, allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar
 • Avtalsrätt
 • Avtals ingående
 • Fullmakt
 • Ogiltighet
 • Kontraktsrätt
 • Köprätt
 • Konsumenträtt
 • Beskattning av bostadsrätter - äkta och oäkta bostadsrätter
 • De olika inkomstslagen
 • Fastighetsavgift och fastighetsskatt
 • Kapitalvinstberäkning och uppskjuten beskattning
 • Skattesystemets uppbyggnad och funktion
 • Externredovisning
 • Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning
 • Energideklaration
 • Klimatdeklaration
 • Ombyggnad
 • Konstruktion
 • Byggmaterial
 • Omfattning och innehåll i olika besiktningar, såsom överlåtelsebesiktning och entreprenadbesiktning
 • Etik och ansvar vid fastighetsvärdering
 • Fastighetsvärderingens grunder
 • Fastighetsvärdering ur ett nationalekonomiskt perspektiv
 • Värdering av fastigheter och bostadsrätter, teori och praktisk tillämpning
 • Värdering vid fastighetstaxering
Senast uppdaterad 2023-11-16