Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2019-12-11
Diarienummer: 19-0443
FMI:s beslut: Erinran
Laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Marknadsföring

Sammanfattning

Prövning av fastighetsmäklarens marknadsföring av den egna förmedlingsverksamheten.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en erinran.

Ärendet

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har kritik framförts mot fastighetsmäklaren NN. Kritiken gäller att anmälaren har fått oadresserad direktreklam från det mäklarföretag NN är franchisetagare för trots att han har motsatt sig det.

NN har yttrat sig över anmälan.

Anmälan

Anmälaren har anfört i huvudsak följande.

Vid lunchtid fredagen den 1 mars 2019 hängde två personer något på dörrhandtaget till hans hus. Han vet att det även gjordes på flera andra hus i närheten. Det visade sig senare vara marknadsföring. Det gjordes trots att han har en skylt på sin postlåda som säger ”Nej tack till reklam”.  Han och övriga i familjen var bortresta och han behövde ringa in hjälp för att kontrollera vad som hade hängts på dörren eftersom han blev orolig för att det handlade om förberedelse till bostadsinbrott. Han upplevde det frustrerande eftersom han hade vidtagit alla tänkbara åtgärder för att inte skylta med att huset stod tomt när familjen reste bort. Det omintetgjordes när något hängdes på ytterdörren som var väl synligt från gatan. Det visade sig vara reklam från [namnet på ett mäklarföretag]. Reklamen informerade om att många söker bostad i det aktuella området.

Han anser att den ansvariga mäklaren NN som är franchisetagare för det aktuella mäklarföretaget har agerat i strid med såväl god marknadsföringssed som god fastighetsmäklarsed och har visat brist på omdöme och kunskap om skydd mot inbrott i bostäder. Genom marknadsföringsåtgärden kringgår man medvetet postlådor med budskapet ”Nej tack till reklam” och ökar markant risken för bostadsinbrott genom att tydligt visa vilka bostäder som står tomma.

Fastighetsmäklarens yttrande

NN har uppgett i huvudsak följande.

Hon och hennes kollegor blev väldigt förvånade över klagomålet när det nådde dem. Avsikten var att på ett trevligt sätt dela ut en godispåse och ett erbjudande med en värdecheck om 5 000 kronor i rabatt på arvodet om man tecknade ett förmedlingsuppdrag före ett visst datum. Anmälaren kontaktade kontoret per mejl med anledning av händelsen och hon svarade honom då och bad om ursäkt. Hon förklarade att mäklarföretaget inte kommer att använda sig av den typen av marknadsföringskampanj igen. Hon har inte haft något uppsåt i handlingen och beklagar verkligen om det väckte oro och förtret.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Mäklarens allmänna omsorgsplikt

Enligt 8 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska en fastighetsmäklare utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Bestämmelsen har överförts från 1995 års fastighetsmäklarlag. Av förarbetena till den lagen framgår det att formuleringen i allt innebär att mäklarens skyldighet att iaktta god fastighetsmäklarsed inte bara gäller vid fullgörandet av de enskilda förmedlingsuppdragen utan även i andra sammanhang där mäklaren uppträder i sin yrkesroll. Det kan exempelvis gälla mäklarens marknadsföring av sina tjänster (prop. 1994/95:14 s. 76).

Marknadsföringen

Fastighetsmäklarinspektionen har tillsyn över fastighetsmäklaren personligen. I den mån en mäklare använder sig av otillbörlig reklam i samband med marknadsföringen av sin förmedlingstjänst kan inspektionen normalt ingripa med stöd av fastighetsmäklarlagen.

Av 21 § marknadsföringslagen (2008:486) framgår det att en näringsidkare inte får kontakta en konsument i marknadsföringssyfte via oadresserad direktreklam om konsumenten tydligt motsatt sig det. I fråga om oadresserad direktreklam anges det i förarbetena till bestämmelsen att det bör vara tillräckligt att det på brevlådan eller i omedelbar anslutning till brevinkastet anges att den enskilde inte önskar någon reklam (prop. 1999/2000:40 s. 41). Ett sådant motsättande kan alltså göras genom en så kallad ”Nej tack-skylt. Enligt 5 och 6 §§ samma lag, ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och vara tillbörlig.

Konsumentverket utövar tillsyn över företags marknadsföring och Konsumentombudsmannen (KO) kan utfärda förelägganden eller föra talan inför Patent- och marknadsdomstolen.

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska näringsidkaren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha oadresserad direktreklam.

Branschorganisationen SWEDMA anger i sina ”Etiska regler för oadresserad direktreklam (ODR)” att det strider mot god sed vid direktmarknadsföring att dela ut reklam till hushåll som genom klart och entydigt anslag vid brevlådan avböjt sådana försändelser (exempelvis en Nej tack-skylt). Vidare uttalas att det även strider mot god sed att medvetet utforma oadresserad direktreklam på ett sådant sätt att distributionen inte ska hindras av den typen av skyltar.

DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring) utgör ett exempel på näringslivets egenåtgärder. Nämnden prövar ärenden som rör god marknadsföringssed och har uttalat att ovan nämnda ger uttryck för god sed vid direktmarknadsföring.

Marknadsföringen får som Fastighetsmäklarinspektionen uppfattar det antas ha marknadsfört det företag som NN driver i egenskap av franchisetagare. NN har i sitt yttrande inte motsatt sig uppgiften att den aktuella marknadsföringen har delats ut till anmälaren utan har tvärtom bekräftat anmälarens uppgifter. Fastighetsmäklarinspektionen finner därför att NN omfattas av ansvaret för marknadsföringen.

Av utredningen i ärendet framgår det att marknadsföringen har delats ut till anmälarens hushåll trots att han har motsatt sig oadresserad direktreklam. Förseelsen utgör en överträdelse av förbudet att göra så. Fastighetsmäklarinspektionen anser att mäklaren har agerat i strid med god marknadsföringssed och därmed också i strid med god fastighetsmäklarsed. Förseelsen motiverar en erinran.

Övrigt

Det som i övrigt har kommit fram i ärendet ger inte anledning till någon åtgärd av Fastighetsmäklarinspektionen.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.