Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2020-06-10
Diarienummer: 19-1381
FMI:s beslut: Ringa förseelse
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Omsorgsplikt

Sammanfattning

Prövning av mäklarens agerande i kontakt med köparen efter att förmedlingsuppdraget hade avslutats med anledning av att en nyckel till bostaden saknades.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen avstår från att meddela någon påföljd för den ringa förseelse som fastighetsmäklaren NN har gjort sig skyldig till.

Ärendet

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har köparen av en bostadsrätt framfört kritik mot fastighetsmäklaren NN. Anmälaren har gett in en sms-konversation. 

På Fastighetsmäklarinspektionens begäran har NN yttrat sig i ärendet och gett in uppdragsavtalet, överlåtelseavtalet, ett kontoutdrag, en faktura och ett kvitto.

Anmälan

Anmälaren har i huvudsak uppgett följande.

Han köpte en bostadsrätt som fastighetsmäklaren NN hade i uppdrag att förmedla. Tillträdet ägde rum den 27 september 2019. Vid tillträdet överlämnade säljaren en uppsättning nycklar till honom. Mäklaren uppgav dock att han inte kunde hitta den uppsättning som han hade haft för att kunna genomföra visningar. Mäklaren lovade dock att leta reda på dem och överlämna dem till honom. Den kommande veckan jagade han därför mäklaren för att få nycklarna. NN lovade i ett sms den 30 september att komma hem till honom med dem dagen efter, det vill säga tisdagen den 1 oktober. Han dök dock inte upp och hörde inte heller av sig på något annat sätt. Dagen efter, den 2 oktober, sökte han återigen mäklaren och förvarnade honom om att han skulle behöva byta lås om han inte fick nycklarna. NN lovade att återkomma till honom men gjorde inte det. På torsdagen ringde han mäklaren som lade på luren och meddelade per sms att han skulle ringa upp några minuter senare men han gjorde inte det då heller. Han blev mycket stressad av att nycklarna var på villovägar vilket betydde att någon annan skulle ha tillgång till byggnaden, till hans lägenhet och till hans postlåda. Mäklaren ignorerade fullständigt hans problem vilket var ännu mer stressande.

Mäklarens yttrande

NN har i huvudsak uppgett följande.

Inför de visningar som hölls av bostadsrätten hade han fått tillgång till en nyckel. Den lämnade han dock tillbaka till säljaren i samband med att överlåtelseavtalet undertecknades. Vid tillträdet överlämnade säljaren två par nycklar till köparen. Säljaren påtalade att han hade tappat bort den tredje nyckeln och att han skulle återkomma med besked. Han kontaktades av köparen gällande säljarens återkoppling. Därefter vidtog han flera försök att kontakta säljaren utan att lyckas. Han utgick ifrån att det berodde på att säljaren hade flyttat utomlands. Det var en omständighet som köparen kände till. Trots det uppträdde han aggressivt och otrevligt mot honom. Han och köparen bestämde att de skulle träffas den 1 oktober 2019. Han var dock tvungen att ställa in mötet på grund av att han fick förhinder. Till följd av att han inte lyckades få kontakt med säljaren avseende nyckeln och för att slutligt reglera frågan valde han hjälpsamt att bekosta bytet av nycklar. Anmälarens påstående om att han ska ha uppträtt på ett ignorant sätt och stressat upp anmälaren tillbakavisas. Han har i egenskap av fastighetsmäklare uppträtt på ett korrekt och professionellt sätt som på intet sätt kan tolkas till hans nackdel.

Handlingarna

Fastighetsmäklarinspektionen har i detta ärende granskat de ingivna dokumenten enbart som underlag för bedömningen av de berörda frågeställningarna, så kallad riktad granskning. Dokumentens innehåll i övrigt har alltså inte ingått i granskningen.

Fastighetsmäklarinspektionen har uppmärksammat följande i de ingivna handlingarna.

Överlåtelseavtalet

Av överlåtelseavtalet framgår det att den avtalade tillträdesdagen var den 26 september 2019.

Sms-konversationen mellan anmälaren och mäklaren

Den 30 september 2019 klockan 09:26 skickade anmälaren ett sms till mäklaren och skrev följande.

Hey N, thank you very much for your work!

We’ve already moved in and I was told that you still have spare pair of keys. I can pick them up today evening around 18:30

Mäklaren svarade anmälaren klockan 17:31 samma dag och uppgav följande.

[Namnet på anmälaren] my friend!:)

Im not there today, Will come by you tomorrow is that ok?

Anmälaren svarade klockan 18:58 samma dag.

Hey N, yes, I’m going to be at home around 18:00. Please let me know 30 mins ahead

Den 2 oktober klockan 07:59 skrev anmälaren till mäklaren.

Good morning N, since I ridiculously cannot retrieve a spare key from my apartment, tomorrow I’ll call a locksmith and forward faktura for key replacement to you.

Samma dag svarade mäklaren följande.

Hello [anmälarens namn], sorry about yesterday :)

Will call you later, had so many meetings

Den 3 oktober skrev mäklaren följande till anmälaren.

2 mim

Samma dag svarade anmälaren.

40 mins already

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Mäklarens allmänna omsorgsplikt

Av 8 § fastighetsmäklarlagen framgår det att fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Bestämmelsen har överförts från 1995 års fastighetsmäklarlag. Av förarbetena till den lagen framgår det att formuleringen i allt innebär att mäklarens skyldighet att iaktta god fastighetsmäklarsed inte bara gäller vid fullgörandet av de enskilda förmedlingsuppdragen utan även i andra sammanhang där mäklaren uppträder i sin yrkesroll (prop. 1994/95:14 s. 76). I förarbetena uttalas vidare att en fastighetsmäklare så långt som möjligt ska inta en neutral roll som opartisk mellanman vid förmedling av kontakterna mellan köpare och säljare samt i övrigt arbete som syftar till att underlätta för parterna att träffa avtal med varandra (prop. 1994/95:14 s. 41).

Det är utrett att mäklaren hade tillgång till åtminstone en nyckel som tillhörde bostadsrätten för att kunna genomföra visningar av den. Utredningen i ärendet visar dock att det är motstridigt hur nyckeln därefter hanterades. Å ena sidan har NN angett till inspektionen att han lämnade tillbaka nyckeln till säljaren i samband med att överlåtelseavtalet ingicks. Å andra sidan är det inte den information han har delgett köparen.

Enligt Fastighetsmäklarinspektionens bedömning kan det inte otvetydigt slås fast att NN inte har hanterat nyckeln på det sätt han anger. NN har däremot som fastighetsmäklare ett ansvar för att den information han lämnar är riktig. Det faller inom den allmänna omsorgsplikten att en fastighetsmäklare ska lämna korrekt information till samtliga parter. NN har brustit i sin kommunikation med anmälaren och har därmed agerat i strid med god fastighetsmäklarsed. Med anledning av att agerandet inte kan anses ha påverkat försäljningen i sig bedömer dock Fastighetsmäklarinspektionen att förseelsen är ringa och avstår därför från att meddela någon påföljd.  


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.