Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2023-03-08
Diarienummer: 22-2295
FMI:s beslut: Återkallelse av registrering
Inte vunnit laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Redbarhet och lämplighet

Sammanfattning

Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet med anledning av att mäklaren har restförda skulder.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen återkallar NN:s registrering som fastighetsmäklare.

Ärendet

Fastighetsmäklarinspektionen har via en tematisk tillsynsinsats uppmärksammat att NN (verksam vid [namnet på företaget]/[namnet på kedjan]) har restförda skulder hos Kronofogdemyndigheten. Den 12 december 2022 uppgick mäklarens skulder till ett belopp om 135 532 kronor i sex enskilda mål och 8 687 kronor i sex allmänna mål.

Vid en kontroll med Kronofogdemyndigheten den 3 januari 2023 hade mäklaren en skuld på 323 045 kronor, varav 318 745 kronor i elva enskilda mål och 4 300 kronor i sju allmänna mål. Av ett utdrag från Creditsafe framgår att ett utmätningsförsök har skett i november 2022, men att utmätningsförsöket misslyckades.

Fastighetsmäklarinspektionen har även gjort en förnyad kontroll av mäklarens skuldsaldo den 28 februari 2023. Det framkom då att skuldsaldot hos Kronofogdemyndigheten vid denna tidpunkt var totalt 341 991 kronor, varav 337 691 kronor avsåg tolv enskilda mål och 4 300 kronor avsåg sju allmänna mål.

Utifrån kravet på redbarhet och lämplighet för fastighetsmäklare har NN beretts tillfälle att yttra sig avseende skuldsättningen.

Fastighetsmäklarens yttrande

Fastighetsmäklaren har uppgett följande.

År 2022 har varit tufft för henne, såväl ekonomiskt som hälsomässigt till följd av sjukskrivningar. Hon har nu gjort fördelaktiga förändringar avseende sin ekonomi, genom att ha skaffat ett nytt och billigare boende samt genom att ha dragit ner på samtliga utgifter. Hon har ansökt om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten, men fått ett avslag. Hon kommer dock att ansöka på nytt, då hon har pratat med en ny handläggare som kunnat hjälpa henne bättre. Förhoppningsvis får hon ett nytt positivt svar från myndigheten inom kort.

Hon kommer inte att ha problem att betala sina skulder framöver, då hon har fått ekonomisk hjälp samt har börjat arbeta heltid igen. Hon vill helhjärtat fortsätta att arbeta som fastighetsmäklare.  

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Enligt 4 kap. 4 § fastighetsmäklarlagen (2021:516) ska Fastighetsmäklarinspektionen återkalla registreringen för den fastighetsmäklare som inte längre uppfyller bland annat det krav på redbarhet och övrig lämplighet som uppställs i 2 kap. 8 § samma lag eller som handlar i strid med sina skyldigheter enligt lagen. Fastighetsmäklarinspektionen får besluta att en återkallelse av registreringen ska gälla omedelbart. Om det kan anses tillräckligt får inspektionen i stället för att återkalla registreringen meddela en varning eller erinran. Är förseelsen ringa får inspektionen avstå från att meddela någon påföljd.

Bestämmelsen om redbarhet i 2 kap. 8 § fastighetsmäklarlagen motsvarar i stort 6 § i 2011 års fastighetsmäklarlag, vilket innebär att äldre förarbetsuttalanden fortsatt är relevanta. I förarbetena till 1995 års lag (prop. 1994/95:14 s. 66) anges att redbarhetsrekvisitet i paragrafen tar sikte på en mäklares allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet.

Redbarheten ska motsvara de krav som bör ställas på en mäklare mot bakgrund av den, i flera avseenden, ansvarsfulla förtroendeställning som mäklaren intar i förhållande till både uppdragsgivaren och dennes motpart. I kravet på redbarhet ligger också ett krav på redbarhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan en underlåten betalning eller amortering av skulder med ränta eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet som fastighetsmäklare (prop. 1994/95 s. 65 ff.).

En fastighetsmäklare har en ansvarsfull förtroendeställning i förhållande till sin uppdragsgivare och dennes motpart. Det är därför av stor vikt att mäklaren är skötsam när det gäller bland annat ekonomiska angelägenheter (se Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9228–14 från den 30 september 2015 samt RÅ 1999 ref. 24). Kravet på ekonomisk redbarhet existerar för att skydda konsumenter. En fastighetsmäklare får inte ha så dålig ekonomi att hen riskerar att sätta sitt eget intresse framför konsumentens.

NN hade den 28 februari 2023 aktuella skulder hos Kronofogdemyndigheten till ett belopp om totalt 341 991 kronor, varav 337 691 kronor i enskilda mål och 4 300 kronor i allmänna mål. Sedan inspektionens första kontroll av skuldsättningen i december 2022 har beloppet ökat med cirka 200 000 kronor.

Fastighetsmäklarinspektionen finner att NN därmed inte uppfyller de krav som ställs på en fastighetsmäklare avseende redbarhet och lämplighet. NN:s registrering som fastighetsmäklare ska därför återkallas (jfr inspektionens beslut med dnr 21–0921, 20–0644 och 19–0689).


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.