Att tänka på i coronatider

Den pågående pandemin påverkar så klart även bostadsaffärer. Mäklare behöver hitta alternativ till traditionella visningar och kanske utföra delar av förmedlingsuppdraget på distans. Då finns det saker som är särskilt viktiga att tänka på.

Spridningen av coronaviruset gör att mäklare får ta till alternativa, ofta digitala, lösningar i sina uppdrag. Då finns det några saker som är bra att komma ihåg.
Spridningen av coronaviruset gör att mäklare får ta till alternativa, ofta digitala, lösningar i sina uppdrag. Då finns det några saker som är bra att komma ihåg.

Visning

Coronaläget gör att det uppstår nya, digitala visningslösningar där spekulanter inte behöver besöka den bostad som säljs. Oavsett visningsform är mäklaren skyldig att lämna en objektsbeskrivning till alla tilltänkta köpare (om köparen räknas som ”konsument” – alltså inte är ett företag, exempelvis). Med tilltänkta köpare menas inte bara den slutlige köparen utan alla personer som överväger att lägga ett bud på objektet. Beskrivningen ska samla informationen i en handling. Det är inte tillåtet att hänvisa till andra handlingar för att hitta informationen om bostaden. Det finns inget krav på att objektsbeskrivningen måste lämnas till konsumenten i fysisk form. Oavsett i vilken form den lämnas har dock mäklaren en skyldighet att se till att alla tilltänkta köpare faktiskt tar del av den.

Visningen är ett sätt för mäklaren att marknadsföra bostaden och det är viktigt att det görs korrekt. Oavsett hur bostaden visas ska mäklaren se till att marknadsföringen beskriver den på ett sätt som stämmer överens med verkligheten.

Köparens undersökningsplikt

Mäklaren ska lämna skriftlig information om köparens undersökningsplikt och göra vad hen kan för att köparen undersöker objektet. Informationen ska beskriva vad undersökningsplikten innebär för köparen och den ska lämnas skriftligt och i så god tid att köparen hinner undersöka bostaden innan kontraktsskrivningen.

Som köpare bör man vara medveten om att det inte räcker med att se bilder eller video på bostaden för att ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Köparen, eller någon oberoende part som köparen utser, behöver besöka bostaden på plats för att undersöka den.

Kontraktsskrivning

Genomgång av kontrakt inför kontraktsskrivning bör göras av mäklaren vid ett personligt möte. Under den pågående pandemin kan man överväga om alternativa lösningar kan användas. Kanske kan genomgång med parterna inför kontraktsskrivning ska digitalt via ett trepartssamtal, Skype eller liknande? Det finns inget som hindrar att själva påskriften av kontraktet sker på distans, men det kan medföra att mäklaren behöver vidta särskilda försiktighetsmått. Se till exempel rubriken ”åtgärder för kundkännedom” nedan.

Tillträde

Vid tillträdet träffas vanligen mäklaren, säljaren och köparen på mäklarens kontor eller köparens bank. Men det är också möjligt att genomföra tillträdet på distans, vilket kan passa bra för den som vill undvika sociala kontakter på grund av pandemin. Det är också möjligt att en eller båda parterna representeras av ombud med fullmakt. Mäklaren är i princip skyldig att närvara vid tillträdet och ska göra bedömningen om hens närvaro krävs. Bedömningen ska göras utifrån säljarens och köparens behov, inte mäklarens egna.

FMI har fått signaler om att pandemin gör det vanligare att parterna vill ändra tillträdesdatumet. I de fallen ska mäklaren göra vad hen kan för att parternas överenskommelse ska dokumenteras skriftligen.

Medverkan i samband med överlåtelsen

Mäklaren ska vara aktiv och observant beträffande frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Hen ska också verka för att parterna träffar överenskommelser i sådana frågor och att överenskommelserna dokumenteras skriftligen. Under rådande omständigheter kan det av olika skäl vara svårt för parterna att uppfylla vissa åtaganden som de avtalat om i köpekontraktet, exempelvis besiktning eller att förändra eller förbättra förmedlingsobjektet. Mäklaren ska då vara uppmärksam på det föreligger någon fråga mellan parterna som måste lösas och verka för att överenskommelsen på ett uttömmande sätt dokumenteras i ett tilläggsavtal, så att tvist mellan parterna kan undvikas.

Åtgärder för kundkännedom

Under pandemin väljer fler mäklare och kunder att ingå uppdragsavtal eller överlåtelseavtal på distans. Det är då viktigt att mäklaren följer FMI:s föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism angående distanskunder. Exempelvis anges att vid kontroll av identiteten av distanskund ska fastighetsmäklaren, för det fall kontrollen inte görs med hjälp av elektronisk legitimation, inhämta en vidimerad kopia av kundens identitetshandling (se vidare 10 § KAMFS 2020:1).

Senast uppdaterad 2020-05-14