Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2020-06-10
Diarienummer: 19-1475
FMI:s beslut: Avskrivning
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Omsorgsplikt

Sammanfattning

Prövning av om mäklaren har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed genom att uppmana säljaren att skicka ett i förväg undertecknat köpebrev till mäklaren innan köpeskillingen hade betalats.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen avskriver ärendet.

Ärendet

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har kritik riktats mot fastighetsmäklare NN. Kritiken avser att NN ska ha uppmanat en säljare av en fastighet att signera köpebrevet innan tillträdesdatum.

NN har yttrat sig i ärendet och har inkommit med förmedlingsuppdraget, köpebrevet, överlåtelseavtalet, journalen samt kopia på ett sms från anmälaren till NN.

Anmälan

Anmälaren har uppgett i huvudsak följande.

NN uppmanade henne att signera köpebrevet och andra handlingar innan tillträdesdagen samt att osant intyga datum. NN skickade följande e-post till anmälaren.

”Hej på er!

Ett distanstillträde är nu bokat med köparens bank (köparens banks namn) kl. 10:30 den 2019-11-01.

Detta innebär att (mäklarföretagets namn) kommer handlägga tillträdet mot banken som utför transaktionerna på tillträdesdagen. Ni parter träffas inte på banken, utan endast för överlämning av nycklar per tillträdesdagen (förslagsvis i bostaden).

När allt är klart med banken kommer handläggande fastighetsmäklare i vår tillträdesgrupp att ringa er och meddela att allt är klart samt maila er kvitton på utförda transaktioner.

Cirka två veckor innan tillträdet kommer ni att få handlingar som ni båda parter måste signera ihop och skicka tillbaka till oss per post innan tillträdesdagen.

Om ni hellre vill underteckna handlingarna på tillträdesdagen måste ni själva boka in ett tillträde på plats hos köparens bank. Samtliga parter måste då vara med på banken. Om ni väljer att boka in tillträdet själva ser vi gärna att ni meddelar oss om detta så snart som möjligt.

OBS! Ändrar ni tillträdesdagen är det viktigt att meddela oss detta i god tid, så att bokningen med köparens bank går att boka om.

Hör av er vid frågor!

Med vänliga hälsningar,

NN (…)”

Anmälaren anser att det känns mycket oseriöst att hen ska behöva signera ett köpebrev innan transaktionerna har gjorts och skicka iväg det till mäklaren.

Fastighetsmäklarens yttrande

NN har uppgett i huvudsak följande.

Hon tycker att det är mycket tråkigt att anmälaren upplever det som oseriöst att mäklarföretaget har hittat en lösning med olika alternativ för att parterna ska kunna utföra tillträdet på distans. Hon anser att det inte innebar någon risk för anmälaren att signera köpebrevet innan köpeskillingen hade betalats, eftersom det fanns två handlingsalternativ – parterna kunde antingen träffas på köparens bank eller anmälaren kunde signera köpebrevet och skicka det i original till NN som var en opartisk mellanman. När kvittenser på insättning för köparens bank hade erhållits skulle NN skicka köpebrevet för lagfartsansökan. Anmälaren hade full rätt enligt e-posten att vänta med undertecknandet av köpebrevet till tillträdesdagen.

NN framhåller att fler och fler banker handhar sina tillträden på distans. Även om parterna träffas på plats signeras och kvitteras köpebrevet innan likvider har mottagits. Hon anser att det blir ett ”moment 22” hur man än vänder och vrider på det. Gör man på omvänt sätt och signerar köpebrevet efter att likviderna mottagits, vilket strider mot praxis i bankvärlden, löper köparen en risk att säljaren inte signerar. I förevarande fall hade två av NN:s kollegor kontakt med anmälarens ombud och kom fram till att parterna skulle signera köpebrevet på tillträdesdagen och e-posta dem till mäklarföretaget. Köpebrevet skulle sedan skickas vidare till köparens bank.

NN vill tillägga att hon inte längre var anställd vid det aktuella mäklarföretaget vid tillträdet, varför en kollega till henne skickade e-posten till anmälaren inför tillträdet.

Handlingarna

Av de inskickade handlingarna framgår bland annat följande.

Uppdragsavtalet

NN har undertecknat uppdragsavtalet.

Överlåtelseavtalet

§ 2.1 Köparen skall tillträda Fastigheten den 1 November 2019 (”Tillträdesdagen”).

(…)

§ 18.1 Säljaren skall till Köparen på Tillträdesdagen överlämna kvitterat köpebrev avseende Fastigheten, tillsammans med övriga handlingar som erfordras för Köparens lagfart/inskrivning.”

Köpebrevet

Parterna undertecknade köpebrevet den 1 november 2019.

Journalen

”Ansvarig mäklare: NN

(…)

Bokat tid för tillträde

2019-09-20 16:58:46

(NN:s kollegas namn)

(…)

Tillträdeshandlingar skickade till säljare, köpare och bank

2019-10-21 14:09:07

NN:s kollegas namn)

(…)

Tillträdesdatum. Uppdrag upphört

1 November 2019”

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Mäklarens allmänna omsorgsplikt

Enligt 8 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Att en säljare, som ett alternativ till att ge mäklaren en fullmakt att kvittera köpeskillingen, ger mäklaren i uppdrag att lämna ut ett i förväg undertecknat köpebrev när köpeskillingen har betalats, har inte ansetts strida mot god fastighetsmäklarsed (se Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2901-09). Fastighetsmäklarinspektionen har dock uttryckt att det strider mot god fastighetsmäklarsed att mäklaren uppmanar säljaren till detta förfarande (se Fastighetsmäklarinspektionens beslut i samma mål, 2008-06-18:7 i inspektionens årsbok 2008 samt ärende dnr 2016-1724).

Det är utrett att anmälaren mottog information via e-post om bland annat att distanstillträde hade bokats samt att handlingar skulle skickas till parterna för signering och sedan sändas åter till mäklarföretaget innan tillträdesdagen. NN har uppgett att hon vid tillträdet inte arbetade kvar på mäklarföretaget. Istället skickade en av hennes kollegor e-posten, vilket också anges i journalen. Emellertid framgår av uppdragsavtalet och journalen att NN ansvarade för förmedlingsuppdraget. Därutöver har anmälaren uppgett att e-posten med informationen om det bokade distanstillträdet var skickat i NN:s namn, vilket NN inte har invänt mot. Det framgår inte heller av den inkomna dokumentationen att någon annan fastighetsmäklare har tagit över förmedlingsuppdraget från NN. Fastighetsmäklarinspektionen finner därför att NN är att anse som ansvarig för informationen som skickades till anmälaren.

Mot bakgrund av att ett alternativt tillvägagångssätt till att underteckna köpebrevet på förhand presenterades för anmälaren finner Fastighetsmäklarinspektionen att ärendet ska avskrivas.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.