Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2023-03-08
Diarienummer: 22-2237
FMI:s beslut: Varning
Laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Redbarhet och lämplighet

Sammanfattning

Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet med anledning av att mäklaren har restförda skulder.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en varning.

Ärendet

Fastighetsmäklarinspektionen har genom en tematisk tillsynsinsats uppmärksammat att fastighetsmäklaren NN (verksam vid [namnet på företaget]/[namnet på kedjan]) har skulder. Enligt uppgift hade NN den 7 december 2022 restförda skulder som uppgår till knappt 160 000 kronor (159 170 kronor enligt uppgift från Kronofogdemyndigheten och 159 508 kronor enligt uppgift från Creditsafe varav 129 811 kronor i enskilda mål respektive 29 697 kronor i allmänna mål). Vid en kontroll den 21 februari 2023 var skuldsättningen 112 074 kronor. Vid ytterligare en kontroll den 28 februari var skuldsättningen den samma. Vid en sista kontroll den 7 mars 2023 var skuldsättningen enligt uppgift från Kronofogdemyndigheten 113 090 kronor.

NN har beretts tillfälle att yttra sig över skuldsättningen utifrån kravet på redbarhet och lämplighet som ställs på fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarens yttrande

NN har uppgett i huvudsak följande.

Samtliga av hans restförda skulder är nu betalda till fullo och avslutade. Det inkluderar åtta enskilda mål respektive två allmänna mål. Då de tidigare restförda studieskulderna till CSN numera är reglerade kommer han framöver att återgå till att betala sina studieskulder i enlighet med ordinarie upplägg. Han har dock fått information från Kronofogdemyndigheten om att det tar tid att registrera och fullständigt återkalla kraven i deras system. Detta till följd av att det inte sker digitalt utan måste hanteras manuellt av en handläggare per mål. Han har gett in bevisning för betalningarna.

Handlingarna

Fastighetsmäklarinspektionen har genom inhämtande av registerutdrag från Kronofogdemyndigheten samt utdrag från Creditsafe sedan den 28 november 2022 kontrollerat NNs skuldsättning hos Kronofogdemyndigheten. Vid kontroller har skulderna till Kronofogdemyndigheten uppgått till följande.

Den 28 november 2022: 159 170 kronor.

Den 7 december 2022: 159 508 kronor varav 129 811 kronor i enskilda mål och 29 697 kronor i allmänna mål, totalt tio mål.

Den 21 december 2022: 160 779 kronor varav 29 697 kronor i enskilda mål och 131 082 kronor i allmänna mål.

Den 3 februari 2023: 256 906 kronor varav nio enskilda och två allmänna mål.

Den 10 februari 2023: 218 160 kronor varav nio enskilda och två allmänna mål.

Den 17 februari 2023: 111 856 kronor i två enskilda mål.

Den 21 februari 2023: 112 074 kronor i två enskilda mål.

Den 7 mars 2023: 113 090 kronor i två enskilda mål.

Enligt ett utdrag från Creditsafe den 21 februari 2023 har NN restförts för skulder hos Kronofogdemyndigheten vid inte mindre än 23 tillfällen varav 21 mål numera är avslutade. Det senaste målet inkom den 21 december 2022.

Enligt uppgift från Kronofogdemyndigheten genom telefonsamtal med en handläggare den 21 februari 2023 har NN restförts för skulder sedan den 15 oktober 2019. Enligt ett utdrag från Creditsafe den 7 december 2022 framgår att ett beslut om löneutmätning fattades den 16 december 2019 vilken görs varje månad och i dagsläget uppgår till 9 608 kronor.

NN har inledningsvis gett in totalt fyra skärmavbilder som visar betalningar han har gjort den 9 respektive 10 februari 2023 om beloppen 3 114, 3 194, 10 706 och 24 286,63 kronor. Han har därutöver gett in ett kvitto som visar en kortbetalning till Kronofogdemyndigheten om 103 597 kronor den 10 februari 2023 samt ett kvitto från Kronofogdemyndigheten som verifierar att beloppet om 103 597 kronor betalades den 10 februari 2023.

NN har också den 7 mars 2023 gett in ytterligare tre skärmbilder varav den ena är ett intyg om att en avbetalningsplan är på gång och förmodligen kommer att slutföras inom några dagar. Därefter kommer enligt uppgift på intyget ärendet att återkallas från Kronofogdemyndigheten. Den andra skärmbilden visar att en swish-betalning om 16 402,34 kronor har gjorts den 7 mars 2023 till ett företag. Den tredje skärmbilden visar ett meddelande från företaget som är mottagaren av swish-betalningen med en bekräftelse av mottagen betalning och en utfästelse om att målet hos Kronofogdemyndigheten kommer att återkallas.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Enligt 2 kap. 8 § fastighetsmäklarlagen krävs bland annat att en fastighetsmäklare är redbar och i övrigt lämplig som mäklare för att registreras.

Av 4 kap. 4 § samma lag följer att Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för den som inte längre uppfyller kraven enligt 2 kap. 8 §. Om det kan anses tillräckligt får inspektionen istället meddela en varning eller erinran. Om förseelsen är ringa får inspektionen avstå från att meddela påföljd. Fastighetsmäklarinspektionen får besluta att en återkallelse av registrering ska gälla omedelbart.

Av förarbetena till motsvarande äldre bestämmelser (prop. 1994/95:14 s. 66 och prop. 2010/11:15 s. 65 f.) framgår att prövningen av den personliga lämpligheten inte tar sikte på personens fallenhet för mäklaryrket. Istället handlar det om att personens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet ska motsvara de krav som bör ställas på en mäklare mot bakgrund av den i flera avseenden ansvarsfulla förtroendeställning som en mäklare intar i förhållande till både uppdragsgivaren och dennes motpart. Om det finns indikationer på att personen begått en brottslig gärning är det i första hand fällande domar beträffande förmögenhetsbrott, ekonomisk brottslighet och våldsbrott som bör uppmärksammas.

I kravet på redbarhet ligger dock också ett krav på redbarhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan en underlåten betalning eller amortering av skulder med ränta eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet (prop. 1994/95:14 s. 65 ff.).

En fastighetsmäklare har en ansvarsfull förtroendeställning i förhållande till sin uppdragsgivare och dennes motpart. Det är därför av stor vikt att mäklaren är skötsam när det gäller bland annat ekonomiska angelägenheter (se prop. 1994/95:14, s. 66 f., Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9228–14 från den 30 september 2015 samt RÅ 1999 ref. 24). Kravet på ekonomisk redbarhet ställs för att skydda konsumenter om fastighetsmäklaren har så dålig ekonomi att han eller hon riskerar att sätta sitt eget intresse framför konsumentens.

Vidare framhålls det särskilt i förarbetena (prop. 1994/95:14 s. 69) att syftet med lämplighetsbedömningen ska vara att, med omsorg om mäklarnas uppdragsgivare och deras motparter, verka för en god standard inom mäklarkåren och att hänsynen till mäklarens personliga intresse i saken inte får tillmätas så stor betydelse att det övergripande målet sätts åt sidan.

NN har under de senaste fyra åren restförts för skulder hos Kronofogdemyndigheten vid totalt 23 tillfällen. Skulderna uppgick den 28 november 2022 till 159 170 kronor och den 21 december 2022 till 160 779 kronor enligt uppgift från Kronofogdemyndigheten och avser såväl enskilda som allmänna mål. Som mest har de restförda skulderna uppgått till knappt 260 000 kronor.

NN har initialt gjort gällande att han har reglerat skulderna under början av februari 2023. Fastighetsmäklarinspektionen kan konstatera att de allmänna målen är avslutade men enligt uppgift från Kronofogdemyndigheten den 21 februari 2023 uppgick de restförda skulderna i de två återstående enskilda målen till 112 074 kronor. Enligt uppgift från Kronofogdemyndigheten den 7 mars 2023 uppgick skuldsättningen då till 113 090 kronor.

Trots att NN har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med sin skuldsättning anser Fastighetsmäklarinspektionen ändå att det som kommit fram i ärendet om NNs skuldsättning medför att hans redbarhet och övriga lämplighet som fastighetsmäklare kan ifrågasättas.

Med hänvisning till att NN har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med sin skuldsättning anser emellertid Fastighetsmäklarinspektionen att påföljden kan stanna vid en varning (jfr. Fastighetsmäklarinspektionens beslut den 17 januari 2018 med dnr 4.1.1830-17).

Fastighetsmäklarinspektionen kommer även fortsättningsvis att hålla sig underrättad avseende i vad mån NN lyckas reglera sin skuld och i övrigt kontrollera om han uppfyller de krav på lämplighet som ställs på fastighetsmäklare.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.