Nya lagen: Information om visst ägande

Om exempelvis en bank eller ett försäkringsbolag har ett så kallat kvalificerat innehav i mäklarföretaget ska mäklaren tydligt informera tilltänkta säljare och köpare om det.

Med tilltänkt köpare menas de som överväger att lämna bud på objektet.

Säljaren ska informeras innan uppdragsavtalet ingås och tilltänkta köpare ska få informationen så snart möjligt, exempelvis när fastigheten börjar marknadsföras. Om köparen är konsument ska informationen lämnas skriftligt.

Med kvalificerat innehav menas ett direkt eller indirekt ägande om minst 10 % av kapitalet eller av alla röster i mäklarföretaget eller den som på något annat sätt har ett väsentligt inflytande över ledningen i mäklarföretaget.

Senast uppdaterad 2021-11-30