Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2022-12-14
Diarienummer: 22-1991
FMI:s beslut: Erinran
Laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Redbarhet och lämplighet

Sammanfattning

Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet med anledning av ett strafföreläggande.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en erinran.

Ärendet

Fastighetsmäklarinspektionen har vid en kontroll i Polismyndighetens belastningsregister uppmärksammat att fastighetsmäklaren NN (verksam vid XX Kommanditbolag) har godkänt ett strafföreläggande från Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Med anledning av strafföreläggandet har Fastighetsmäklarinspektionen den 16 november 2022 beslutat att inleda ett tillsynsärende gällande NN.

NN har fått tillfälle att yttra sig över strafföreläggandet.

Handlingarna

Strafföreläggandet

NN godkände den 22 februari 2021 ett strafföreläggande avseende bokföringsbrott från Ekobrottsmyndigheten i ZZ. NN har varit företrädare för WW AB med säte i Stockholm, Sverige. Han har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet fullgörs i enlighet med bokföringslagen. NN har åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att inte före den 1 juli 2019 avsluta den löpande bokföringen med årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Av strafföreläggandet framgår det att brottet begicks den 1 juli 2019. Påföljden blev villkorlig dom samt 40 dagsböter.

Fastighetsmäklarens yttrande

Fastighetsmäklaren har uppgett i huvudsak följande.

Han godkände ett strafföreläggande för en för sent inlämnad årsredovisning för hans aktiebolag i februari 2021. Han testade att parallellt med sitt yrke som fastighetsmäklare få i gång ett bolag som sysslar med rådgivning vid kommersiella transaktioner mot incitament på (eventuellt) framtida försäljningar. Bolaget startades 2015 och bokföringen sköts av ett annat företag. Under bokslutet 2019 hade han fyra olika kontaktpersoner då tre slutade och det ledde tyvärr till att hans bokslut blev sent. Företaget som ansvarade för bokföringen informerade honom felaktigt om följderna av ett för sent inlämnat bokslut då de informerade om att det endast kunde rendera i böter.

I hans roll som fastighetsmäklare är han dock anställd så händelsen har inget att göra med hans yrkesroll som fastighetsmäklare. I och med att han alltid har varit verksam som anställd i fastighetsmäklaryrket har han rätt begränsade kunskaper kring bokslut i bolag etcetera, därför har han aldrig skött bokföringen själv trots att verksamheten är liten. Han hade kanske kunnat driva någon process mot det företag som sköter bokföringen men han mådde inte bra av att ha det hängandes och ville bara få det överstökat så han godtog i samråd med sitt juridiska ombud ett strafföreläggande för att kunna lägga det bakom sig.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Den 1 juli 2021 trädde en ny fastighetsmäklarlag i kraft (SFS 2021:516). Den tidigare fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) upphörde därmed att gälla. Den äldre lagen ska dock enligt övergångsbestämmelserna till den nya fastighetsmäklarlagen fortsätta att gälla för uppdragsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet samt för överträdelser som har inträffat före ikraftträdandet. I detta ärende är det därför den nu upphävda fastighetsmäklarlagen (2011:666) som ska tillämpas.

Redbarhet och lämplighet

Enligt 6 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) krävs för att en fastighetsmäklare ska registreras bland annat att mäklaren är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare.

Enligt 29 § samma lag ska Fastighetsmäklarinspektionen återkalla registreringen för den som inte längre uppfyller kraven enligt 6 §. Om det kan anses tillräckligt får inspektionen i stället meddela en varning eller erinran. Om förseelsen är ringa får inspektionen underlåta att meddela någon påföljd.

Av förarbetena till 29 § fastighetsmäklarlagen (prop. 1994/95:14 s. 66 och prop. 2010/11:15 s. 65) framgår att prövningen av den personliga lämpligheten handlar om att personens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet ska motsvara de krav som bör ställas på en mäklare mot bakgrund av den i flera avseenden ansvarsfulla förtroendeställning som en mäklare intar i förhållande till både uppdragsgivaren och dennes motpart. Om det finns indikationer på att personen har begått en brottslig gärning är det i första hand fällande domar beträffande förmögenhetsbrott, ekonomisk brottslighet och våldsbrott som bör uppmärksammas. Vid prövningen bör exempelvis beaktas hur långt tillbaka i tiden brottsligheten ligger, brottets art och svårighet, om det är fråga om ett enstaka brott eller flera och om det har förekommit upprepade lagföringar.

En fastighetsmäklare har en ansvarsfull förtroendeställning i förhållande till både uppdragsgivaren och dennes motpart. NN godkände ett strafföreläggande avseende bokföringsbrott i februari 2021. Ekonomisk brottslighet är en brottskategori som enligt förarbetena i första hand ska uppmärksammas när en fastighetsmäklares redbarhet och lämplighet ska bedömas. Bokföringsbrottet är inte direkt hänförligt till hans mäklarverksamhet, brottet begicks för drygt tre år sedan och det rör sig om en enstaka händelse. Mot bakgrund av samtliga omständigheter anser Fastighetsmäklarinspektionen att förseelsen motiverar en erinran.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.