Beslut

Beslutsdatum: 2020-11-18
Diarienummer: 20-1285
FMI:s beslut: Erinran
Laga kraft

Frågor som prövats i beslutet

Betalning av årlig avgift

Sammanfattning

Prövning av om mäklaren har uppfyllt sin skyldighet att betala den årliga avgiften för 2020.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen meddelar NN en erinran.

Ärendet

Vid de kontroller som görs av Fastighetsmäklarinspektionen uppmärksammades att NN inte betalat påminnelseavgiften, vilket är en avgift som ska betalas när en fastighetsmäklare inte betalat den årliga avgiften i tid. Med anledning av detta beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att öppna ett tillsynsärende mot NN.

NN har inte yttrat sig i ärendet.

Vid en senare kontroll har Fastighetsmäklarinspektionen uppmärksammat att NN betalat påminnelseavgiften.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Betalning av årlig avgift

Enligt 5 a § fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklare betala ansökningsavgift och årlig avgift. För sådan påminnelse som anges i 29 § andra stycket ska mäklaren även betala påminnelseavgift.

Det stadgas i 8 § fastighetsmäklarförordningen (2011:668) att den som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalenderåret efter registreringsåret betala en årlig avgift på 3 250 kronor.

I enlighet med 8 a § fastighetsmäklarförordningen ska Fastighetsmäklarinspektionen, om den årliga avgiften inte betalas inom föreskriven tid, skicka en påminnelse till fastighetsmäklaren. Den ska innehålla en uppmaning att betala inom en viss tid som myndigheten bestämmer. För påminnelsen ska Fastighetsmäklarinspektionen ta ut en avgift på 500 kronor, som ska betalas inom den tid som bestäms enligt första stycket.

Vidare följer av 29 § fastighetsmäklarlagen att Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för den fastighetsmäklare som inte betalar avgift som anges i 5 a § (p. 2). Återkallelse på grund av utebliven betalning av den årliga avgiften får ske först efter påminnelse.

Om det kan anses tillräckligt, får Fastighetsmäklarinspektionen i stället för att återkalla registreringen meddela varning eller erinran eller, vid överträdelse enligt första stycket 4, utfärda ett föreläggande att göra rättelse. Är förseelsen ringa, får inspektionen avstå från påföljd.

Mot bakgrund av att NN efter att ha mottagit Fastighetsmäklarinspektionens föreläggande betalat påminnelseavgift bedömer Fastighetsmäklarinspektionen att en återkallelse av registrering inte är påkallad utan att det är tillräckligt att hon meddelas en erinran.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.