Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2021

Två nya föreskrifter börjar gälla den 1 augusti

Den 1 augusti börjar två nya föreskrifter att gälla. Det gäller föreskrifter för registrering, där det införs nya och ändrade krav i samband med registrering eller återregistrering för mäklare. Det gäller också föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som uppdaterats med anledning av den nya fastighetsmäklarlagen som trädde i kraft den 1 juli 2021.

Nya föreskrifter om registrering för mäklare

Sammanfattat är det dessa fyra nyheter som införs i samband med nya registreringsföreskriften:

  • En ny registreringskategori, särskild registrering för hyresförmedling, infördes i lag den 1 juli och de krav som gäller för den registreringskategorin har tillförts. De som berörs av införandet av den nya registreringskategorin är de hyresförmedlare och företagsförmedlare som förmedlar hyresrätter där månadskostnaden motsvarar eller överstiger 10 000 euro. Bland annat föreslås krav på praktisk utbildning i tio veckor hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter och att praktiken ska omfatta de moment som normalt ingår i en förmedling av hyresrätter med fokus på penningtvättsrutiner. Nytt krav har tillförts, som beror på lagändring.
  • Krav på originalhandlingar eller vidimerade kopior har tagits bort och det räcker nu med kopior av handlingar. I tidigare registreringsföreskrift anges att bevis och intyg ska vara i original eller bestyrkta kopior av originalhandlingen. I den nya föreskriften krävs endast att bevis eller intyg ska vara skrivna på eller översatta till svenska eller engelska. Detta möjliggör också ett effektivare ansökningsförfarande med digital hantering. Kravet har mildrats.
  • Krav vid återregistrering för mäklare som haft fullständig registrering har ändrats så att istället för att kontrollera om den utbildning som sökande åberopat vid första registrering fortfarande överensstämmer med aktuella krav så krävs att ett kunskapsprov ska ha genomförts. Med anledning av att regelverket är under ständig förändring är det viktigt att kunskapen som åberopas vid återregistrering är aktuell. Ett kunskapstest anses vara ett mer relevant och bättre krav än tidigare, då det säkerställer att mäklaren faktiskt har de kunskaper som krävs för att minska risken för stora konsumentskador. Kunskapstestets omfattning begränsas till juridiken inom de fyra huvudområden som är mest centrala. Det förändrade kravet för återregistrering kommer att gälla de som ansöker om återregistrering efter den sista december 2021. Kravet har ändrats.
  • I tidigare föreskrifter fanns en undantagsregel, ”tvåfem”-regel, som innebar att den som varit registrerad och verksam i minst två år och därefter avregistrerad i upp till tre år innan ansökan om återregistrering inte behövde visa upp intyg om utbildningskrav. Undantagsregeln ersätts med en fem-årsregel som innebär att den som varit registrerad och verksam någon tid och därefter är avregistrerad i upp till fem år innan ansökan om återregistrering inte behöver uppvisa uppfyllande av utbildningskrav. Ändringen möjliggör en rimlig tid av frånvaro för till exempel på varandra efterföljande föräldraledigheter. Ett annat skäl är att få fler overksamma mäklare att avregistrera sig under perioder då de inte är verksamma. Kravet har mildrats.

Föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Den nya fastighetsmäklarlagen som trädde ikraft den 1 juli 2021 har delvis tillkommit med anledning av att Sverige ska leva upp till kraven enligt EU:s penningtvättsdirektiv och ändringsdirektivet, som syftar till att förhindra att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därför utfärdas nu nya föreskrifter inom området.

Föreskrifterna reglerar vad fastighetsmäklare eller fastighetsmäklarföretag med särskild registrering för hyresförmedling eller fullständig registrering ska göra för att förhindra att deras verksamheter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Föreskrifterna innebär bland annat ett krav på att mäklare och mäklarföretaget ska utvärdera den allmänna riskbedömningen regelbundet, minst en gång per år och uppdatera den vid behov. Det ska också finnas rutiner och riktlinjer för kundkännedomsåtgärder, övervakning och rapportering och behandling av personuppgifter.

I de fall mäklarföretagen har fastighetsmäklare som bedriver sin verksamhet som anställda i mäklarföretaget så är det den juridiska personens skyldighet att följa ovan nämnda bestämmelser.

Mäklarföretaget ska också ha rutiner och riktlinjer avseende lämplighetsprövning och utbildning av anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten. Företaget ska även skydda dem från hot, hämnd och andra fientliga åtgärder till följd av att de fullgör verksamhetsutövarens skyldigheter enligt lagen. Slutligen så finns även krav att mäklarföretagen ska säkerställa att det finns en funktion som ansvarar för verksamhetsutövarnas regelefterlevnad och interna kontroll.

De nya föreskrifterna hittar du i sin helhet via länken nedan. 

Senast uppdaterad 2021-08-02