Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2022-12-16
Diarienummer: 22-1790
FMI:s beslut: Varning
Inte vunnit laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Dokumentation, god fastighetsmäklarsed

Sammanfattning

Prövning av om fastighetsmäklaren har förvarat kopior av de handlingar som hör till verksamheten hos mäklarföretaget.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en varning.

Ärendet

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har kritik riktats mot fastighetsmäklaren NN. Anmälaren har gett in e-postmeddelanden och en sms-konversation.

På begäran av Fastighetsmäklarinspektionen har fastighetsmäklaren yttrat sig i ärendet. Hon har gett in en skrivelse från sitt ombud och en sms-konversation.

Anmälan

Anmälaren uppger i huvudsak följande.

I egenskap av arbetsgivare har hon uppmanat NN flera gånger att inkomma med sina akter för arkivering och uppgett att det varit tillräckligt att hon inkommer med kopior av handlingarna. NN avslutade sin anställning på egen begäran den 3 oktober 2022.

Fastighetsmäklarens yttrande

Fastighetsmäklaren uppger i huvudsak följande.

Innan hon avslutade sin anställning hos mäklarföretaget ringde hon till Fastighetsmäklarinspektionen för att höra om hon kunde ta med sig akterna hem. Inspektionen hänvisade till hennes branschförbund, som i sin tur inte lämnade något tydligt svar. Huvudbudskapet från branschförbundet var emellertid att det väsentliga var att hon såg till att ha dem i säkert förvar. Det stämmer att hon nekade arbetsgivaren tillgång till akterna men det berodde på att hon ännu inte fått något svar på hur hon skulle hantera situationen kring akterna, för att hon inte fått sin lön utbetald samt för att hon var rädd för att arbetsgivaren skulle ställa till besvär för henne om de fick tillgång till akterna. Mäklarföretaget har ända sedan hon sade upp sig försökt att lura henne och har betett sig illa, bl.a. genom att kvitta hennes löner. Till slut, den 11 oktober 2022, kom hon fram till att det bästa trots allt var att erbjuda mäklarföretaget kopior på handlingarna i akterna. Men då ville de inte längre ha dem.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Fastighetsmäklarens allmänna omsorgsplikt

Enligt 3 kap 1 § fastighetsmäklarlagen ska en fastighetsmäklare utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Förvaring av handlingar som hör till verksamheten

Enligt 3 kap. 19 § fastighetsmäklarlagen ska en fastighetsmäklare som bedriver verksamhet i ett fastighetsmäklarföretag förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten hos mäklarföretaget.

Av utredningen i ärendet framgår att NN den 3 oktober 2022 avslutade sin anställning hos det mäklarföretag som hon bedrivit verksamhet i samt att hon strax innan dess tog med sig samtliga akter som hört till verksamheten. Arbetsgivaren uppmanade NN att inkomma med kopior av handlingarna i hennes akter, vilket framgår av e-postmeddelanden skickade till NN den 26 september 2022. NN hörsammade inte detta. Av en sms-konversation mellan NN och företaget den 6 oktober 2022 framgår att NN vidhöll att hon inte hade för avsikt att lämna in kopiorna.

Fastighetsmäklarinspektionen anser att NN, genom att inte förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten hos det mäklarföretag hon bedrivit verksamhet i, har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed och sin skyldighet enligt 3 kap. 19 § fastighetsmäklarlagen. Även om NN drygt en vecka efter att hon avslutat sin anställning erbjudit arbetsgivaren att få del av kopiorna, och arbetsgivaren då vägrat ta emot dessa, föranleder inte detta någon annan bedömning i förevarande fall eftersom hon inte förvarat kopior av handlingarna hos mäklarföretaget löpande under sin anställningstid. Underlåtenheten utgör grund för en varning.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.