Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2023-03-08
Diarienummer: 22-2389
FMI:s beslut: Varning
Inte vunnit laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Redbarhet och lämplighet

Sammanfattning

Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet med anledning av att mäklaren har restförda skulder.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en varning.

Ärendet

Fastighetsmäklarinspektionen har genom en tematisk tillsynsinsats uppmärksammat att fastighetsmäklaren NN (verksam vid [namnet på företaget]/[namnet på kedja]) har skulder hos Kronofogdemyndigheten. Enligt uppgift från Kronofogdemyndigheten hade NN den 28 november 2022 ett skuldsaldo hos dem som uppgick till 17 016 kronor. Vid utdrag från Creditsafe 20 december 2022 var skuldsaldot hos Kronofogdemyndigheten 17 033 kronor. Fastighetsmäklarinspektionen inhämtade ett nytt utdrag från Creditsafe 28 februari 2023 och det visade att aktuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten är 36 185 kronor.

NN har beretts tillfälle att yttra sig över skuldsättningen utifrån kravet på redbarhet och lämplighet som ställs på fastighetsmäklare men har inte inkommit med något yttrande.

Handlingarna

Fastighetsmäklarinspektionen fick efter en ställd förfrågan till Kronofogdemyndigheten den 28 november 2022 information att NN hade ett skuldsaldo hos dem som uppgick till 17 016 kronor. Fastighetsmäklarinspektionen inhämtade 20 december 2022 ett registerutdrag från Creditsafe som visade att NN:s aktuella skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten uppgick till 17 033 kronor. Fastighetsmäklarinspektionen inhämtade ett nytt utdrag från Creditsafe 28 februari 2023 och det visade att aktuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten är 36 185 kronor.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Redbarhet och lämplighet

Enligt 2 kap. 8 § fastighetsmäklarlagen krävs bland annat att en fastighetsmäklare är redbar och i övrigt lämplig som mäklare för att registreras.

Av 4 kap. 4 § samma lag följer att Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för den som inte längre uppfyller kraven enligt 2 kap. 8 §. Om det kan anses tillräckligt får inspektionen i stället meddela en varning eller erinran. Om förseelsen är ringa får inspektionen avstå från att meddela påföljd.

Av förarbetena till motsvarande äldre bestämmelser (prop. 1994/95:14 s. 66) framgår att prövningen av den personliga lämpligheten inte tar sikte på personens fallenhet för mäklaryrket. I stället handlar det om att personens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet ska motsvara de krav som bör ställas på en mäklare mot bakgrund av den i flera avseenden ansvarsfulla förtroendeställning som en mäklare intar i förhållande till både uppdragsgivaren och dennes motpart. Om det finns indikationer på att personen begått en brottslig gärning är det i första hand fällande domar beträffande förmögenhetsbrott, ekonomisk brottslighet och våldsbrott som bör uppmärksammas.

I kravet på redbarhet ligger också ett krav på skötsamhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan en underlåten betalning eller amortering av skulder med ränta eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet (prop. 1994/95:14 s. 65 ff.).

En fastighetsmäklare har en ansvarsfull förtroendeställning i förhållande till sin uppdragsgivare och dennes motpart. Det är därför av stor vikt att mäklaren är skötsam när det gäller bland annat ekonomiska angelägenheter (se prop. 1994/95:14, s. 66 f., Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9228–14 från den 30 september 2015 samt RÅ 1999 ref. 24). Kravet på ekonomisk redbarhet ställs för att skydda konsumenter om fastighetsmäklaren har så dålig ekonomi att hen riskerar att sätta sitt eget intresse framför konsumentens.

NN hade enligt utdrag från Creditsafe den 28 februari 2023 ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten som uppgick till 36 185 kronor. Fastighetsmäklarinspektionen finner att han därmed inte uppfyller de krav som ställs på en fastighetsmäklare avseende redbarhet och lämplighet. NN har enligt Fastighetsmäklarinspektionens kännedom inte heller vidtagit några åtgärder för att komma till rätta med sin skuldsättning.

Med hänsyn till skuldbeloppets storlek låter Fastighetsmäklarinspektionen påföljden stanna vid en varning (jfr. bland annat Fastighetsmäklarinspektionens beslut den 9 juni 2021 i ärendet med dnr 21–0558).


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.