Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2023-03-08
Diarienummer: 22-2395
FMI:s beslut: Återkallelse av registrering
Laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Redbarhet och lämplighet

Sammanfattning

Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet med anledning av att mäklaren har restförda skulder.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen återkallar NN:s registrering som fastighetsmäklare. Beslutet gäller omedelbart.

Ärendet

Fastighetsmäklarinspektionen har genom en tematisk tillsynsinsats uppmärksammat att fastighetsmäklaren NN har skulder hos Kronofogdemyndigheten. Enligt uppgift från Kronofogdemyndigheten hade NN den 28 november 2022 ett skuldsaldo hos dem som uppgick till 1 233 688 kronor. Vid utdrag från Creditsafe 20 december 2022 var skuldsaldot hos Kronofogdemyndigheten 1 207 746 kronor. Fastighetsmäklarinspektionen inhämtade ett nytt utdrag från Creditsafe 28 februari 2023 och det visade att aktuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten är 1 354 461 kronor.

NN har beretts tillfälle att yttra sig över skuldsättningen utifrån kravet på redbarhet och lämplighet som ställs på fastighetsmäklare men har inte inkommit med något yttrande.

Handlingarna

Fastighetsmäklarinspektionen fick efter en ställd förfrågan till Kronofogdemyndigheten den 28 november 2022 information att NN hade ett skuldsaldo hos dem som uppgick till 1 233 688 kronor. Fastighetsmäklarinspektionen inhämtade 20 december 2022 ett registerutdrag från Creditsafe som visade att NN:s aktuella skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten uppgick till 1 207 746 kronor. Från registerutdraget kan man även utläsa att NN är försatt i personlig konkurs. Det kan även utläsas att ett utmätningsförsök har genomförts 13 maj 2022. Kommentar till utmätningsförsöket: ”Gäldenären saknar kända utmätningsbara tillgångar för täckande av skulden”. Utdrag från bolagsverket visar att han försattes i konkurs 6 september 2022. Fastighetsmäklarinspektionen inhämtade ett nytt utdrag från Creditsafe 28 februari 2023 och det visade att aktuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten är 1 354 461 kronor.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Redbarhet och lämplighet

Enligt 2 kap. 8 § fastighetsmäklarlagen krävs bland annat att en fastighetsmäklare är redbar och i övrigt lämplig som mäklare för att registreras.

Av 4 kap. 4 § samma lag följer att Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för den som inte längre uppfyller kraven enligt 2 kap. 8 §. Om det kan anses tillräckligt får inspektionen i stället meddela en varning eller erinran. Om förseelsen är ringa får inspektionen avstå från att meddela påföljd.

Av förarbetena till motsvarande äldre bestämmelser (prop. 1994/95:14 s. 66) framgår att prövningen av den personliga lämpligheten inte tar sikte på personens fallenhet för mäklaryrket. I stället handlar det om att personens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet ska motsvara de krav som bör ställas på en mäklare mot bakgrund av den i flera avseenden ansvarsfulla förtroendeställning som en mäklare intar i förhållande till både uppdragsgivaren och dennes motpart. Om det finns indikationer på att personen begått en brottslig gärning är det i första hand fällande domar beträffande förmögenhetsbrott, ekonomisk brottslighet och våldsbrott som bör uppmärksammas.

I kravet på redbarhet ligger också ett krav på skötsamhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan en underlåten betalning eller amortering av skulder med ränta eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet (prop. 1994/95:14 s. 65 ff.).

En fastighetsmäklare har en ansvarsfull förtroendeställning i förhållande till sin uppdragsgivare och dennes motpart. Det är därför av stor vikt att mäklaren är skötsam när det gäller bland annat ekonomiska angelägenheter (se prop. 1994/95:14, s. 66 f., Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9228–14 från den 30 september 2015 samt RÅ 1999 ref. 24). Kravet på ekonomisk redbarhet ställs för att skydda konsumenter om fastighetsmäklaren har så dålig ekonomi att hen riskerar att sätta sitt eget intresse framför konsumentens.

NN hade enligt utdrag från Creditsafe den 28 februari 2023 ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten som uppgick till 1 354 461 kronor. Han är även försatt i personlig konkurs. Utdrag från bolagsverket visar att han försattes i konkurs 6 september 2022. Fastighetsmäklarinspektionen finner att han därmed inte uppfyller de krav som ställs på en fastighetsmäklare avseende redbarhet och lämplighet.  

Enligt 4 kap. 17 § ska beslut om återkallelse av registreringen gälla omedelbart bara om Fastighetsmäklarinspektionen eller, efter överklagande, en domstol särskilt beslutar om det. I förarbetena till den tidigare lagen anges att avsikten är att förordnanden om att beslutet ska gälla omedelbart främst ska meddelas i de fall då mäklaren brister i något formellt krav för en registrering, till exempel har gått i konkurs eller inte har föreskriven ansvarsförsäkring (prop. 2010/11:15, s. 65).

Det faktum att NN är försatt i konkurs är så allvarligt att NN:s registrering som fastighetsmäklare ska återkallas. Fastighetsmäklarinspektionen anser även att skuldsättningen är så allvarlig att NN:s registrering som fastighetsmäklare ska återkallas (jfr. bland annat Fastighetsmäklarinspektionens beslut den 6 april 2022 i ärendet med dnr 21–0921). Faktumet att NN är försatt i konkurs gör att Fastighetsmäklarinspektionen beslutar att beslutet ska gälla omedelbart.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.