Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2023

Beslut om återkallelse i sju fall när hela mäklarkåren granskades

För att öka konsumentskyddet och effektivisera tillsynen har FMI valt att ändra sitt sätt att granska om mäklarna är skuldsatta eller har begått brott. Granskningen ledde till att FMI:s disciplinnämnd fattade beslut om påföljd i 14 fall.

FMI har genom kontroll hos Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten fått information om eventuell skuldsättning och begångna brott för samtliga knappt 8 000 registrerade fastighetsmäklare. Bakgrunden är att det enligt fastighetsmäklarlagen finns ett krav på att en registrerad fastighetsmäklare ska vara redbar och lämplig.

Granskningen ledde till att FMI öppnade sammanlagt 18 tillsynsärenden. Av de 18 inledda tillsynsärendena har fyra ärenden avslutats utan åtgärd. Resterande 14 ärenden har prövats av FMI:s disciplinnämnd under perioden december 2022 till mars 2023. I ett av de ärenden som har avgjorts i nämnden prövades mäklarens redbarhet och lämplighet utifrån såväl mäklarens skuldsättning som brottslighet. I samtliga ärenden meddelades mäklaren en påföljd.

I de ärenden som rörde mäklarnas skuldsättning återkallades registreringen i sex fall och varning meddelades i tre fall. I de ärenden som rörde mäklarnas brottslighet återkallades registreringen i ett fall, varning meddelades i tre fall och erinran meddelades i två fall. I dagsläget har inte samtliga beslut vunnit laga kraft. 

FMI har genom granskningen kunnat konstatera en sammantagen hög uppfyllelse av kravet på redbarhet och lämplighet hos de registrerade fastighetsmäklarna. Förhoppningen är ändå att genom de 14 ärenden där mäklare meddelats en påföljd, och i synnerhet genom de sju ärenden där beslut fattades om återkallelse av registreringen, förmedla till branschen vikten av att även fortsättningsvis efterleva kraven på att vara redbar och lämplig.

Mer information

Om du vill veta mer om granskningen kan du ladda ner och läsa vårt PM.

Senast uppdaterad 2023-04-21