Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2024

Två kammarrättsdomar om återkallelse vinner laga kraft

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelar inte prövningstillstånd i två omskrivna beslut där FMI återkallat registreringen för mäklarna. I ett av besluten ignorerade mäklaren konkreta varningssignaler för misstänkt penningtvätt. I det andra bedömdes en ombildningskonsult ha medverkat vid manipulerade köpstämmor och därmed på ett allvarligt sätt agerat i strid med god fastighetsmäklarsed, mäklaren ansågs inte heller uppfylla kravet på redbarhet och lämplighet.

Mäklare ignorerade varningssignaler avseende penningtvätt – registrering återkallas

I en dom från Kammarrätten i Göteborg fastställdes FMI:s beslut att återkalla registreringen för en fastighetsmäklare som vid misstankar om penningtvätt hade underlåtit att agera. Mäklaren överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I ett beslut den 4 mars i år beslutade HFD att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. I kammarrättens dom anges att det fanns flera konkreta varningssignaler som utgör misstankar om penningtvätt. Dessa varningssignaler var tillräckliga för att mäklaren skulle ha vidtagit åtgärder i enlighet med penningtvättsföreskrifterna. Hans underlåtenhet att agera när det funnits misstankar om penningtvätt är en så allvarlig förseelse att mäklarens registrering som fastighetsmäklare ska återkallas.

Mer information om beslutet

Fastighetsmäklarinspektionens beslut den 25 augusti 2021 dnr 20-0791

Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 7 december 2022 i mål nr 4983-21

Kammarrätten i Göteborgs dom den 11 september 2023 i mål nr 6381-22

Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 4 mars 2024 i mål nr 6136-23

För att ta del av domarna kan de begäras ut från respektive domstol.

God fastighetsmäklarsed gäller även i andra uppdrag än förmedling – ombildningskonsult fick registreringen återkallad

En ombildningskonsult bedömdes ha medverkat vid manipulerade köpstämmor. Flera av hyresgästerna, däribland två företrädare för det fastighetsbolag som ägde fastigheterna, var bara folkbokförda på respektive adress en mycket kort tid i samband med köpstämmorna. Ombildningskonsulten bedömdes ha agerat i sin yrkesroll som fastighetsmäklare. Eftersom det inte kunde ha undgått honom att köpstämmorna var manipulerade bedömdes hans agerande strida mot god fastighetsmäklarsed. Han bedömdes inte heller uppfylla kravet på att vara redbar och lämplig som fastighetsmäklare. FMI återkallade mäklarens registrering.

Efter överklagande gjorde förvaltningsrätten och kammarrätten en liknande bedömning. Kammarrätten skrev att mäklarens agerande innebär ett allvarligt åsidosättande av god fastighetsmäklarsed och visar att han brister i redbarhet. Att han vid flera tillfällen medverkat till ombildningar där omröstningsresultatet manipulerats innebär att hans bristande lämplighet är av sådan art att det inte kan medföra någon annan påföljd än återkallelse av hans registrering som fastighetsmäklare. Kammarrättens dom kom i juli förra året. Mäklaren överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu den 4 mars i år beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Detta innebär att kammarrättens dom har vunnit laga kraft.

Mer information om beslutet

Fastighetsmäklarinspektionens beslut den 8 december 2021 dnr 20-1628

Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 28 mars 2023 i mål nr 766-22

Kammarrätten i Göteborgs dom den 4 juli 2023 i mål nr 2481-23

Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 4 mars 2024 i mål nr 4968-23

För att ta del av domarna kan de begäras ut från respektive domstol.

Senast uppdaterad 2024-03-07