Företagets oberoende roll

På samma sätt som mäklare ska vara opartiska ska även företagen vara det. Det ställs därför upp tre förbud för företag i lagen.

Förbud mot att uppträda som ombud

Ett mäklarföretag får inte uppträda som ombud för en säljare gentemot en köpare eller tvärt om. Det finns till skillnad mot vad som gäller för mäklare inget undantag som medger att ett företag får åta sig begränsade uppgifter utan förbudet är absolut.

Förbud mot köp

Ett mäklarföretag får inte köpa en fastighet som någon av företagets mäklare har eller har haft i uppdrag att förmedla. Orsaken till det är att säljaren ska kunna lita på att mäklaren handlar som en oberoende mellanman något som kan vara svårt eftersom det finns en intressegemenskap mellan mäklaren och företaget. Ett annat skäl är att det skulle kunna vara svårt för en säljare att avgöra om det pris som erbjuds är ett marknadsmässigt pris. Förbudet är till för att skapa en rättvis fastighetsmarknad.

Förbud mot förtroenderubbande verksamhet

Ett mäklarföretag får inte ägna sig åt verksamhet som rubbar förtroendet för företagets mäklare. Om en verksamhet är förtroenderubbande beror främst på vilken typ av verksamhet det handlar om, hur omfattande den är, hur stor ersättningen för den är. Förbudet är till för att köpare och säljare ska kunna lita på att mäklaren är oberoende i sin roll och alltså inte påverkas av egna intressen till nackdel för dem. Vid bedömningen av om ersättningen till ett företag rubbar förtroendet för mäklarna ska ersättningen sättas i relation till antalet anställda mäklare.

För att ett företags mäklare ska kunna informera tilltänkta köpare och säljare om verksamheten och omständigheter som spelar roll för om verksamheten kan vara förtroenderubbande krävs det att företaget informerar sina mäklare om de eventuella ersättningar som det tar emot. 

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

3 kap. Fastighetsmäklarverksamheten

6 § En fastighetsmäklare får inte köpa en fastighet i anslutning till ett uppdrag att förmedla den. Om fastighetsmäklaren bedriver verksamhet i ett fastighetsmäklarföretag, får inte heller mäklarföretaget köpa fastigheten i anslutning till förmedlingsuppdraget.

9 §   En fastighetsmäklare får inte ägna sig åt verksamhet som kan rubba förtroendet för honom eller henne som mäklare. Ett fastighetsmäklarföretag får inte ägna sig åt verksamhet som kan rubba förtroendet för de fastighetsmäklare som bedriver verksamhet i mäklarföretaget.

Vid bedömningen av om en verksamhet är förtroenderubbande ska beaktas verksamhetens art och omfattning, ersättningens storlek och omständigheterna i övrigt.

Fastighetsmäklaren ska tydligt upplysa tilltänkta säljare och köpare om verksamheten och de omständigheter som kan vara av betydelse för om den är förtroenderubbande. Upplysningen ska lämnas till uppdragsgivaren innan uppdragsavtalet ingås och i övrigt snarast.

11 §   En fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag får inte som ombud företräda säljare gentemot köpare eller köpare gentemot säljare. Mäklaren får dock åta sig begränsade uppgifter.

Senast uppdaterad 2021-08-18