Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2022

Nya föreskrifter om registrering beslutade – slår igenom 2028

Efter en andra remissomgång har FMI nu färdigställt nya utbildningsföreskrifter för fastighetsmäklare. Med ett extra utbildningsår, kandidatexamen och mer praktik ska Sveriges framtida mäklare rustas för att klara den alltmer komplexa tjänst som förmedlingsuppdraget innebär – vilket i slutändan ger ett bättre konsumentskydd.

Student står i ett bibliotek och håller i en bok.

Många studenter läser redan idag treåriga mäklarutbildningar. I framtiden blir det obligatoriskt. Syntolkning: En student står i ett bibliotek och bläddrar i en bok.

– Genom att införa tre års obligatorisk utbildning kommer vi säkerställa att alla nya mäklare får en likvärdig utbildning och nödvändiga kunskaper inom områden som juridik och penningtvättsregler. Mer praktik innebär att mäklarna får en bra introduktion i början av karriären och ökar chansen att de stannar kvar i yrket, säger FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson.

Att förlänga utbildningen och införa ett krav på kandidatexamen har mottagits med blandade reaktioner. I den andra remissomgången har exempelvis företrädare för uppdragsutbildning och delar av branschen fortsatt varit ifrågasättande till nyttan med en längre utbildning medan andra delar av branschen har ställt sig positiv. Alla konsumentföreträdare samt universitet och högskolor ser positivt på mer utbildning.

– Vi står fast vid att tre års utbildning är nödvändigt för att ge svenska mäklare de kunskaper som behövs för den viktiga roll de har för konsumenterna. Innehållet i fastighetsmäklartjänsten har blivit betydligt mer komplext än det var när utbildningskraven senast sågs över – vilket var för över tjugo år sedan, säger Gunilla Paulsson.

Utbildningens obligatoriska innehåll har justerats

Vissa lärosäten har haft synpunkter på utbildningens föreslagna upplägg.

– Några ytterligare synpunkter har vi tagit till oss inför att vi färdigställde föreskrifterna. Vi har nu tydliggjort att lärosätena själva har möjlighet att bestämma inom vilket ämne de obligatoriska momenten ska läsas, vilket ökar flexibiliteten. Vi har även tydliggjort att det går att lägga till mer innehåll än det obligatoriska i utbildningen, säger Gunilla Paulsson.

För att lärosätena ska ha möjlighet att erbjuda olika huvudinriktningar har FMI minskat den obligatoriska andelen juridik något inom ämnesområdet fastighetsförmedling, från 22,5 hp i det ursprungliga förslaget till 15 hp i de fastställda föreskrifterna. Det ger ändå mer juridik än vad som krävs i dagens utbildningskrav.

Möjlighet till praktik under utbildningen

Även på det nya praktikupplägget med sex månaders praktiktid har myndigheten skruvat något. Efter den andra remissomgången har kraven på handledarens erfarenhet sänkts, med hänsyn till mindre och nystartade företag.

– Studenten har även getts möjlighet att genomföra tre av de sex praktikmånaderna redan under utbildningen. Praktiken kan därmed delvis ske som en del av utbildningen och mellan terminerna. För resterande delar bör mäklarföretagen kunna betala en ersättning till praktikanten som åtminstone motsvarar nivån som CSN ger, anser Gunilla Paulsson.

En annan ändring är att den som arbetar som mäklarassistent endast behöver göra fyra månaders praktik, varav en månad efter utbildningen.

Kommer arbeta vidare för fortbildningskrav

I remissvaren har det också kommit synpunkter på att utbildningen kan bli svårare att genomföra i form av uppdragsutbildning.

– Vi ser att uppdragsutbildningarna fyller en funktion även framöver. Till exempel när det gäller personer som redan har en kandidatexamen men behöver komplettera med kurser. Det finns också en samsyn kring att införa fortbildningskrav för mäklare vilket vi kommer att arbeta vidare med. Även där ser vi att det kan lämpa sig väl för uppdragsutbildning.

Kompletterat med allmänna råd

Generellt har FMI arbetat för att göra föreskrifterna så tydliga som möjligt, vilket har efterfrågats.

– Vi har försökt att vara så specifika som möjligt, bland annat genom att komplettera föreskriften med förtydliganden i form av allmänna råd på ett par ställen. Till exempel har vi specificerat hur många resttentor man får ha under den del av praktiken som genomförs efter utbildningen, säger Gunilla Paulsson.

I den beslutade föreskriften framgår det också hur man ska bevisa att man har arbetat som mäklarassistent för att tillgodoräkna sig detta som praktik. FMI har också tydliggjort vad som krävs vid återregistrering för mäklare som tidigare haft registrering för hyresförmedling och särskild hyresförmedling.

Gott om tid att slutföra pågående utbildning

De nya föreskrifterna börjar gälla 1 april 2022. Men det är först från och med den 1 januari 2028 som den som ansöker om registrering behöver uppfylla de nya utbildnings- och praktikkraven.

– Lärosätena har därmed gott om tid för att ställa om. Och de mäklarstudenter som utbildar sig i detta nu behöver alltså inte känna någon oro. De har nästan sex år på sig att slutföra sin utbildning och ansöka med dagens utbildningskrav, avslutar Gunilla Paulsson.

De mäklare som redan är registrerade omfattas inte av de nya utbildningskraven.

FMI:s nya föreskrifter

Registreringsföreskrift med nytt, treårigt utbildningskrav

Börjar gälla 1 april 2022 men det är först 2028 som det nya utbildnings- och praktikinnehållet får fullt genomslag.

Länk till föreskrifterna KAMFS 2022:1 (pdf)

Utländska yrkeskvalifikationer

Börjar gälla 1 april 2022. Var tidigare en del av registreringsföreskriften men har för tydlighetens skull lyfts ut till en egen föreskrift. I övrigt inga större förändringar.

Länk till föreskrifterna KAMFS 2022:2 (pdf)

Tillfällig registrering

Börjar gälla 1 april 2022. Inga större förändringar. En nyhet är att mäklare med tillfällig registrering ska informera köpare, säljare och spekulanter om sitt registreringsnummer hos FMI. Om en sådan mäklare har en yrkestitel ska hen även informera om denna samt i vilket land titeln tilldelats. Saknar mäklaren yrkestitel ska hen istället informera om vilka formella kvalifikationer hen har och i vilket land dessa tilldelats.

Länk till föreskrifterna KAMFS 2022:3 (pdf)

Fortbildning

Under förutsättning att FMI får föreskriftsrätt inom detta område kommer registreringsföreskriften att på sikt kompletteras med krav på kontinuerlig fortbildning för mäklare.

Återregistrering

Började gälla redan under 2021 som en del av registreringsföreskriften. Innebär att en mäklare nu kan vara avregistrerad i upp till fem år utan förnyad kontroll av utbildningskraven om hen ansöker om återregistrering. Efter fem års avregistrering behöver mäklaren genomföra ett kunskapsprov innan ansökan om återregistrering. Enligt övergångsregler så kan man fram till och med 1 oktober 2022 välja att uppvisa ett utbildningsbevis i stället för att genomföra provet.

Frågor och svar om de nya utbildningskraven

Observera att frågorna nedan inte avser de utbildningskrav som gäller idag. Information till dig som ska ansöka om registrering de närmaste åren hittar du på vår sida med aktuella utbildningskrav

För fullständig registrering

Vad krävs för att jag ska kunna visa att jag jobbat som mäklarassistent och därmed omfattas av kravet på kortare praktikperiod?
Då behöver du bifoga anställningsbevis och lönebesked eller liknande till din ansökan som styrker att du arbetat som mäklarassistent i minst ett av de senaste fem åren innan studierna påbörjades.

Jag läser till mäklare och räknar med att vara klar med mina studier till våren 2024, berörs jag av de nya utbildningskraven då?
Det är först för de som ansöker om registrering från och med den 1 jan 2028 som måste har läst enligt de nya reglerna för att få registrering. Lärosätena kommer dock att successivt börja anpassa sig efter det nya innehållskravet och det kan komma att ske även under din utbildning, hör efter med ditt lärosäte hur de planerar att införa de nya kraven.

Om jag har en kandidatexamen inom litteraturvetenskap, räcker det då att komplettera upp med det obligatoriska innehållet som anges i bilagan till nya föreskriften?
Nej, det behöver vara en examen som är relevant för fastighets- och bostadsmarknaden, till exempel fastighetsvetenskap, fastighetsekonomi, nationalekonomi, byggnadsteknik, lantmäteri eller rättsvetenskap.

Om jag avslutar min mäklarutbildning våren 2025, hur lång praktik behöver jag då ha för att få registrering?
Under förutsättning att du ansöker om registrering senast 31 december 2027 räcker det med tio veckors praktik.

Finns det krav på vad den nya längre praktiken måste innehålla?
Ja, FMI har i samråd med branschen tagit fram en praktikplan, som inom kort kommer att publiceras på FMI:s webbplats.

Måste alla följa praktikplanen?
Praktikplanen måste ha följts av den som ansöker om registrering från och med den 1 januari 2028 och detta ska intygas av handledaren. Planen kan dock med fördel användas redan nu som stöd för den som genomför en kortare praktikperiod.

Vem kan vara handledare för praktiken enligt de nya reglerna?
Handledaren ska vara verksam och registrerad fastighetsmäklare sedan minst ett år.

Kan jag göra praktiken samtidigt som jag studerar?
Enligt de nya reglerna får du genomföra tre månader av praktiken under samma period som utbildningen pågår. Resterande tre månader ska genomföras efter utbildningen. (En månad om du arbetat som mäklarassistent under minst ett av de fem senaste åren innan studierna påbörjades).

Om jag praktiserar på mäklarkontor inom min utbildning kan jag då räkna av den praktiktiden?
Ja, det går bra att tillgodoräkna sig verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Jag är registrerad fastighetsmäklare och har ingen utbildning, hur påverkar de nya utbildningskraven mig?
Så länge du fortsätter att vara verksam och registrerad påverkas du inte alls. Om du avregistrerar dig och är avregistrerad i mer än fem år sammanhängande behöver du göra ett kunskapsprov för att kunna återregistrera dig enligt de regler som gäller sedan 1 augusti 2021 respektive 1 januari 2022.

Finns det inga krav på fortbildning för fastighetsmäklare?
Nej, idag har inte FMI möjlighet att ställa sådana krav. Om/när FMI får föreskriftsrätt om detta kommer myndigheten att jobba vidare med frågan.

För tillfällig registrering 

Innebär de nya föreskrifterna någon särskild förändring för mig som är tillfälligt registrerad?
Ja, det finns nu ett informationskrav som innebär att du behöver lämna information till köpare, säljare och spekulanter om ditt registreringsnummer i fastighetsmäklarregistret, samt yrkestitel alternativt bevis på formella kvalifikationer och den medlemsstat där kvalifikationerna tilldelats.

För registrering med vissa utländska yrkeskvalifikationer

Innebär de nya föreskrifterna någon särskild förändring för mig som ska ansöka om etablering i Sverige?
Det innebär vissa förändringar i det lämplighetsprov som kan bli aktuellt inför registreringen. Innehållet har något annorlunda innehåll och omfattning än tidigare föreskrift. Det finns dock en övergångsbestämmelse som innebär att du kan välja att ansöka enligt tidigare föreskrift fram till och med 31 december 2027.

Relaterad information

Senast uppdaterad 2022-03-25