Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2023-03-08
Diarienummer: 22-2236
FMI:s beslut: Återkallelse av registrering
Laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Redbarhet och lämplighet

Sammanfattning

Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet med anledning av att mäklaren har restförda skulder.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen återkallar NNs registrering som fastighetsmäklare.

Ärendet

Fastighetsmäklarinspektionen har genom en tematisk tillsynsinsats uppmärksammat att fastighetsmäklaren NN (verksam vid [namnet på företaget]/[namnet på kedjan]) har skulder. Enligt uppgift hade NN den 28 november 2022 restförda skulder hos Kronofogdemyndigheten om 564 276 kronor i allmänna mål. Vid en kontroll den 16 februari 2023 var skuldsättningen 567 420 kronor. Vid en sista kontroll den 7 mars 2023 var skuldsättningen 568 641 kronor.

NN har beretts tillfälle att yttra sig över skuldsättningen utifrån kravet på redbarhet och lämplighet som ställs på fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarens yttrande

NN har uppgett i huvudsak följande.

Sedan han registrerades den 6 juli 1993 har han arbetat som fastighetsmäklare på heltid. Under hela sin yrkesverksamsamma karriär har han arbetat efter ledorden seriös, redbar och lämplig. Det har alltid varit en hederssak för honom att uppnå en hundraprocentig kundnöjdhet och under alla verksamma år har han inte någon gång anmälts till Fastighetsmäklarinspektionen av säljare eller köpare för felaktigt eller bristfälligt agerande i sina förmedlingsuppdrag. Han är missnöjd över att han har en skuld hos Kronofogdemyndigheten varför den kommer att hanteras och åtgärdas så snart som möjligt. Det är tuffa tider på marknaden. Hans målsättning är att komma ner ordentligt i skuldsättningen under första halvan av 2023. Han önskar ödmjukast att Fastighetsmäklarinspektionen har förståelse för hans situation och utfäster att han även fortsättningsvis kommer att agera som fastighetsmäklare på ett klanderfritt sätt med total kundnöjdhet. Med hjälp av yrket som fastighetsmäklare kommer han att bli skuldfri.

Handlingarna

Fastighetsmäklarinspektionen har inhämtat registerutdrag samt uppgifter från Kronofogdemyndigheten avseende NNs skuldsättning. Målen inkom till kronofogdemyndigheten den 3 respektive 4 februari 2018 samt den 2 februari 2019 och avser skatteskulder.

Fastighetsmäklarinspektionen har sedan den 28 november 2022 kontrollerat NNs skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten vid ett flertal tillfällen. Vid kontrollerna har skulderna till Kronofogdemyndigheten uppgått till följande.

Den 28 november 2022: 564 276 kronor i allmänna mål.

Den 7 december 2022: 564 584 kronor i allmänna mål.

Den 21 december 2022: 565 200 kronor i allmänna mål.

Den 16 februari 2023: 567 420 kronor i allmänna mål.

Den 7 mars 2023: 568 641 kronor i allmänna mål.

Av ett utdrag från Creditsafe framgår det att skulderna bland annat har försökt reglerats genom utmätning under 2021 vilken misslyckades.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Enligt 2 kap. 8 § fastighetsmäklarlagen krävs bland annat att en person är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare för att registreras.

Av 4 kap. 4 § samma lag följer att Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för den som inte längre uppfyller kraven enligt 2 kap. 8 §. Om det kan anses tillräckligt får inspektionen istället meddela en varning eller erinran. Om förseelsen är ringa får inspektionen avstå från att meddela påföljd. Fastighetsmäklarinspektionen får besluta att en återkallelse av registrering ska gälla omedelbart.

Av förarbetena till motsvarande äldre bestämmelser (prop. 1994/95:14 s. 66 och prop. 2010/11:15 s. 65 f.) framgår att prövningen av den personliga lämpligheten inte tar sikte på personens fallenhet för mäklaryrket. Istället handlar det om att personens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet ska motsvara de krav som bör ställas på en mäklare mot bakgrund av den i flera avseenden ansvarsfulla förtroendeställning som en mäklare intar i förhållande till både uppdragsgivaren och dennes motpart. Om det finns indikationer på att personen begått en brottslig gärning är det i första hand fällande domar beträffande förmögenhetsbrott, ekonomisk brottslighet och våldsbrott som bör uppmärksammas.

I kravet på redbarhet ligger också ett krav på redbarhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan en underlåten betalning eller amortering av skulder med ränta eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet (prop. 1994/95:14 s. 65 ff.).

En fastighetsmäklare har en ansvarsfull förtroendeställning i förhållande till sin uppdragsgivare och dennes motpart. Det är därför av stor vikt att mäklaren är skötsam när det gäller bland annat ekonomiska angelägenheter (se prop. 1994/95:14, s. 66 f., Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9228–14 från den 30 september 2015 samt RÅ 1999 ref. 24). Kravet på ekonomisk redbarhet ställs för att skydda konsumenter om fastighetsmäklaren har så dålig ekonomi att han eller hon riskerar att sätta sitt eget intresse framför konsumentens.

Vidare framhålls det särskilt i förarbetena (prop. 1994/95:14 s. 69) att syftet med lämplighetsbedömningen ska vara att, med omsorg om mäklarnas uppdragsgivare och deras motparter, verka för en god standard inom mäklarkåren och att hänsynen till mäklarens personliga intresse i saken inte får tillmätas så stor betydelse att det övergripande målet sätts åt sidan.

NN har under år 2018 och 2019 restförts för skulder hos Kronofogdemyndigheten i tre allmänna mål. Skulderna uppgick den 7 mars 2023 till 568 641 kronor.  

Fastighetsmäklarinspektionen anser att NNs skuldsättning är så allvarlig att den ger anledning att ifrågasätta hans redbarhet och övriga lämplighet som fastighetsmäklare. Han har gjort gällande att han har för avsikt att försöka reglera skulderna under det första halvåret 2023. NN har dock hittills inte enligt Fastighetsmäklarinspektionens kännedom vidtagit några åtgärder för att komma till rätta med sin skuldsättning. Hans skulder har därför inte heller minskat under de år som förflutit utan har istället ökat. Fastighetsmäklarinspektionen finner att NNs registrering som fastighetsmäklare ska återkallas (jfr. Fastighetsmäklarinspektionens beslut den 4 mars 2020 i ärendet med dnr 20–0233).


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.