Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2022

Så tycker mäklarna om FMI och konsumenterna om mäklarna

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har ett viktigt uppdrag. Det anser både mäklare och konsumenter. Däremot är det få konsumenter som känner till FMI och som har kunskap om vilka skyldigheter mäklaren har i ett förmedlingsuppdrag. Detta framgår i en marknadsundersökning som genomförts under hösten.

I undersökningen har både mäklare och konsumenter fått tycka till om FMI, mäklarbranschen och synen på lockpriser. Över 1 800 mäklare och 1 200 konsumenter har deltagit i undersökningen som genomförts av Mistat på uppdrag av FMI.

I undersökningen kan vi konstatera att konsumenterna och mäklarna är överens i sina svar på frågan om det är viktigt att vi finns som tillsynsmyndighet inom mäklarbranschen. 95 procent av konsumenterna och 93 procent av mäklarna säger att det är ganska eller mycket viktigt att vi har en tillsynsmyndighet som registrerar och godkänner fastighetsmäklare, utövar tillsyn och informerar om god fastighetsmäklarsed.

Tårtdiagram. Konsumenterna. Inte alls viktigt: 1 %. Inte särskilt viktigt: 4 %. Ganska viktigt: 32 %. Mycket viktigt: 63%.
Diagram. Mäklarna. Inte alls viktigt: 2 %. Viktigt: 5 %. Ganska viktigt: 23 %. Mycket viktigt: 70 %.

Kännedomen om FMI är låg hos konsumenterna. Endast 24 procent av de svarande säger att de hört talas om eller känner till Fastighetsmäklarinspektionen. Mäklarna som antogs känna till FMI tillfrågades i stället om sin uppfattning om myndigheten och dess arbete.

Vad tycker mäklarna om FMI?

På frågan - ”Hur nöjd är du med Fastighetsmäklarinspektionen?” - ges en delad bild där 42 procent av mäklarna anser sig ganska eller mycket nöjda, 17 procent svarar ”inte särskilt nöjd” eller ”inte alls nöjd”. Resterande 40 procent är neutrala eller uppger att de inte har någon uppfattning.

Diagram. Hur nöjd är du som mäklare med FMI. Betyg 1 (inte alls nöjd): 7 %. Betyg 2: 10 %. Betyg 3: 22 %. Betyg 4: 36 %. Betyg 5 (mycket nöjd): 18 %.

Diagram: hur nöjd är du med FMI?

Även på frågan om hur väl FMI motsvarar mäklarnas förväntningar ges en liknande bild i svarsfördelningen. Generellt finns en trend att mäklare i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har en mer kritisk inställning till FMI än hela gruppen mäklare tillsammans.

Övergripande betyg

De tillfrågade mäklarna fick också ge FMI övergripande betyg inom sex områden utifrån de kontakter de haft.

  • Vänligt och trevligt bemötande
  • Återkommer med svar inom utlovad tid
  • Tar ansvar för sina åtaganden
  • Kompetens att svara på frågor
  • Professionellt bemötande
  • Svarar snabbt

Där svarade en stor andel att de inte kan ge ett omdöme, sannolikt för att de inte har haft några kontakter med FMI att ta ställning till. Hos de som lämnar ett omdöme är det till största delen positivt med positiva svar på mellan 30–40 procent på samtliga områden. Mest kritik ges inom ämnet ”tar ansvar för sina åtaganden” där 13 procent ger negativt betyg.

Övergripande betyg i kontakt med FMI. Nästan hälften har ingen uppfattning. Högst betyg får vänligt och trevligt bemötande.

Diagram: Övergripande betyg inom olika områden

Information från FMI

Mäklarna tycks uppskatta den information som FMI ger till mäklarna då endast sju procent ger negativt betyg på frågan om FMI har uppdaterad och lätt tillgänglig information på webben medan 74 procent ger ett positivt omdöme. Även frågan om hur värdefull den information som FMI ger till mäklarna möts med övervägande positiva omdömen, 82 procent svarar ganska eller mycket värdefull, elva procent svarar inte särskilt värdefull eller inte alls värdefull.

Diagram. Information från FMI. Ingen uppfattning: 7 %. Inte alls värdefull: 3 %. Inte särskilt värdefull: 8 %. Ganska värdefull: 42 %. Mycket värdefull: 40 %.

Diagram: Information från FMI

Vad tycker konsumenterna?

Konsumenterna som tillfrågats i undersökningen är mellan 25–79 år och har i olika utsträckning varit aktiva på fastighetsmarknaden. Ungefär sex av tio svarande uppger att de antingen har köpt eller sålt de senaste fem åren eller har haft planer på att köpa eller sälja under samma period. Hälften av de tillfrågade har varit på visning någon eller flera gånger under de senaste fem åren.

Det allmänna förtroendet hos konsumenterna för yrkeskåren fastighetsmäklare är blandat, men är högst hos de som sålt eller köpt en bostad. Av alla tillfrågade svarade 27 procent med positivt omdöme, 20 procent med negativt och den största delen svarar neutralt eller uppger att de inte kan svara.

Diagram. Konsumenternas förtroende för yrkeskåren fastighetsmäklare. Kan ej svara: 10 %. Betyg 1 (mycket litet förtroende/inget alls): 5 %. Betyg 2: 15 %. Betyg 3: 43 %. Betyg 4: 24 %. Betyg 5 (mycket stort förtroende): 3 %.

Diagram: Förtroende för mäklare

Av de som sålt en bostad ger 57 procent ett positivt omdöme och av de som köpt är samma siffra 47 procent.

Av de som uppgett att de köpt eller sålt en bostad de senaste fem åren uppger åtta procent att de att de har framfört klagomål eller gjort en anmälan mot en mäklare, av samma grupp svarar ytterligare 17 procent att de har funderat på att klaga/anmäla. På följdfrågan - ”vart vände du dig, till vem skulle du vända dig med ditt klagomål/din anmälan?” - svarar 60 procent att de vänt sig direkt till mäklaren eller till mäklarföretaget. Tio procent svarar Fastighetsmäklarinspektionen.

Kunskap hos konsumenterna

Som tidigare nämnts svarar endast 24 procent av konsumenterna att de känner till att det finns en statlig myndighet med särskilt ansvar för just fastighetsmäklare, ytterligare 14 procent uppger att de är tveksamma men känner igen namnet. Kännedomen är dock högre hos de som varit aktiva på marknaden de senaste åren och är 49 procent hos de som köpt eller sålt under de senaste tolv månaderna.

Konsumenterna fick också frågan hur bra kunskap de anser sig ha när det gäller vilka skyldigheter en mäklare har gentemot köpare eller säljare av en bostad. Där svarar 20 procent att de anser sig ha ganska eller mycket bra kunskap, varav endast tre procent svarar mycket bra. Lite mer än dubbelt så många, 44 procent, svarar att de har ganska eller mycket dålig kunskap. 36 procent anser sig ha medelgod kunskap.

Diagram. Kunskap hos konsumenterna. Mycket dålig: 14 %. Ganska dålig: 30 %. Medelgod: 36 %. Ganska bra: 17 %. Mycket bra: 3 %.

Diagram: kunskap hos konsumenterna

Kunskapen är något högre hos de som varit aktiva på marknaden. Av de som köpt eller sålt de senaste tolv månaderna svarar 29 procent ganska eller mycket bra.  

Lockpriser

Både mäklare och konsumenter upplever lockpriser som ett problem för branschen, av konsumenterna svarar 74 procent att de anser att användandet av lockpriser skulle vara ett problem vid köp av ny bostad. Av mäklarna anger 61 procent att de ser användandet av lockpriser som ett problem för branschen och fastighetsmäklare.

På frågan hur vanlig förekommande lockpriser är svarar 53 procent av konsumenterna att det är vanlig eller väldigt vanligt förekommande. Av mäklarna svarar 33 procent att det är vanligt eller väldigt vanligt. I storstäderna är det fler av mäklarna som svarar att det är vanligt förekommande, 44 procent. Samma grupp svarar däremot i lägre grad att de ser lockpriser som ett problem.

Diagram. Konsumenterna om lockpris. Vet ej/kan inte svara: 28 %. Förekommer inte alls vad jag kan se: 1 %. Väldigt sällan förekommande: 3 %. Förekommer sällan: 15 %. Vanligt förekommande: 41 %. Väldigt vanligt förekommande: 12 %.

Diagram: Konsumenterna om lockpris

Diagram. Mäklarna om lockpris. Förekommer inte alls vad jag kan se: 6 %. Väldigt sällan förekommande: 22 %. Förekommer sällan: 39 %. Vanligt förekommande: 24 %. Väldigt vanligt förekommande: 9 %.

Diagram: Mäklarna om lockpris

Avslutningsvis tillfrågades både mäklare och konsumenter om vad de anser ska finnas med i annonsen/marknadsföringen av en bostad som är till salu. Där skiljer sig svaren åt på ett markant sätt då 63 procent av konsumenterna svarar att de tycker att både utgångspris och det bedömda marknadsvärdet ska finnas med i en annons. Mäklarna svarar å andra sidan entydigt med 73 procent att endast utgångspris ska finnas med, bara nio procent av mäklarna instämmer med konsumenterna.

Senast uppdaterad 2022-11-01