Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2022

Remissyttrande över betänkandet ”Ett register för alla bostadsrätter"

Fastighetsmäklarinspektionen har lämnat ett yttrande på finansdepartementets betänkande ”Ett register för alla bostadsrätter”. FMI anser att förslagen är bra och genomtänkta och tillstyrker betänkandet.

FMI ser positivt på att registret föreslås omfatta alla bostadsrätter och att Lantmäteriet föreslås ansvara för registret. FMI vill också särskilt framhålla de positiva effekter som utredningens förslag förväntas bidra till såsom ökad transparens, likhet och tydlighet. Detta gagnar konsumenter, mäklare, kreditgivare och myndigheter. Andra viktiga förväntade effekter av förslagen är försvårandet av brottslig verksamhet såsom penningtvätt, bedrägerier och olika former av välfärdsbrott. Pantsättningen av bostadsrätter blir också betydligt säkrare och i överensstämmelse med hur systemet fungerar vid pantsättning av fastigheter.

FMI anser dock att det ur mäklarens och i slutänden konsumenternas synvinkel hade varit ännu bättre om bostadsrättsregistrets innehåll fullt ut hade omfattat alla de uppgifter som mäklaren behöver tillgång till i samband med förmedling av bostadsrätt, som exempelvis uppgift om vem som har rätt att förfoga över bostadsrätten. Det hade också varit bra om de uppgifter som föreslås ingå i registret, såsom andelstal och lägenhetens storlek, med större säkerhet hade varit korrekta.

FMI har förståelse för de avvägningar som gjorts i utredningen avseende vilka krav som är rimliga att ställa på bostadsrättsföreningarna och även den hänsyn som måste tas till skyddet av personuppgifter. FMI anser därför att förslagen innebär så stora och viktiga förbättringar att FMI trots ovanstående invändningar ändå väljer att fullt ut tillstyrka remissen i dess helhet.

Senast uppdaterad 2023-01-25