Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2019-12-11
Diarienummer: 19-0761
FMI:s beslut: Återkallelse av registrering
Resultat efter överklagan: Återkallelse av registrering
Laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Redbarhet och lämplighet

Överklagande

Förvaltningsrätten har i dom den 22 juli 2020 avslagit överklagandet. Domen har överklagats till Kammarrätten i Göteborg (mål nr 5241-20). Kammarrätten beslutade den 21 september 2020 att inte meddela prövningstillstånd. Beslutet har överklagats till HFD som den 27 april i mål 6012-20 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Sammanfattning

Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet med anledning av att mäklaren har erhållit ett beslut om skuldsanering.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen återkallar NN:s registrering.

Ärendet

Vid en kontroll av Kronofogdemyndighetens register uppmärksammade Fastighetsmäklarinspektionen att fastighetsmäklaren NN hade fått ett beslut om skuldsanering. Informationen framgick av ett utdrag från registret daterat den 20 mars 2019. Till följd av informationen i utdraget beslöt Fastighetsmäklarinspektionen den 27 maj 2019 att öppna ett tillsynsärende mot NN.

Med anledning av ärendet kontaktade Fastighetsmäklarinspektionen Kronofogdemyndigheten den 25 november 2019. Kronofogdemyndigheten uppgav bland annat att några ansökningar om omprövning av skuldsaneringsbeslutet har inkommit, eftersom NN inte ska ha skött sina betalningar enligt avbetalningsplanen. Han har emellertid betalat ikapp dessa och Kronofogdemyndigheten har därför valt att inte ändra beslutet om skuldsanering.

Handlingarna

Beslut om skuldsanering från Kronofogdemyndigheten, den 25 januari 2019

Under rubriken ”Kronofogdens bedömning” framgår bland annat följande.

”NN:s nya framräknade betalningsutrymme uppgår till 3 696 kr som han ska betala varje månad från och med februari 2019 till och med september 2023. December och juni är betalningsfria månader, då ska han inte betala något.”

Förslag om skuldsanering från Kronofogdemyndigheten, den 25 januari 2019

Av handlingarna framgår bland annat följande.

”Sammanfattning av förslaget

Du ska totalt betala 183 028 kronor under skuldsaneringen.

Din betalningsplan löper från och med februari 2019 till och med september 2023.

I juni och december ska du inte betala något – det är betalningsfria månader.

(…)

Ansökan och utredning

Dina personliga och ekonomiska förhållanden

(…)

Under några år fram till 2016 när du arbetade som mäklare taxerade du mellan 522 222 kr och 608 864 kr per år. Du har uppgett att du inte kommer återgå till något liknande arbete i framtiden på grund av att du inte klarar av stressen och pressen som det innebär och kommer därför troligtvis inte taxera upp emot de summorna igen.

(…)

Dina skulder

Din totala skuldbörda uppgår enligt inkomna fordringsanspråk till 1 522 862 kr.

Av de totala skulderna avser 213 236 kr studieskulder som inte har förfallit till betalning. Dessa omfattas inte av en eventuell skuldsanering.

Merparten av skulderna avser lån utan säkerhet och krediter för konsumtion. I övrigt finns skulder avseende privata lån om 600 000 kr. Merparten av skulderna har uppkommit mellan 2005 och 2017.

Du uppger att betalningsproblemen uppstod 2009 när du började arbeta som mäklare efter din utbildning. Du mådde dåligt av stressen och fick ett alkohol- och drogmissbruk som ledde till att du tog lån och krediter för att finansiera ditt missbruk. 2012 uppger du att du tappade du kontrollen, inte bara över ekonomin utan över ditt liv.

Du har genomgått behandling för ditt missbruk och är sedan mitten av 2017 fri från ditt missbruk.

Du har betalat på skulderna genom utmätning i din inkomst när utrymme har funnits. Du har tagit kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare för att få hjälp och stöd med att komma tillrätta med din ekonomiska situation.”

Utdrag från Kronofogdemyndighetens register, den 29 november 2019

Under rubriken ”Betalningsanmärkningar och skuldsaldo” framgår bland annat följande.

Betalningsanmärkningar – sammanfattning

  Antal Summa Senaste datum
Betalningsföreläggande utslag och tredskodomar 0 0  
Restförda skatter/avgifter 1 4680 2018-04-11
Utmätningsförsök Ja    
Skuldsanering Ja    

Utredningsrapporter och återtagningsmål

Datum Ärende
2018-07-12 Kontroll av löneförhållande avseende löneutmätning
Registerforskning vid fullständig tillgångsundersökning

Skuldsanering

Datum Ärende
2019-01-25 Beslut om skuldsanering har vunnit laga kraft. Signalen skickas 26 dagar 3 efter att beslutet fattats.

Betalningsanmärkningar – specifikation utslag, restförda skatter och tredskodomar

Datum Belopp Anmärkningstyp
2017-04-12 4 680 Restf. Studiemedelsavgifter

Aktuellt skuldsaldo hos KFM

Typ Antal Summa kr
Allmänna mål 0 0
Enskilda mål 0 0

Fastighetsmäklarens yttrande

NN har uppgett i huvudsak följande.

Han ådrog sig skulderna huvudsakligen med anledning av ett substansberoende. Efter flera försök till behandling fick han under år 2017 chansen till en tolvstegsbehandling som han genomförde under drygt fem månader och han har levt ett nyktert liv sedan dess. Han har inte ådragit sig fler skulder och följer den överenskomna avbetalningsplanen.

NN arbetar nu som kontorsassistent och fastighetsmäklare, vilket fungerar bra för både honom och hans arbetsgivare. Han trodde tidigare att han inte skulle arbeta vidare som fastighetsmäklare med hänsyn till den position han då var i (avseende skuldsaneringen). Han har dock ändrat sig och känner att han är trygg nu när han har en lång nykterhet bakom sig och har lärt sig att lägga upp sitt arbete efter hur mycket han känner att han orkar med.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Mäklarens redbarhet och lämplighet

Enligt 29 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska Fastighetsmäklarinspektionen återkalla registreringen för den fastighetsmäklare som inte längre uppfyller bland annat det krav på redbarhet och övrig lämplighet som uppställs i 6 § 5 p. samma lag eller som handlar i strid med sina skyldigheter enligt lagen. Om det kan anses tillräckligt får inspektionen i stället för att återkalla registreringen meddela en varning eller erinran. Är förseelsen ringa får inspektionen avstå från att meddela någon påföljd.

Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 8 § i 1995 års fastighetsmäklarlag. I förarbetena till den lagen anges att redbarhetsrekvisitet tar sikte på en fastighetsmäklares allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet. Redbarheten ska motsvara de krav som bör ställas på en fastighetsmäklare mot bakgrund av den i flera avseenden ansvarsfulla förtroendeställning som fastighetsmäklaren intar i förhållande till både uppdragsgivaren och dennes motpart. I kravet på redbarhet ligger också ett krav på redbarhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan en underlåten betalning eller amortering av skulder med ränta eller annan misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet som fastighetsmäklare (prop. 1994/95 s. 65 ff.).

En fastighetsmäklare har en ansvarsfull förtroendeställning i förhållande till sin uppdragsgivare och dennes motpart. Det är därför av stor vikt att mäklaren är skötsam när det gäller bland annat ekonomiska angelägenheter (se prop. 1994/95:14, s. 66 f., Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9228-14 från den 30 september 2015 samt RÅ 1999 ref. 24). Kravet på ekonomisk redbarhet existerar för att skydda konsumenter om fastighetsmäklaren har så dålig ekonomi att han eller hon riskerar att sätta sitt eget intresse framför konsumentens.

NN har beviljats skuldsanering och har i nuläget inga skulder hos Kronofogdemyndigheten. Det finns en beslutad avbetalningsplan av Kronofogdemyndigheten och de har hittills inte funnit skäl att ompröva skuldsaneringsbeslutet. Fastighetsmäklarinspektionen betvivlar inte att NN har för avsikt att bli skuldfri, men ser allvarligt på Kronofogdemyndighetens uppgifter om att flera begäranden om omprövning av skuldsaneringsbeslutet har inkommit med anledning av att NN inte ska ha skött sina betalningar enligt avbetalningsplanen. Ett skuldsaneringsbeslut kan när som helst kan bli föremål för omprövning, i vilket fall NN skulle ha samma betydande skuldsaldo som innan saneringen, dock med avdrag för de belopp som han redan har återbetalat. Fastighetsmäklarinspektionen beaktar också att när Kronofogdemyndigheten fattar ett beslut om skuldsanering är det sökandens möjlighet att betala tillbaka skulden som bedöms, varför det vore orimligt av Fastighetsmäklarinspektionen att behandla en person som beviljats skuldsanering bättre än en person som inte har beviljats ett sådant beslut. Att NN har beviljats skuldsanering bör därför inte påverka bedömningen av hans redbarhet och lämplighet (se Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 7 november 2018 i mål nr. 2098-18 och Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 6 september 2017 i mål nr 16764-16). NN har också återgått till att arbeta som fastighetsmäklare, tillika samma yrke som enligt NN själv var den ursprungliga anledningen till att han inledde sitt substansmissbruk och därigenom försatte sig i ekonomisk skuld.

Vid en samlad bedömning av vad som kommit fram i ärendet anser Fastighetsmäklarinspektionen att NN inte kan anses uppfylla kravet på redbarhet och lämplighet enligt fastighetsmäklarlagen. Fastighetsmäklarinspektionen finner att NN:s registrering som fastighetsmäklare ska återkallas.

Skiljaktig mening

Skulder av den storlek som NN har haft ger normalt skäl för Fastighetsmäklarinspektionen att ifrågasätta fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet. Av utredningen framgår dock inte annat att NN löpande betalar av det belopp som han enligt skuldsaneringsbeslutet ska återbetala och att han inte har ådragit sig några nya skulder. Kronofogdemyndigheten har inte heller funnit anledning att ompröva beslutet. Jag ser dock allvarligt på Kronofogdemyndighetens uppgifter om att flera begäranden om omprövning av skuldsaneringsbeslutet har inkommit med anledning av att NN inte ska ha skött sina betalningar enligt den med hans långivare uppgjorda avbetalningsplanen.

Det har framkommit att det var stressen som NN upplevde i samband med sitt arbete som fastighetsmäklare som gav upphov till hans missbruk och sedermera hans skulder. Han arbetar nu endast delvis som fastighetsmäklare och har enligt egen utsago lärt sig att lägga upp sitt arbete efter hur mycket han orkar med, vilket fungerar väl för både honom och hans arbetsgivare. NN har också genomgått behandling för sina missbruksproblem och är nykter sedan år 2017. Även innan behandlingen hänförde hans skulder inte sig på något sätt till hans uppdragsgivare eller dennes motparter. Risken att NN ska ådra sig nya skulder, i synnerhet sådana som hänför sig till hans yrkesutövning, framstår därför som låg.

Vid en samlad bedömning av vad som kommit fram i ärendet finner jag att det förefaller osannolikt att NN inte skulle fortsätta att betala av sina skulder eller att han skulle sätta sina egna intressen framför en konsuments. Påföljden kan därför stanna vid en varning. Jag förväntar mig dock att Fastighetsmäklarinspektionen kommer att fortlöpande hålla sig underrättad om NN uppfyller de krav på redbarhet och lämplighet som ställs på en fastighetsmäklare.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.