Påföljder

Om vi hittar brister när vi granskar en mäklare kan mäklaren få en påföljd. Oftast handlar det om en erinran eller en varning. I allvarliga fall kan mäklaren få sin registrering återkallad.

FMI:s disciplinnämnd kan besluta om följande påföljder mot mäklare:

  • Erinran – vid mindre allvarliga brister.

  • Varning – mäklaren har gjort fel men det är inte så allvarligt att nämnden måste återkalla registreringen.

  • Återkallelse av registreringen – vid allvarliga brister. Personen får då inte längre arbeta som mäklare.

Nämnden kan också besluta att inte ge mäklaren någon påföljd:

  • Ringa förseelse – när det handlar om en mycket liten brist.

  • Avskrivning – när nämnden inte kan se att mäklaren har gjort något fel.

Laga kraft

Mäklaren kan överklaga ett beslut om annat än avskrivning till domstol. Om mäklaren inte har överklagat inom tre veckor efter att hen fick beslutet så börjar beslutet att gälla. Det kallas för att beslutet har vunnit laga kraft. 

I vissa fall kan Disciplinnämnden besluta att en återkallelse av en mäklares registrering ska gälla omedelbart. 

Påföljden antecknas i registret

När beslutet har vunnit laga kraft antecknar vi påföljden i vårt register över mäklare. Anteckningen finns kvar i fem år. En återkallad registrering får mäklaren dock inte tillbaka efter fem år, utan hen måste då ansöka om registrering på nytt.

Fastighetsmäklarlag (2011:666)

29 § Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för den fastighetsmäklare som

  1. inte längre uppfyller kraven enligt 6 §,
  2. inte betalar avgift som anges i 5 a §,
  3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt denna lag, eller
  4. överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Återkallelse på grund av utebliven betalning av årlig avgift får ske först efter påminnelse.

Om det kan anses tillräckligt, får Fastighetsmäklarinspektionen i stället för att återkalla registreringen meddela varning eller erinran eller, vid överträdelse enligt första stycket 4, utfärda ett föreläggande att göra rättelse. Är förseelsen ringa, får inspektionen avstå från påföljd.

Fastighetsmäklarinspektionen eller, efter överklagande, domstol får besluta att en återkallelse av registrering ska gälla omedelbart. Lag (2017:1141).

Fastighetsmäklarförordning (2011:668)

29 § En uppgift om ett tillsynsärende eller en varning eller erinran ska gallras senast fem år efter det att Fastighetsmäklarinspektionen genom beslut skilt ärendet ifrån sig. Förordning (2012:26).

Vanliga frågor om påföljder

Senast uppdaterad 2020-07-01