Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2023-08-30
Diarienummer: 23-1293
FMI:s beslut: Återkallelse av registrering
Inte vunnit laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Besvarande av föreläggande

Sammanfattning

Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att besvara förelägganden från Fastighetsmäklarinspektionen.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen återkallar fastighetsmäklaren NN s registrering.

Ärendet

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har en anmälare, riktat kritik mot fastighetsmäklaren NN (verksam vid [Namn på Fastighetsmäklarföretag]). Kritiken gäller huvudsakligen hur han har hanterat klientmedel.

Fastighetsmäklarinspektionen begärde den 22 juni 2023 att NN senast den 13 juli 2023 skulle yttra sig över anmälan samt att ge in ett antal handlingar till inspektionen. Föreläggandet och anmälan skickades till NN s folkbokföringsadress. NN inkom varken med yttrande eller begärda handlingar.

Den 18 juli 2023 skickades därför en påminnelse till hans folkbokföringsadress att senast den 3 augusti 2023 yttra sig i ärendet. Föreläggandet och anmälan bilagerades påminnelsen. I påminnelsen informerade inspektionen om att det är i strid med god fastighetsmäklarsed att underlåta att besvara inspektionens förelägganden, samt att en fastighetsmäklare som inte följer anmaning om att lämna uppgifter eller som vägrar att låta inspektionen ta del av handlingar riskerar att bli avregistrerad.

Den 11 augusti 2023 hade fortfarande inget yttrande inkommit till inspektionen, varför en ytterligare påminnelse skickades per e-post om att senast den 22 augusti 2023 yttra sig och inkomma med begärda handlingar. Påminnelse skickades till den e-postadress som NN uppgett hos inspektionen. Den första påminnelsen bilagerades. I påminnelsen informerade inspektionen ännu en gång om att det är i strid med god fastighetsmäklarsed att underlåta att besvara inspektionens förelägganden, samt att en fastighetsmäklare som inte följer anmaning om att lämna uppgifter eller som vägrar att låta inspektionen ta del av handlingar riskerar att bli avregistrerad. Inspektionen informerade även om att ärendet kan komma att avgöras även om han avstår från att yttra sig.

Vid tidpunkten för detta beslut har NN inte inkommit med något yttrande eller några handlingar till Fastighetsmäklarinspektionen.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Fastighetsmäklarens allmänna omsorgsplikt

Enligt 3 kap. 1 § fastighetsmäklarlagen ska en fastighetsmäklare utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Besvarande av Fastighetsmäklarinspektionens föreläggande

Enligt 4 kap. 2 § fastighetsmäklarlagen får Fastighetsmäklarinspektionen förelägga en registrerad fastighetsmäklare eller ett registrerat fastighetsmäklarföretag att lämna de upplysningar och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen.

Enligt 4 kap. 4 § 3 fastighetsmäklarlagen ska Fastighetsmäklarinspektionen återkalla registreringen för den fastighetsmäklare som handlar i strid med sina skyldigheter enligt lagen. Enligt andra stycket får inspektionen, om det anses tillräckligt, i stället meddela en varning eller erinran. I förarbetena till motsvarande bestämmelse i 1995 års lag (prop 1994/95:14 s 69 f) framgår följande.

Den som inte följer en anmaning att lämna uppgifter eller som vägrar att låta Fastighetsmäklarnämnden ta del av handlingar i tillsynsärendet riskerar avregistrering. Eftersom utredningen i tillsynsärendet i ett sådant fall hindras, måste ett beslut helt eller delvis fattas på formella grunder.

En avregistrering kan naturligtvis i en del fall, beroende på tillsynsärendets art, framstå som en omotiverat sträng reaktion på exempelvis en mäklares ovilja att besvara tillsynsmyndighetens föreläggande. När en mäklare vägrar att samarbeta i ett tillsynsärende bör dock som regel en avregistrering ske. Den principen bör tillämpas enhetligt och oberoende av vad som i tillsynsärendet läggs mäklaren till last. En så pass sträng hållning skall ses mot bakgrund av att en fungerande tillsynsverksamhet i hög grad är beroende av att utredningen i tillsynsärenden kan bedrivas skyndsamt och att beslut inte onödigtvis fördröjs. Möjligheten till en kraftfull reaktion från tillsynsmyndighetens sida är avsedd att öka respekten för tillsynsmyndighetens arbete och dess förelägganden och därigenom bidra till en snabbare handläggning av tillsynsärendena. En avregistrering på formella grunder är naturligtvis inte något som drabbar den mäklare som lever upp till rimliga krav på god fastighetsmäklarsed. Att inte besvara ett föreläggande från tillsynsmyndigheten får anses stå klart i strid med god fastighetsmäklarsed.

NN har underlåtit att besvara Fastighetsmäklarinspektionens föreläggande om att yttra sig och ge in begärda handlingar, vilket står i strid med god fastighetsmäklarsed (se Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 7 december 2021 mål nr 2596-21 och Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 28 februari 2019 i mål nr 3284-18). NN s ovilja att fullgöra sin rättsliga skyldighet att medverka i utredningen är en förseelse som motiverar en återkallelse av hans registrering som fastighetsmäklare.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.