Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Lag och rätt

Den nya fastighets­mäklar­lagen

Den 1 juli 2021 började en ny fastighetsmäklarlag (2021:516) gälla. Den medför bland annat att även mäklarföretag behöver vara registrerade hos FMI. Företagen kommer också att hamna under FMI:s tillsyn och ska betala en årlig avgift.

En domarklubba som ligger ovanpå en bärbar dator

En mer slagkraftig tillsyn

Köp och försäljning av en bostad är ofta den viktigaste och största affären i livet. Huvudsyftet med fastighetsmäklarlagstiftningen är att köpare och säljare ska få ett bra skydd när de gör bostadsaffärer och känna trygghet när bostaden förmedlas av en mäklare.

Nyheterna i fastighetsmäklarlagen ska ge en ökad trygghet för parterna genom att FMI ges en mer heltäckande och slagkraftig tillsyn över branschen. Även förändringar i penningtvättslagstiftningen har ställt nya krav på fastighetsmäklarlagstiftningen.

Största förändringen rör företag

Den största förändringen i den nya lagen är att de mäklarföretag där mäklare bedriver förmedlingsverksamhet måste vara registrerade hos FMI. Det betyder att företagen hamnar under FMI:s tillsyn och ska följa både fastighetsmäklarlagen och reglerna om penningtvätt. Företagen måste uppfylla vissa krav för att få vara verksamma. Mäklarföretagen får också ett ansvar att verka för att företagets mäklare följer god fastighetsmäklarsed.

Tanken är att FMI ska kunna ingripa om ett mäklar­företag handlar i strid med lagen eller om det finns olämpliga personer i före­tags­­­ledningen eller ägar­kretsen. Genom det påverkas alla mäklare som är verksamma i företaget och tillsynen blir effektivare.

Ny registreringskategori för dyrare hyresrätter

Genom den nya fastighetsmäklarlagen och ändringar i penningtvättsreglerna införs också en ny registreringskategori – särskild registrering för hyresförmedling – både för de enskilda mäklarna och för företagen. Kategorin är till för de personer som förmedlar hyresrätter som har en månadshyra på 10 000 euro eller mer, respektive de företag där sådana personer bedriver sin verksamhet.

Tidigare har det funnits undantag från att behöva vara registrerad för den som förmedlar vissa typer av hyresrätter – exempelvis lokaler. I den nya lagen gäller dessa undantag bara om personen inte förmedlar någon hyresrätt där månadshyran är på 10 000 euro eller mer. Till skillnad från "vanlig" registrering för hyresförmedling omfattas mäklare och företag med särskild registrering för hyresförmedling av penningtvättslagen.

Ansvarsfördelning

Även framöver ansvarar mäklaren för förmedlingsuppdraget. Företaget ska ge sina mäklare rätt förutsättningar för att sköta sina uppdrag.

Mer om ansvarsfördelning

Tre förbud för stärkt oberoende

I lagen ställs det upp tre förbud för att stärka mäklarens oberoende roll.

Mer om de tre förbuden

Information om visst ägande

En mäklare ska informera spekulanter om vissa företag äger mäklarföretaget.

Mer om informationsskyldigheten

Ändring av ledning och ägare

Om företaget gör ändringar i ledning, styrelse eller ägare ska det genast meddela FMI.

Mer om att anmäla ändringar

Förmedling till och från närstående

Förbudet mot att förmedla till eller från en närstående utökas i och med den nya lagen.

Mer om närståendeförmedling

Digitala dokument

Uppdrags- och depositionsavtalen får nu skrivas under digitalt med exempelvis bank-id.

Mer om digitala dokument

Förvaring av handlingar

Mäklaren måste nu förvara kopior av de handlingar som hör till verksamheten hos mäklarföretaget.

Mer om förvaring av handlingar

Regler om penningtvätt

Reglerna om penningtvätt gäller för de mäklare och företag som har fullständig registrering eller särskild registrering för hyresförmedling.

Mer om penningtvättsregler

Förmedling av hyresrätter och företag

I många fall räknas även hyresförmedlare, lokalförmedlare och företagsförmedlare som fastighetsmäklare enligt lagens mening. Det innebär att personer och företag som bedriver sådan verksamhet kan behöva vara registrerade hos FMI.

Förmedla hyresrätter/företag

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2021.

Den tidigare lagen gäller för uppdragsavtal som ingicks före den 1 juli 2021. Den gäller också för lagöverträdelser som inträffade före tiden för den nya lagens ikraftträdande.

Ett företag som bedrev verksamhet den 1 juli och ansöker om registrering senast den 1 januari 2022 kan fortsätta som oregistrerat tills FMI:s har fattat beslut i registreringsärendet och det har vunnit laga kraft. Detsamma gäller de personer som när den nya lagen träder i kraft ägnar sig åt verksamhet som kräver särskild registrering för hyresförmedling.

En mäklare kan också få bli registrerad som särskild hyresförmedlare utan att uppfylla kravet på utbildning. Det gäller om hen den 1 juli 2021 sedan minst ett år tillbaka bedrev – och har rätt att bedriva – yrkesmässig förmedling av hyresrätter.

Brev till mäklarföretag och mäklare

Viss information från vår webbplats har vi sammanställt som pdf-brev. Breven publiceras nedan och har även skickats ut till de större mäklarkedjorna.

Se vår film om den nya lagen

Våra medarbetare Maria och Patrik informerar om nyheterna i lagen. Bland annat hur den påverkar företag och mäklare, vad som gäller vid registrering av företag och hur FMI kommer att granska registrerade företag.

Den nya lagen har sitt ursprung ur statens utredning "Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64)" som genomfördes 2017–2018.

Därefter publicerade justitiedepartementet sin lagrådsremiss den 4 februari 2021. Ett yttrande från lagrådet kom den 16 februari.

Regeringens proposition (2020/21:119) till en ny fastighetsmäklarlag publicerades 16 mars 2021 och beslutades av Riksdagen den 26 maj.

Den nya fastighetsmäklarlagen och fastighetsmäklarförordningen utfärdades av Regeringen den 3 juni.

Vanliga frågor om registrering av företag

Senast uppdaterad 2023-03-20