Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2022-12-14
Diarienummer: 22-1992
FMI:s beslut: Varning
Laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Redbarhet och lämplighet

Sammanfattning

Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet med anledning av en brottmålsdom rörande penningtvättsbrott.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en varning.

Ärendet

Fastighetsmäklarinspektionen har genom en tematisk tillsynsinsats uppmärksammat att fastighetsmäklaren NN (verksam vid mäklarföretaget/mäklarkedjan), har dömts för penningtvättsbrott av hovrätten i ett brottmål under 2022. Domen har vunnit laga kraft.

NN har beretts tillfälle att yttra sig över domen utifrån det krav på redbarhet och lämplighet som gäller för fastighetsmäklare.

Handlingarna

Brottmålsdomen

NN dömdes av tingsrätten den 14 september 2021 för penningtvättsbrott till villkorlig dom och 40 dagsböter om 130 kronor. Av domen framgår det att 39 000 kronor, som en annan gärningsman än mäklaren har tillskansat sig genom ett bedrägeri, har överförts till mäklarens bankkonto den 23 mars 2019. Mäklaren förde sedan vidare 37 000 kronor till andra personer. Tingsrätten bedömde att mäklarens agerande visade att han måste ha varit medveten om att pengarna kunde härröra från brott samt att han vid gärningstidpunkten var likgiltig inför att egendomen faktiskt härrörde från brott. Mäklaren ansågs därmed ha haft ett uppsåt att utföra de åtgärder han vidtagit.

Tingsrätten fann att straffvärdet motsvarade ett kort fängelsestraff, att mäklaren inte tidigare hade dömts för brott och att det saknades särskild anledning att befara att han skulle göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med dagsböter. Med hänsyn till brottets allvar bestämdes antalet dagsböter till 40 stycken.

Efter mäklarens överklagande meddelade hovrätten sin dom den 7 januari 2022. Domstolen fastställde tingsrättens domslut.

Fastighetsmäklarens yttrande

Fastighetsmäklaren har via ombud uppgett i huvudsak följande.

Han har varit registrerad fastighetsmäklare sedan december 2020 och har skött sig utan anmärkning. Han är högt rekommenderad av kunder och omtyckt av kollegor. Den aktuella brottsligheten utgör en engångsförseelse, ligger cirka fyra år tillbaka i tiden och ägde rum cirka ett och ett halvt år innan det att han började arbeta som mäklare. Brottsligheten hänför sig inte till hans yrkesverksamhet. Straffvärdet ansågs ligga på 40 dagsböter, vilket är jämförbart med ringa stöld. Av domen framgår även att domstolen har bedömt att det saknas särskild anledning att befara att han kommer att återfalla i brottslighet.

Han dömdes mot sitt nekande och vidhåller att han inte agerade med uppsåt. Han bär dock med sig att det rörde sig om ett oaktsamt agerande och har tagit lärdom av händelsen. Han är nu mer vaksam i ekonomiska sammanhang.

Vid en sammantagen bedömning utgör den aktuella brottsligheten inte en sådan omständighet som medför att kraven för återkallelse av hans registrering är uppfyllda. Mot bakgrund av de omständigheter som har anförts bör förseelsen betraktas som ringa och därmed inte föranleda någon påföljd. I andra hand är en erinran eller en varning en tillräckligt ingripande åtgärd.

I ett tidigare beslut från inspektionen (se ärende 20–1222) hade mäklaren dömts för häleri. Sett till straffvärdet och omständigheterna i övrigt är brottsligheten i det ärendet likartad med i aktuellt fall. Mäklaren i ärende 20–1222 hade dock begått brottet efter det att hen hade beviljats registrering som mäklare, medan penningtvättsbrottet ägde rum innan det att han blev yrkesverksam som mäklare. Denna omständighet bör anses förmildrande.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Den 1 juli 2021 trädde en ny fastighetsmäklarlag i kraft (SFS 2021:516). Den tidigare fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) upphörde därmed att gälla. Den äldre lagen ska dock enligt övergångsbestämmelserna till den nya fastighetsmäklarlagen fortsätta att gälla för uppdragsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet samt för överträdelser som har inträffat före ikraftträdandet. I detta ärende är det därför den nu upphävda fastighetsmäklarlagen (2011:666) som ska tillämpas.

Redbarhet och lämplighet

Enligt 6 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) krävs för att en fastighetsmäklare ska registreras bland annat att mäklaren är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare.

Enlig 29 § samma lag ska Fastighetsmäklarinspektionen återkalla registreringen för den som inte längre uppfyller kraven enligt 6 §. Om det kan anses tillräckligt får inspektionen i stället meddela en varning eller erinran. Om förseelsen är ringa får inspektionen underlåta att meddela någon påföljd.

Av förarbetena till 29 § fastighetsmäklarlagen (se prop. 1994/95:14 s. 66 och prop. 2010/11:15 s. 65 f) framgår det att prövningen av den personliga lämpligheten inte tar sikte på personens fallenhet för mäklaryrket. I stället handlar det om att personens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet ska motsvara de krav som bör ställas på en mäklare mot bakgrund av den i flera avseenden ansvarsfulla förtroendeställning som en mäklare intar i förhållande till både uppdragsgivaren och dennes motpart. Vid prövningen av om en dömd mäklare ska beviljas registrering uttalas att omständigheter som kan beaktas är exempelvis hur långt tillbaka i tiden brottsligheten ligger, brottets art och svårighet, om det är fråga om ett enstaka brott eller flera och om det har förekommit upprepade lagföringar. Exempel på fällande domar som, enligt lagstiftaren, bör uppmärksammas, är förmögenhetsbrott, ekonomisk brottslighet och våldsbrott.

Det framgår av förarbetena att utgångspunkten för prövningen av om en mäklare ska avregistreras på grund av att kravet på redbarhet och lämplighet inte uppfylls ska vara densamma som vid prövningen av en ansökan om registrering. Möjligheten till avregistrering ska dock användas något mer restriktivt än vad som är motiverat när det är fråga om att avslå en ansökan om registrering. Sådana omständigheter som, utan att de direkt är hänförliga till mäklarens yrkesverksamhet, ska kunna föranleda avregistrering eller varning måste vara av allvarligt slag. Som exempel på sådana omständigheter nämns bedrägeribrott, tillgreppsbrott och ekonomisk brottslighet. Enligt lagstiftaren bör dock omständigheter av detta slag inte ses isolerade. I bedömningen får också vägas in andra faktorer, såsom hur länge mäklaren har varit yrkesverksam och hur mäklaren har skött sina uppdrag under den tiden (se prop. 1994/95:14 s. 35–36 samt 69).

Fastighetsmäklarinspektionen ser allvarligt på det brott som NN har begått. Fastighetsmäklare är verksamhetsutövare enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och har därmed ett utpekat ansvar att förhindra att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt. Att en mäklare har dömts för ett brott som denne yrkesmässigt ska försöka motverka ger anledning att ifrågasätta mäklarens redbarhet och lämplighet.

NN har dömts för ett uppsåtligt penningtvättsbrott. Brottet begicks för knappt tre år och nio månader sedan och påföljden bestämdes till villkorlig dom och 40 dagsböter. Domstolen fann att NN inte tidigare har dömts för brott och att det saknades särskild anledning att befara att han skulle göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Vid en samlad bedömning finner Fastighetsmäklarinspektionen att påföljden kan stanna vid en varning.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.