Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2019-12-11
Diarienummer: 19-0791
FMI:s beslut: Varning
Laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Objektsbeskrivning

Sammanfattning

Prövning av om mäklaren har upprättat en korrekt objektsbeskrivning när hon har angett att elkostnaden ingick i bostadsrättsföreningens avgift.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen meddelar NN en varning.

Ärendet

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har kritik riktats mot NN avseende ett förmedlingsuppdrag. Till sin anmälan har anmälaren fogat kopior av mejlkonversationer. NN har yttrat sig i ärendet och fogat kopior av objektsbeskrivningen och köpekontraktet.

Anmälan

Anmälaren har uppgett i huvudsak följande.

Mäklaren har angett i objektsbeskrivningen att kostnaden för el ingår i månadsavgiften trots att så inte var fallet. Detta har resulterat i en högre månadsavgift än vad som var förväntat.

Fastighetsmäklarens yttrande

NN har i huvudsak framfört följande.

Det är korrekt att hon felaktigt angett i objektsbeskrivningen att kostnaden för el ingick i månadsavgiften till bostadsrättsföreningen. Uppgiften härrör från en tidigare förmedling i samma förening. Enligt vad som framkommit i efterhand har bostadsrättsföreningen i tiden mellan dessa förmedlingar ändrat detta, vilket har förbisetts. Hon har gentemot anmälaren tagit ansvar för felaktigheten och erbjudit henne viss kompensation för detta. Hon har vidare agerat snabbt och lösningsorienterat så snart hon blivit uppmärksammad på felaktigheten.

I sammanhanget bör det dock tilläggas att säljaren, som får förväntas veta vad som ingår i den avgift de betalar, har godkänt den aktuella beskrivningen innan den tillgängliggjorts för spekulanter. Hon har inte haft skäl att ifrågasätta att säljaren borde reagerat om de ansåg att uppgiften inte var korrekt.

Handlingar

Fastighetsmäklarinspektionen har uppmärksammat följande i de ingivna handlingarna.

Objektsbeskrivning

Följande framgår av objektsbeskrivningen.

”Låg månadsavgift som inkluderar allt, även hushållsström!”

”I avgiften ingår värme, vatten, el”

Mejlkonversationer

Av mejlkonversation framgår att NN medgett för anmälaren att hon felaktigt angett i objektsbeskrivningen att kostnaden för el ingick i månadsavgiften.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Den allmänna omsorgsplikten

Enligt 8 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed.

Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Uppgifter i objektsbeskrivningen

Enligt 18 § första och andra stycket ska fastighetsmäklaren tillhandahålla en tilltänkt köpare som är konsument en skriftlig beskrivning av fastigheten (objektsbeskrivning).

Avser förmedlingen en bostadsrätt ska objektsbeskrivningen bland annat innehålla en uppgift om årsavgift och beslutade ändringar av denna samt driftskostnader (tredje stycket, samma lagrum).

Oavsett om en uppgift är obligatorisk att ta med i objektsbeskrivningen eller inte, ska den vara korrekt i det fall den tas med.

Det är ostridigt att NN i objektsbeskrivningen felaktigt har angivit att elkostnaden för bostadsrättslägenheten ingick i avgiften. Det är visserligen fråga om ett enstaka misstag, men med tämligen stor betydelse för en köpare. Även med beaktande av det NN har fört fram om sina ansträngningar för att kompensera köparen, motiverar överträdelsen en varning.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.