Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2019-09-25
Diarienummer: 19-0759
FMI:s beslut: Erinran
Laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Redbarhet och lämplighet

Sammanfattning

Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och lämplighet med anledning av en brottmålsdom.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en erinran.

Ärendet

Fastighetsmäklarinspektionen har vid en kontroll i Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppmärksammat att fastighetsmäklaren NN av tingsrätten har dömts för misshandel. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med dagsböter. Domen har vunnit laga kraft.

Med anledning av domen har Fastighetsmäklarinspektionen den 27 maj 2019 beslutat att inleda ett tillsynsärende gällande NN.

NN har fått tillfälle att yttra sig över domen.

Handlingarna

NN dömdes den 11 maj 2016 av tingsrätten för misshandel till villkorlig dom i förening med 50 dagsböter. Av domen framgår det att brottet begicks den 8 augusti 2015.

Fastighetsmäklarens yttrande

NN har uppgett i huvudsak följande.

Det var fråga om en engångsföreteelse. Det som hände är något han verkligen ångrar och som han skäms för. Han är inte en våldsam person utan han är av uppfattningen att bråk inte leder till något gott. Han kan inte i efterhand ta tillbaka sitt agerande. Han fick sin påföljd av tingsrätten och det kommer aldrig att hända igen. Agerandet speglar inte honom som person. Det är naturligtvis inte ett vanligt beteende för honom och påverkar inte hans lämplighet som fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Enligt 6 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) krävs för att en fastighetsmäklare ska registreras bland annat att mäklaren är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare.

Enlig 29 § samma lag ska Fastighetsmäklarinspektionen återkalla registreringen för den som inte längre uppfyller kraven enligt 6 §. Om det kan anses tillräckligt får inspektionen i stället meddela en varning eller erinran. Om förseelsen är ringa får inspektionen underlåta att meddela någon påföljd.

Av förarbetena till 29 § fastighetsmäklarlagen (prop. 1994/95:14 s. 66 och prop. 2010/11:15 s. 64) framgår att prövningen av den personliga lämpligheten handlar om att personens allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet ska motsvara de krav som bör ställas på en mäklare mot bakgrund av den i flera avseenden ansvarsfulla förtroendeställning som en mäklare intar i förhållande till både uppdragsgivaren och dennes motpart. Om det finns indikationer på att personen har begått en brottslig gärning är det i första hand fällande domar beträffande förmögenhetsbrott, ekonomisk brottslighet och våldsbrott som bör uppmärksammas. Vid prövningen bör exempelvis beaktas hur långt tillbaka i tiden brottsligheten ligger, brottets art och svårighet, om det är fråga om ett enstaka brott eller flera och om det har förekommit upprepade lagföringar.

Misshandel är ett brott av allvarlig art som kan ge anledning att ifrågasätta en fastighetsmäklares lämplighet. NN har gjort sig skyldig till brott vid endast ett tillfälle och den aktuella gärningen ligger fyra år tillbaka i tiden. Det har inte kommit fram några uppgifter om att den brottsliga gärningen skulle ha någon direkt koppling till NN:s yrkesmässiga verksamhet som fastighetsmäklare. Det kan enligt Fastighetsmäklarinspektionens bedömning inte befaras att han kommer att återfalla i brott. Med hänsyn till detta finner Fastighetsmäklarinspektionen att påföljden kan stanna vid en erinran.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.